vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 48 ( dyzetë e tetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

                 Në bazë të nenit 2-b nga Dekreti me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore zbatimi i Ligjit për vetëqeverisje lokale në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme,  (“ G. Zyrