vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 14 (katërmbëdhjetë)të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 14 (katërmbëdhjetë)të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 14 (katërmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 28.09.2022, (E mërkurë) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e dymbëdhjetëe Këshillit të komunës së Strugës.

–  Procesverbal nga seanca e trembëdhjetëe Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport vjetor për Shkollën fillore komunale e muzikës – Strugë për vitin shkollor 2021/2022.
 2. Raport vjetor për punën në SHFK “Goce Delçev” – f.Jabllanicë për vitin shkollor 2021/2022.
 3. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Goce Dellçev”–f.Jabllanicë për vitin shkollor 2022/2023.
 4. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Sh. Kliment Ohridski”–f.Drasllajcë për vitin shkollor 2022/2023.
 5. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Murat Labunishti”–f.Labunishtë për vitin shkollor 2022/2023.
 6. Propozim-Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2021/2022.
 7. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2022/2023.
 8. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 9. Program vjetor për punë në SHMK “Dr. Ibrahim Temo” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 10. Program vjetor për punë në SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 11. Program vjetor për punë në SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin shkollor 2022/2023.
 12. Program vjetor për punë në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 13. Program vjetor për punë në SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2022/2023.
 14. Program vjetor për punë në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2022/2023.
 15. Program vjetor për punë në SHFK “Bashkimi” – f.Oktis për vitin shkollor 2022/2023.
 16. Program vjetor për punë në SHFK “Goce Delçev” – f.Jabllanicë për vitin shkollor 2022/2023.
 17. Program vjetor për punë në SHFK “Sh. Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin shkollor 2022/2023.
 18. Program vjetor për punë në SHFK “Murat Labunishti” – f.Labunishtë për vitin shkollor 2022/2023.
 19. Program vjetor për punë në Shkollës fillore komunale e muzikës – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 20. Program vjetor për punë në SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 21. Program vjetor për punë në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2022/2023.
 22. Vendim për ngritjen e pllakës përkujtomore.
 23. Raport për gjendjen në sferën e kriminalistikës, rendin publik dhe sigurimin në komunikacionit rrugor në territorin e SP nga kompetenca e përgjithshme – Strugë për periudhën nga data 01.01 deri në datën 30.06.2022.
 24. Raport kuartal për punën financiare të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë, për kuartalin e dytë 01.01.2022 – 31.06.2022.
 25. Raport për punën e NP “Komunallno” – Strugë, për periudhë nga  data 01.04 deri në datën 30.06.2022.
 26. Raport financiar për punë për kuartalin e dytë 01.04-30.06.2022 tëNP “Eko Struga” – Strugë.
 27. Raport për punën e NPK “Higjiena”f.Llabunishtë për periudhë nga data 01.04.2022 deri në datën 30.06.2022.
 28. Raport kuartalin e dytë për punën e NP “Oktis” f.Oktis për viti 2022.
 29. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për Ndryshim dhe plotësim të Statutit të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë.
 30. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit Vjetor për punësim në NP “Ujësjellës dhe kanalizim”– Strugë për vitin 2023.
 31. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit Vjetor për punësim në NP “EkoStruga” – Strugë për vitin 2023.
 32. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit Vjetor për punësim në NPK“Higjiena” – f.Labunishtë për vitin 2023.
 33. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit Vjetor për punësim në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin 2023.
 34. Vendim për themelimin e bashkëpunimit ndërkomunal ndërmjet komunës së Strugës dhe komunës së Vevçanit.
 35. Propozim–Program për mirëmbajtje dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale për vitin 2022/2023.
 36. Vendim për sjellje të Planit për parcelizim.
 37. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.1981 në KK  Vevçan – jashtë raj.ndë.
 38. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.560, PK nr.561, PK nr.854 dhe PK nr.1727/1 në KK Llozhan.
 39. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.2906 dhe PK nr.2909 në KK Tashmarunishtë.
 40. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.2072/1 në KK Veleshtë.
 41. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.3132/1 në KK Strugë.
 42. Iniciativë –punim i ndryshimit dhe plotësimit të Planit Detal Urbanistik  për NJU 0 pjesë e bllokut urban 24 , 1,2 ,3,4, Komuna e Strugës.
 43. Iniciativë për punim të planit të sinkronizuar  për PGJU dhe PDU për Nju 1 pjesë e bllokut 7 Komuna e Strugës.
 44. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përkohshëm të sendit të paluajtshëm në BV f.Belica e Poshtmë.
 45. Vendim për dhënie pëlqim me destinim për pagesën e mjeteve të nevojshme për ngjarjet kulturore të realizuara në datat 15,16 dhe 20 korrik 2022.
 46. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Mirko Domazetoski.
 47. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Shenol Iljazi.
 48. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Edlir Vinca.
 49. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Menduhije Seferi.
 50. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Mileteva Shuleska.
 51. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Liri Shabani.
 52. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Nikola Vidiqeski.
 53. Propozim – Vendim për subvencionimon e shërbimeve për transport të nxënësve.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 14-të

We are Hiring!

EUROPEAN UNION’S CROSS BORDER COOPERATION PROGRAMME
We are Hiring!

Due to the resignation of one of our previous project staff members the position for project manager for the project “Struga and Pogradec for promoting tourism and cultural heritage – COOLTOUR” is open and
we are accepting applications.
The project “Struga and Pogradec for promoting tourism and cultural heritage – COOLTOUR” is currently in the 9th month of implementation. It is a 3-year cross-border project funded by the Cross-border Programme the Republic of North Macedonia – Republic of Albania under the Instrument of Pre-accession Assistance (IPA II) allocations for 2018 – 2020 (Reference: EuropeAid/170339/DD/ACT/MK). Project Partners, besides the leader, Municipality of Struga (North Macedonia) are Municipality of Pogradec
(Albania) and the CSOs, Green Institute (Skopje, North Macedonia) and IRD&ET (Pogradec, Albania).
Overall Objective of this project is to stimulate a balanced, inclusive and sustainable socio-economic
development in the cross-border area of Ohrid Lake.
Specific Objective is to develop the potential of tourism by promoting cultural heritage and values in both
Municipalities of Struga and Pogradec. It is expected that the action will increase the business
opportunities for local service providers and operators in the field of tourism and furthered mutual
cooperation, understanding and respect of cultural heritage and values.

The project intends to achieve the following intermediate outcomes:
• The capacities of touristic service providers and operators in Struga and Pogradec are
empowered;
• Public tourism infrastructure is improved in terms of upgrading of facilities for environment
friendly touristic activities, pollution reduction and sustainable development;
• The promotion of “Ohrid Lake” Joint touristic offers from Struga and Pogradec is increased in
terms of common cultural heritage and values;

Target Groups:
• Municipality of Struga and Municipality of Pogradec relevant departments: 30 public employees
and officers;
• 80 businesses and associations and 240 workers operating in touristic sector;

Final Beneficiaries:
• 1 Tourism University in Struga;
• At least 67 accommodation providers from Struga;
• At least 63 restaurants along the Ohrid Lake Struga;
• At least 75 accommodation providers from Pogradec;
• At least no 85 restaurants cross the Ohrid Lake Pogradec;
• Community living in Struga Region;
• Community living in Pogradec Region;
• At least 280.000 tourist annually;
• Public officers and public employees of the Municipality of Struga and Municipality of Pogradec;

The intervention has been conceived to promote an effective cross-border cooperation between the coapplicants located on the two sites of Ohrid Lake, this last intended and valued as the main touristic
attraction and factor to join entities of different nationality into collaborative neighborhoods.
The Project team will act as unique under the coordination of the Project Manager and along the joint
decision procedures envisaged within the project. The Project also has to consider the due cross-cutting
issues:
• Gender equality and promotion of equal opportunities;
• Protection and promotion of ethnic minority rights;
• Democratic standards, anti-discriminatory practices and good governance;
• Protection of environment and preservation of natural resources and biodiversity;
• Integration of persons with physical and mental disabilities (accessible tourism);

Start date/project duration: 2nd January 2022-31st December 2024 (3 years) currently in the 9th month of implementation (September 2022)

 Project Manager (hired by the Municipality of Struga)
Detailed Description:
Project Manager will be the person in charge for the management of the whole CBC action. This is a fulltime position and his/her role includes planning and coordination of CBC activities as well as the joint
financial management and joint reporting. He will be the head of the CBC Operative Committee and will
report directly to the CBC Steering Committee.

The main responsibilities of the Project Manager include, but are not limited to:
• Planning and coordination of the CBC activities;
• Coordination of the Project staff under the project from both countries (North Macedonia and
Albania);
• Perform duties in full compliance with donor’s regulations and rules, municipal’s policies and
standard operating procedures, including internal controls;
• Review and verify financial transactions, activities, and documentation;
• Draft narrative reports and supervise the financial expenditure under the project;
• Communicate with CBC Operative Committee’s members, CBC Steering Committee and municipal
staff and other relevant stakeholders;

Required Qualifications:
• University degree, preferably in Management and/or relevant working experience;
• At least 5 years of experience working on projects of which at least 3-years on EU-funded projects
(working on infrastructure projects and/or a regional experience will be considered an asset);
• Good knowledge of EU Project Management rules, procurement and regulations gained while
working on at least one (1) EU funded project;
• Good public relations skills;
• Excellent oral and written communication in Macedonian (Albanian will be considered as an
asset);
• Excellent oral and written English language communication skills;
• Advanced computer skills, especially MS Excel and MS Word, internet browsing and e-mail
communication;
Accountability and Working Relationships:
• Accountable to the Municipality of Struga, CBC Operative Committee and CBC Steering
Committee;
• Works closely with all members of the Project Team;
Competences:
• Great attention to details, precision and accuracy in performing tasks;
• Proactive, creative, solution-oriented person;
• Good time management skills;
• Flexibility and adaptability of the work challenges;
• Ability to meet deadlines, work on own initiative and consult where appropriate;
• Team Work;
• Availability and willingness to travel;
• Highly motivated self-starter;
• Intercultural sensitivity and awareness is a must;
Salary: 880 euros gross amount (the exchange rate is 61.3 Macedonian denars) 53,944 Macedonian
denars gross amount.

Application Process:
Candidates can apply by submitting a one-page cover letter stating why they are interested in this position, what they would bring to the role and how they fit the person specification. This letter should be submitted with a CV to project.cooltour2022@gmail.com by 3rd October 2022 16:00 hrs. with “Application for Project Manager_COOLTOUR Project” in the subject line.
The selection process is conducted in two phases and in multiple languages. The first is CV and cover letter assessment. The second is an interview scheduled on 6th October 2022. The selection panel is made of 3 members of the project partners. The final decision will be made on 7th October 2022 and the selected staff member will be expected to start on 10th October 2022. The project’s partners are equal opportunity
employers.

Cross Border Cooperation (Bashkëpunimi ndërkufitar)

Në kuadër të projektit “Cooltour” nga programi Cross Border Cooperation (Bashkëpunimi ndërkufitar) i UE, i financuar nga buxheti gjeneral i Unionit Evropian u nënshkrua Marrëveshje pune mes Komunës së Strugës e përfaqësuar nga kryetari Ramis Merko dhe BV Inxhinjerin- Manastir e përfaqësuar nga Kërste Nedelkovski.

Bëhet fjalë për rikonstruimin e infrastrukturës së pjesës pranë liqenit, e quajtur Lagjja e Vreshtave. Ky projekt ka për qëllim modernizimin e rrugës, shëtitores për këmbësorë, shtegut të biçikletave dhe natyrisht duke përfshirë edhe kanalizimin atmosferik dhe ndriçimin rrugor.
Projekti është një nga segmentet e projektit gjeneral, i cili me realizimin e tij do të ofrojë shumë të mira për promovimin e qytetit dhe për mirëqënien e tij.

SH P A LL J E Nr.02/2022

KOMUNA E STRUGËS

SH P A LL J E Nr.02/2022

Për tjetërsimin e tokës ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonis së Veriut në bazë të

ankandit publik elektronik në KK Strugë me qëllim:

B2 – Njësi të mëdha tregtare (B5  dhe D1 – 20% qëllime kompatabile)

LËNDË E ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK

            Lëndë e ankandit publik elektronik është tokë e pandërtuar ndërtimore, pronësi e Republikës së Maqedonisë së Veriut e paraparë për ndërtim të objektit me qëllim B2- B2 – Njësi të mëdha tregtare (B5  dhe D1 – 20% qëllime kompatabile), parcela ndërtimore PN 3.18 pronësi e Republikës së Maqedonis së Veriut e paraparë në PDU: Ndryshim dhe plotësim të PDU për NJU-11 BLLOK 2, Përfshirje 3, 4 dhe 5 Komuna e Strugës miratuar nga Këshilli i Komunës së Strugës nr.08-947/10 të datës 15.03.2022, që përfaqëson pjesë nga PK nr.2832/72 me sipërfaqe prej 16.566 m2 e cila në ,,Elaboratin gjeodezik për punë gjeodezike për qëllime të veçanta dhe të dhëna numerike,, me nr. 08-22-111/3 të datës 12.08.2022 e punuar nga ,,GEOLIS,, Shpknjp Struga është shënuar si PK nr.2832/80, vendi i quajtur/rruga ,,Popovo Blato,, në pajtim me Pasqyrën tabelare në të cilën janë pasqyruar të dhënat për parcelën ndërtimore, numri i parcelës ndërtimore, numri i parcelës kadastrale, sipërfaqja e përgjithshme e parcelës ndërtimore, qëllimi i tokës (klasa themelore), qëllimi i tokës ( përshkrimi), sipërfaqja për ndërtim, bruto sipërfaqe e arritur, përqindja e ndërtimit, koeficienti i shfrytëzimit të tokës, lartësia e lejuar maksimale, kati, çmimi fillestar për metër katror, çmimi fillestar i përgjithshëm dhe garancioni bankar për seriozitet të ofertës.

Pasqyra tabelare:

Nr. P.N.Nr. i P.KSipërfaqja e pëprgjithshme e parcelës ndërtimoreQëllimi i tokës ( klasa themelore)Qëllimi i tokës (përshkrim)Sipërfaqe për ndërtimBruto sipërfaqe e zhvilluarPërqindja e ndërtimitKoeficient i shfrytëzimit të tokësLartësia maksimale e lejuarKatiÇmimi fillestar i përcaktuar për metër katrorGjithsej çmimi i përcaktuarGarancion bankar për seriozitet të ofertës
  M2  М2М2% м denarëdenarëdenarë
3.18    2832/7216566B2 – Njësi të mëdha tregtareB2 – Njësi të mëdha tregtare – qëllime kompatabile në B5 – D1 – 20%828324849501,5015P+22.00033.132.00033.132.000

TË DREJTË PËR PJESËMARRJE

            Të drejtë për pjesëmarrje në ankandin publik kanë:

            Të gjithë personat të interesuar fizik dhe juridik vendas dhe të huaj të cilët munden të fitojnë të drejtën e pronësisë së tokës ndërtimore në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në pajtim me ligjin të cilët i plotësojnë  kushtet të dhëna në shpallje respekivisht:

1.Persona fizik: shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut, shtetas të shteteve anëtare të Unionit Europian  dhe të OECD, si dhe shtetas të shteteve të cilët nuk janë anëtare të Unionit Europian dhe të OECD,kurse në bazë të kushteve të reciprocitetit të mund të fitojnë të drejtën e pronësisë së tokës ndërtimore në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Persona juridik:person vendas juridik, person juridik në pronësi meshovite, person juridik të themeluar nga person fizik dhe juridik të huaj të regjistruar në Regjistrin qëndror të RM, persona juridik të huaj rezidentë të shteteve anëtare të Unionit Europian dhe të OECD, kurse të cilët në bazë të kushteve  të reciprocitetit mund të fitojnë të drejtën e pronësisë së tokës ndërtimore në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

KUSHTET PËR PJESËMARRJE NË ANKANDIN PUBLIK ELEKTRONIK

Personat të interesuar fizik dhe juridik vendas dhe të huaj parashtrojnë fletëparaqitje  për pjesëmarrje në ankandin publik në formë elektronike nëpërmjet sistemit elektronik e vendosur në internet faqen www.gradezno-zemjiste.mk, me plotësim të ekzemplarit elektronik i cili nënshkruhet me nënshkrim valid digjital e dhënë nga personi autorizues për secilën parcelë ndërtimore në veçanti në të cilën duhet shënuar cilës parcelë ndërtimore i dedikohet  fletëparaqitja dhe cilët dokumente janë pjesë përbërëse të fletëparaqitjes, të kompletuar me këto dëshmi (të bashkangjitur në formë elektronike,të skenuar).

1.Fletëparaqitje nga parashtruesi, në të cilën janë shënuar të dhënat për cilën parcelë ndërtimi i referohet dhe për aplikantin, si dhe cilat dokumente dorëzohen krahas aplikimit, të nënshkruar në mënyrë digjitale.

2.Garancion bankar për seriozitet të ofertës në shumë prej 100% nga çmimi i përgjithshëm i parcelës ndërtimore dhe atë: për PN me numër 3.18 në shumë prej 33.132.000 denarë me afat vlefshmërie deri më 31.12.2022 , me të cilin ofruesi do të garantojë nëse fiton statusin e ofruesit më të suksesshëm  do ta paguajë çmimin e arritur përfundimtar për tjetërsimin e tokës ndërtimore në ankandin publik elektronik në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e pranimit të lajmërimit në formë të shkruar për ofrues më të suksesshëm.

Garancia bankare duhet të dorëzohet në origjinal në letër pranë Komunës së Strugës – Komisioni për zhvillimin e procedurës së tenderit publik (Për shpalljen nr. 02/2022), në zarf të mbyllur me shënimin “MOS E HAP” brenda afatit të caktuar për dorëzim. të aplikacioneve.

3.Për persona fizik çertifikatë për nënshtetësi;

4.Për persona juridik dëshmi për regjistrimin e personit juridik nga regjistri përkatës( gjendje rrjedhore jo më e vjetër se një muaj nga dita e paraqitjes);

5. Autorizim të vlefshëm për përfaqësuesin që përfaqëson personin juridik, nëse personi juridik nuk përfaqësohet nga personi përgjegjës;

6..Deklaratë  për pranimin e kushteve në shpallje, e nënshkruajtur me nënshkrim elektornik;

7.E-mail adresë të parashtruesit të fletëparaqitjes, nëpërmjet së cilës do të kryhet procedurë të regjistrimit  për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik, respektivisht do tu dorëzohen emër shfrytëzuesi dhe shifër për qasje në internet faqen në të cilën do të zhvillohet ankandi publik elektronik ( për parashtruesit e fletëparaqitjeve  të cilët do të dorëzojnë e-mail adresë të gabuar, Komuna e Strugës nuk do të ketë obligim të pranojë dhe kryejë korrigjim të së njëjtës) si dhe numër telefoni për kontakt.

Fletëparaqitjet të cilat nuk janë të kompletuara me këto dëshmi nuk do të marrin pjesë në ankandin publik elektronik për çfarë parashtruesit e fletëparaqitjeve të pakompletuara do të njoftohen  në formë elektronike.

Aplikantët duhet të kenë detyrimisht një certifikatë dixhitale elektronike (nënshkrim) për të mundësuar aplikimin për pjesëmarrje në ankand publik.

ÇMIMI FILLESTAR

Çmimi fillestar i ankandit publik elektronik për parcelat ndërtimore të shënuara në pasqyrën tabelare kap shumën 2.000 denarë për metër katror.

GARANCION BANKAR

            1.Garancioni bankar për seriozitet të ofertës  është përcaktuar në pajtim me Pasqyrën tabelare të dhënë në këtë shpallje 100% nga çmimi fillestar/ çmimi i përcaktuar në ankand publik.

            2. Garancioni bankar u kthehet parashtruesve të fletëparaqitjes, të cilët nuk kanë arritur ofertë të suksesshme, në afat prej 15 ditë nga dita e mbajtjes së ankandit publik.

            3.Garancioni bankar për seriozitet të ofertës në ankandin publik ofruesit më të suksesshëm  i kthehet i zvogëluar prej 10%,  por jo më shumë se 15.000 denarë, të përcaktuara për shpenzime të veçanta të procedurës për tjetërsim përmes ankandit publik, në afat prej 15 ditësh nga data e pagesës së shumës totale të arritur në ankanin publikmpër tjetërsimin e tokës ndërtimore dhe dorëzimi i të gjithë dokumentacionit të kërkuar për pjesëmarrje në ankandin publik.

AFATET

            Fletëparaqitjet për pjesëmarrje në ankand mund të dorëzohen deri më 19.09.2022 (E Hënë)  në formë elektronike në internet faqen në vijim www.gradezno-zemijste.mk .

            Ankandi publik do të mbahet në mënyrë elektronike në internet faqen në vijim www.gradezno-zemijste.mk

ANKANDI PUBLIK

Ankandi publik do të realizohet në datën 21.09.2022 ( E Mërkurë ) dhe i njëjti do të zgjasë 15 (pesëmbëdhijet) minuata dhe atë siç vijon:

 • Në orën 10,00 me afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) minuta, për tjetërsimin e PN nr.3.18 me qëllim B2 – Njësi të mëdha tregtare, me qëllim kopmatabil B5 dhe D1 – 20%.

PROCEDURA

            1.Komisioni i lajmëron parashtruesit e fletëparaqitjeve për kompletimin e të njëjtëve në formë elektronike, në afat prej 24 orë  pas skadimit të fatit të së njëjtëve, ku parashtruesve  të fletëparaqitjeve të cilët kanë dorëzuar dokumentacion të kompletuar u dorëzon edhe emër shfrytëzuesi dhe shifër për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik, kurse parashtruesve të fletëparaqitjeve  të cilët nuk kanë dorëzuar dokumentacion të kompletuar u dorëzon lajmërim me arsyetim se të njëjtët nuk do të marrin pjesë në ankandin publik.

            2. Në ditën e mbajtjes së ankandit publik elektronik pjesëmarrësit qasen në internet faqen me emër shfrytëzuesi dhe shifër për pjesëmarrje të cilën e kanë marrë në e-mail adresën të dorëzuar në shtojcë të fletëparaqitjes për pjesëmarrje në ankandin publik.

           3. Pjesëmarrës në ankandin publik janë aplikantët që kanë dorëzuar dokumentacionin e plotë dhe kanë marrë emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin për të marrë pjesë në ankandin publik. Ankandi publik elektronik do të mbahet në se në bazë të shpalljes ka aplikuar edhe një pjesëmarrës i cili i plotëson kushtet të dhëna në shpallje dhe e ofron çmimin fillestar.

            4. Ankandin publik elektronik e ndjek Komisioni për relizimin e procedurës së ankandit publik, i formuar nga Kryetari i Komunës së Strugës.

            5. Ankandi publik elektronik mund të fillojë me shpalljen e çmimit fillestar të tokës për metër katror, kurse realizohet në bazë të ofertës nga ana e pjesëmarrësve.

            6. Ankandi kryhet në bazë të “hapit” me rritjen e vlerës me secilin hap por jo më pak se 10% nga çmimi fillestar minimal për metër katror për tjetersimin e tokës ndërtimore, gjegjësisht çmimi i secilli,,hap,, duhet të jet 200,00 denarë për  parcelë ndërtimore të shënuar në Pasqyrën tabelare.

            7.Ankandi publik elektronik llogaritet i përfunduar në momentin e skadimit të kohës së përcaktuar në këtë shpallje, nëse në skadimin e dy minutave të fundit nga koha e përcaktuar për kohëgjatje të ankandit publik, nga ana e pjesëmarrësve jepet ofertë, afati i fundit për përfundimin  e ankandit publik vazhdohet edhe për dy minuta,kurse do të përfundojë kur në periudhë prej dy minutave vijuese nuk ka ofertë tjetër të dhënë. Ankandi publik mund të zgjasë derisa në intervalin kohor prej dy minutave ka ofertë të re.

            8. Për ofrues më të suksesshëm për metër katror  llogaritet pjesëmarrësi në ankandin publik i cili ka ofruar çmim më të lartë për metër katror, i cili paraqet çmim më të lartë për tjetërsimin e tokës ndërtimore.

            9.Komisioni pas përfundimit të ankandit publik përgatitë procesverbal për ankandin publik të realizuar dhe në formë elektronike e dorëzon deri tek të gjithë pjesëmarrësit e ankandit publik.

            10.Pas përfundimit të procedurës për ankand publik, Komisioni është i obliguar në fat prej tre ditë pune të dorëzojë kërkesë për mendim deri te Avokatura e Shtetit e Republikës së Maqedonisë në lidhje me propozim – tekstin e kontratës për tjetërsim të tokës ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë.

            Kundër aktvendimit të komisionit, i cili vendos për ankesën, pala ka të drejtë të ankimojë në afat prej 15 ditësh nga data e marrjes së vendimit në Komisionin Shtetëror për Vendim në procedurën administrative dhe procedurën e punësimit në shkallë të dytë. .

        Procedura e ankandit publik përfundon pas skadimit të afatit prej tre ditësh nga dita e mbajtjes së ankandit publik, nëse nuk paraqitet kundërshtim.

      Procedura e ankandit publik përfundon pas vendimit të Komisionit për zhvillimin e procedurës së ankandit publik nëse kundër aktvendimit nuk është paraqitur ankesë, dhe nëse është paraqitur ankesë, procedura e ankandit publik konsiderohet e përfunduar pas plotfuqishmërisë së anktvendimit.

           11. Pas përfundimit të procedurës së ankandit publik, Komisioni është i obliguar që në afat prej tri ditësh pune të paraqesë kërkesë për mendim në Avokatin e Shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut lidhur me draft tekstin e kontratës për tjetërsimin ose qiradhënien afatgjatë të ndërtimit. tokë në pronësi të Republikës së Maqedonisë Veriore.

            12.Avokatura e Shtetit e Republikës së Maqedonisë së Veriut është e obliguar të dorëzojë mendim në lidhje me propozim –tekstin e kontratës për tjetërsim të tokës ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej 30 (tridhjetë) ditë nga marrja e kërkesës për mendim. Nëse në afat prej 30 (tridhjetë) ditë Avokatura e Shtetit e Republikës së Maqedonisë nuk dorëzon mendim, llogaritet për pozitiv.

            13.Pas marrjes së mendim pozitiv nga Avokatura e Shtetit e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Komisioni në afat prej tre ditë pune deri te ofruesi më i suksesshëm  dorëzon lajmërim në formë të shkruar për zgjedhje të ofruesit më të suksesshëm.

            14.Ofruesi më i përshtatshëm  është i obliguar në afat prej 15 ditë  nga marrja e lajmërimit për zgjedhje të ofruesit më të suksesshëm ti paguajë mjetet dhe deri te Komisioni  të dorëzojë dëshmi për pagesën e kryer me tërë dokumentacionin të nevojshëm për pjesëmarrje në ankandin publik.

         Nëse ofruesi më i përshtatshëm nuk i paguan mjetet në afatin e përcaktuar, do të llogaritet se toka ndërtimore nuk është tjetërsuar, nuk do të bëhet lidhja e kontratës për tjetërsim dhe garancioni bankar për seriozitet të ofertës aktivizohet,  dhe i njëjti nuk do të mundet të merr pjesë në secilin ankand të ardhshëm publik  për parcelën e lartpërmendur ndërtimore.

      15. Nëse ofertuesi më i favorshëm paguan mjetet dhe në bazë të dokumentacionit të dorëzuar nuk mund të lidhet kontratë, mjetet nuk kthehen, aktivizohet garancia bankare për seriozitetin e ofertës dhe nuk fillon lidhja e kontratës.

      16.Në afat prej 5(pesë) ditë pune pas dorëzimit të dëshmisë për pagesë të kryer dhe dorëzimin e dokumentacionit të tërësishëm i nevojshëm për pjesëmarrje në ankand, Kryetari i Komunës së Strugës  në emër të Republikës së Maqedonisë së Veriut lidhë Kontratë me ofruesin më të përshtatshëm për tjetërsimin e tokës ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

     17.Pas lidhjes së kontratës Komuna e Strugës në afat prej 1(një) ditë, në formë elektronike e dorëzon kontratën deri te Sektori për çështje financiare – Njësia për administrim dhe pagesë të të hyrave lokale. Blerësi është i obliguar në afat prej 15(pesëmbëdhjetë)  ditë nga marrja e aktvendimit për përcaktimin e tatimit të qarkullimit të patundshmërive ta paguajë tatimin dhe të dorëzojë dëshmi për pagesë të kryer.

            18.Pas dorëzimit të dëshmisë për pagesë të kryer të tatimit të qarkullimit të patundshmërive, ofruesi më i suksesshëm (blerësi) obligohet kontratën në formë elektronike në afat prej 15(pesëmbëdhjetë) ditë ta dorëzojë tek noteri për solemnizim. Blerësi është i obliguar solemnizimin ta kryejë në afat prej 30(tridhjetë) ditë nga dorëzimi i kontratës  tek noteri kompetent.

            19. Mosplotësimi  i obligimeve nga kontrata në faj të blerësit përfaqëson bazë për shkëptutje të njëanshme të kontratës nga e cila 80% e shumës totale për tjetërsim nuk i kthehen blerësit.Prishja e kontratës për arsye të mosplotësimit të obligimeve në kontratë nga ana e blerësit kryhet me deklaratë vullnetare të njanshme e deklaruar nga ana e komunës së Strugës nëpërmjet Advokatit shtetëror të Republikës të Maqedonësi së Veriut.

            20.Me kontratën Ofruesi më i përshtatshëm ( blerësi) obligohet të sigurojë lejë për ndërtim të objektit të paraparë në pajtim me planin urbanistik në bazë të së cilit është tjetërsuar toka në afat prej 12 (dymbëdhjetë) muaj nga solemnizimi i kryer i kontratës dhe është i obliguar objektin ta ndërtojë në pajtim me planin urbanistik në bazë të së cilit është tjetërsuar toka në pajtim me afatin e rregulloes të Ligjit për ndërtim, dhe në përputhje me kategorizimin e ndërtimit. Në të kundërtën, nëse blerësi nuk siguron lejë për ndërtim  në afatin e përcaktuar,për shkak të fajit të blerësit, i njëjti do të ketë për obligim të paguajë dënim kontraktues në lartësi prej 1,5% nga gjithsej çmimi i arritur në ankandin publik për tokën e lartëpërmendur për çdo muaj të kaluar në vitin e parë nga skadimi i afatit, respektivisht 3% nga gjithsej çmimi i arritur në ankandin publik për tokën e lartpërmendur për çdo muaj të kaluar në vitin e dytë nga skadimi i afatit, respektivisht 4,5% nga gjithsej çmimi i arritur në ankandin publik për tokën e lartpërmendur për çdo muaj të kaluar në vitin e tretë nga skadimi i afatit dhe çdo vit vijues nga skadimi i afatit.

        21.Mos plotësimi i këtyre obligimeve, respektivisht për shkak të fajit të blerësit në vonesë për plotësim të këtyre obligimeve tre muaj me radhë, paraqet bazë tjetërsuesi, pas tre thirrjeve mujore për përmbarim, si kreditor me deklaratë për mosplotësim të obligimeve të kërkojë vërtetim për përmbarim të kontratës, respektivisht të kërkojë  pagesë të dënimit kontraktues  që paraqet edhe bazë për shkëputje të njëanshme të kontratës, ku 80% e shumës së përgjithshme nga tjetërsimi nuk i kthehen blerësit. Prishja e kontratës për arsye të mosplotësimit të obligimeve në kontratë nga ana e blerësit kryhet me deklaratë vullnetare të njëanshme të tjetërsuesit e deklaruar nga ana e komunës së Strugës nëpërmjet Advokatit shtetëror të Republikës të Maqedonësi së Veriut.

            22.Procenti minimal i cili duhet të jetë i ndërtuar nga sipërfaqja e përgjithshme për ndërim e paraparë me planin urbanistik për parcelën ndërtimore në pjalë nuk lejohet të jetë me pak se 30%.

             23. Ofruesi më i përshtatshëm (blerësi) obligohet ta paguajë tatimin e qarkullimit që do të dalë si obligim pas lidhjes së kontratës për tjetërsim të tokës ndërtimore.

            24. Në çmimin e tokës ndërtimore nuk është përfshirë dhe kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore.

            25. Shpenzimet për solemnizimin e kontratës tek noteri kompetent dhe shpenzimin për regjistrim në librat publik për të drejtat e patundshmërive të cilat udhëhiqen në Agjencinë për kadastër të patundshmërive bien në barrë të blerësit të tokës ndërtimore, si dhe shpenzimet nortariale në rat të shfuqiyimit të kontratës në faj të blerësit.

            26.Pronari i tokës ndërtimore fituar në procedurë për tjetërsimin në bazë të ankandit publik nuk mund të njëjtën tia përcjellë personave të tretë, para plotësimit të obligimeve të kontratës për tjetërsim të së njëjtës.Ndalesa për përcjellje personave të tretë shënohet në librin publik për regjistrim të së drejtave të patundshmërive.

    27.Toka ndërtimore në pronësi të Repiblikës së Maqedonisë së Veriut e cila është lëndë shpalljeje deri në plotësimin e obligimeve të kontratës nuk mund të jetë pjesë e masës falimentuese.

     28.Shpenzimet e posaçme në procedurën për tjetërsim dhe dhënie me qira të tokës ndërtimore pronesë e Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të ankandit publik janë:

– Shpenimet për sigurimin e dëshmive për tokë ndërtimore lëndë e ankandit publik;

–  Shpenzimet për publikim në media dhe gazeta publike

 • Shpenzime për shqyrtime të vend ngjarje dhe përcaktimi i gjendjes faktike dhe për implementimin e tokës ndërtimore në qeverisje.

Lartësia e shpenzimeve arrin shumën 10% nga vlera e garancionit bankar për seriozitet të ofertës, por jo më shumë se 15.000,00 denarë.

            Kjo shpallje do të publikohet edhe në WEB faqen e Komunës së Strugës: www.struga.gov.mk                                               

Shpallja

Struga dhe Pogradeci për promovimin e turizmit dhe trashëgimisë kulturore

Municipality of Struga and Municipality of Pogradec are neighboring municipalities, separated by the border between North Macedonia and Albania. They are both part of the Ohrid Lake region, known as one of the oldest and deepest lakes in Europe, surrounded by mountains.
Despite the tourism potential of these two municipalities, there is a lack of services and trained tourism service providers, a weak presence in the tourism market and a lack of an integrated strategy for the management and promotion of cultural and natural heritage and insufficient involvement of community actors in both Struga and Pogradec Municipalities. For this reason, there is a need for joint management of common heritage sites through the direct and continuous involvement of local/regional actors/experts.
The public authorities in these two municipalities will gain a deeper knowledge of the territories involved, thanks to the territory map, as well as increased revenues due to the establishment of a new management model. By developing the potential of tourism by promoting heritage and cultural values, the destination countries themselves should benefit from a higher tourist flow, influencing the local economy. Through the best available promotion tools, digital maps and web positioning, local, regional and global publics will be made aware of new tourism sites and content so that economic growth can be ensured through self-sustainable models.
The goal of the COOLTOUR project is to increase the joint tourist offer that will give a new dimension to cultural tourism in the area of ​​these two municipalities, in accordance with the national and local strategic documents; develop and improve the infrastructure and the current situation that can offer occasional and short-term programs, address users of facilities with many interests, offering a variety of cultural and innovative content throughout the year.

SHPALLJE INTERNE NUMËR 1/2022 për avancim për 1 (një) nëpunës i autorizuar në fushën e sigurimit

Në bazë të nenit 20-g të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 dhe 198/18 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.143/19 dhe 14/20) dhe nenit 11-k të Ligjit për zjarrfikësit (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.67/04, 81/07, 53/11, 158/14, 193/15 dhe 39/16 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.152/19), Kryetari i Komunës së Strugë shpall:

SHPALLJE INTERNE NUMËR 1/2022

për avancim për 1 (një) nëpunës i autorizuar në fushën e sigurimit

Komuna e Strugës ka nevojë për avancim për 1 (një) nëpunës i autorizuar në fushën e sigurimit për vendin e punës siç vijon:

1.a)-numër rendor 182, shifra ZJF0210B04000, titulli i vendit të punës Komandant i njësisë për NJTZ, numri i realizuesve – 1 (një);

b)-kushte të përgjithshme:

-kandidati të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

-të jetë i moshës madhore,

-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës,

-me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos ketë shqiptim të dënimit ndalim për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës dhe

– ta përdorë gjuhën maqedonishte në mënyrë aktive;

-kompetenca të përgjithshme të punës në nivel bazë:

– zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja për punët e fushëveprimit të saj,

– mësimi dhe zhvillimi,

– komunikimi,

– realizimi I rezultateve,

– puna me të tjerë/puna ekipore,

– vetëdija strategjike,

– orientimi në palët e prekura- (kontroll të kompetencave të përgjithshme dhe të posaçme do të kryhet në fazën e intervistës),

– udhëheqja.

c)-kushte të veçanta:

-kualifikime profesionale: niveli i kualifikimit IV sipas Kornizës  Maqedonase të Kualifikimeve dhe të fituara 180 apo 240 kredi sipas ECBET-së apo MKCOO-së apo së paku arsim të lartë apo tëmesëm,

-përvojë e punës: më së paku 3 (tri) vjet përvojë punë në profesion të evidentuar në Agjencinë e Punësimit të Republikës së Maqedonisë si përvojë e punës.

kushte të tjera të veçanta:

-certifikatë për kualifikim të fituar si zjarrfikës,

-certifikat për provim profesional të dhënë për udhëheqës në aksion për zjarrfikje dhe shpëtim të njerëzve dhe pronës (i punësuari në njësinë territoriale të zjarrfikësve ka për obligim që në afat prej 3 muajve nga sistemimi në vendin e punës ta fitojë edhe certifikatën për provim profesional të dhënë për zjarrfikje dhe shpëtim të njerëzve dhe pronës).

ç) orari i punës: orari ditor i punës-punë në dy turne prej orës 07 deri në ora 19 dhe prej orës 19 deri në orën 07, orar pune javore prej 40 orëve;

d) rrogë neto në para: 18.000,00 denarë,

Kandidati për avancim duhet t’i plotësojë kushtet e përgjithshme dhe kushtet e veçanta të caktuara me Rregulloren për sistematizim në vendet e punës në Komunën e Strugës, si dhe:

 • ka qenë i vlerësuar  me notë  “А“ apo “B“ të vlerësimit në vitin para avancimit ,
 • i përmbush kompetencat e punës të parapara për vendin e punës në të cilin avansohet,
 • është sistematizuar në nivelin drejtpërdrejtë më i ulët nga niveli në të cilin avansohet,
 • kanë kaluar së paku dy vjet nga avancimi i tij i fundit, dhe
 • në vitin e fundit nuk ka qenë i dënuar për shkak të shkeljes së rendit të punës dhe disiplinës apo mospërmbushjes së obligimeve të punës të përcaktuara me ligj.

2.a)-Fletëparaqitja për punësim me faktet e detyrueshme për plotësimin e kushteve dorëzohet në afat prej 5 ditëve të punës nga dita e publikimit të shpalljes publike në uebfaqen e Komunës së Strugës, pa e llogaritur ditën e shpalljes.

Fletëparaqitja për punësim me faktet e detyrueshme për plotësimin e kushteve dorëzohet në formë të shkruar në adresën: Komuna e Strugës, Sheshi “Nënë Tereza” pn, Strugë.

Fletëparaqitja për punësim duhet të përmbajë:

-të dhëna për kandidatin (emri dhe mbiemri, numri amë, data dhe vendi i lindjes, adresa dhe vendi i banimit, posta elektronike e kandidatit, telefon për kontakt, përkatësia etnike),

-letër e shkurtër motivacioni,

-biografi e shkurtër,

-deklaratë për plotësim të kushteve të përgjithshme për vendin e punës me theksim për çdo kusht në veçanti,

-deklaratë për plotësim të kushteve të veçanta për vendin e punës me theksim për çdo kusht në veçanti,

-deklaratë për plotësim të kushteve tjera të veçanta për vendin e punës me theksim për çdo kusht në veçanti.

Bashkëngjitur me Fletëparaqitjen, kandidatët duhet ta dorëzojnë këtë dokumentacion të nevojshëm:

-çertifikatë për nënshtetësi të RM-së (kopje origjinale ose e verifikuar në noter),

-diplomë për arsimim të kryer (kopje origjinale ose e verifikuar në noter),

-çertifikatë nga historiku i punësimeve nga Qendra për punësim, si vërtetim për përvojën e punës (kopje origjinale ose e verifikuar në noter),

-vërtetim mjekësor si dëshmi për aftësi të përgjithshme për punë, për vendin e punës për të cilin paraqitet (kopje origjinale),

-vërtetim nga aktgjykimi i plotëfuqishëm se nuk është shqiptuar dënim ndalim për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës,

-çertifikatë për kualifikim të fituar për zjarrfikës,

-çertifikatë për provim profesional të dhënë për udhëheqës në aksion për zjarrfikje dhe shpëtim të njerëzve dhe pronës (i punësuari në njësinë territoriale të zjarrfikësve ka për obligim që në afat prej 3 muajve nga sistemimi në vendin e punës ta fitojë edhe certifikatën për provim profesional të dhënë për zjarrfikje dhe shpëtim të njerëzve dhe pronës, e lëshuar nga institucioni i autorizuar, në të kundërtën do t’i ndërpritet punësimi).

b)-procedura e selektimit do të zbatohet në disa faza: kontroll i kompletit të fletëparaqitjes dhe fakteve, kontroll i beueshmërisë së fakteve dhe intervistë.

Kryetari i komunës me atktvendim formon Komision për selektim, i cili në afat prej tetë ditëve nga skadimi i afatit për parqitje në shpallje, kryen kontroll nëse kandidatët i kanë dorëzuar faktet e obligueshme për plotësim të kushteve të shpalljes.

Pas kontrollit të besueshmërisë së fakteve realizohet intervistë.

Selektimi i kandidatëve bëhet në bazë të kriterëve të qartë dhe transparentë, të përshkruara nga kryetari i njësisë së vetëqeverisjes lokale.

Pas procedurës së realizuar të selektimit, përpilohet rang-listë e kandidatëve, të cilët me sukses i kanë kaluar të gjitha fazat e selektimit.

Nga rang-lista përzgjidhet ai numër i kandidatëve sipas përkatësisë etnike në pajtim me dispozitat e Ligjit për të punësuarit në sektorin publik.

Komisioni për selektim, rang-listën e kandidatëve ia dorëzon kryetarit të komunës, i cili bën përzgjedhje në afat prej 15 ditëve.

I punësuari në njësinë territoriale të zjarrfikësveka për obligim që të afat prej një viti nga dita e punësimit të fitojë çertifikatë për zjarrfikës i kualifikuar, e lëshuar nga ana e institucionit të autorizuar në kuadër të Ministrisë së arsimit dhe shkencës, në të kundërtën i ndërpritet marrëdhënia e punës.

3. Vendimi për përzgjedhje do të sillet në afat sipas nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie të punës.

https://www.struga.gov.mk/wp-content/uploads/2022/08/Pozharna-Scan.pdf

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 13(trembëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 13(trembëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 13 (trembëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 04.08.2022, (E Enjte) me fillim në ora 10:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e njëmbëdhjetëe Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport kuartal i Buxhetit të komunës së Strugës kuartali II/2022.
 2. Rebalansi i Buxhetit të Komunës së Strugës për vitin 2022.
 3. Propozim – Vendim për për përcaktim të vlerës së pikës për llogaritje të rrogave për nëpunësit shtetëror në Komunën e Strugës për vitin 2022.
 4. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formim të paraleleve me më pak se 20 nxënës  në SHFK,,Goce Delçev’’-f.Podgorcë për vitin shkollor  2022/2023.
 5. Propozim – Vendim për  dhënie pëlqim për formim të paraleleve me më pak se 20 nxënës dhe formim të paraleleve të kombinuara  në SHFK ,,Zini Hani’’-f.Veleshtë për vitin shkollor 2022/2023.
 6. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formim të paraleleve me më pak se 20 nxënës dhe   formim të paraleleve të kombinuara  në SHFK ,,Nuri Mazari’’-f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2022/2023.
 7. Propozim – Vendim për  dhënie pëlqim për formim të paraleleve me më pak se 20 nxënës dhe   formim të paraleleve të kombinuara  në SHFK ,,Edinstvo’’-f.Oktis për vitin shkollor 2022/2023.
 8. Propozim-Vendim për dhënie pëlqim për formim të paraleleve me më pak se 20 nxënës në SHFK ,,Josip Broz Tito -Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 9. Raport vjetor për SHFK ,,Nuri Mazari’’-f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2021/2022.
 10. Raport për punë në SHFK,,Shën Kliment Ohridski’’-f.Drasllajcë për  fundin e vitit shkollor 2021/2022.
 11. Raport vjetor për punë në SHFK,,Murat Labunishti’’ –f.Labunisht për vitin shkollor 2021/2022.
 12. Raport për punë në SHFK,,Josip Broz Tito’’-Strugë për vitin shkollor 2021/2022.
 13. Raport financiar për punë kuartali i dytë 01.04-30.06.2022 i NP,,Eko Struga’’-Strugë.
 14. Propozim –Vendim për miratim të PDU për NJU 9, Bllok 25 Komuna e Strugës
 15. Propozim-Vendim për autorizim të Kryetarit të Komunës së Strugës.
 16. Propozim –Vendim për përcaktim të anëtarëve të Këshillit për lidhje të martesave.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 13-të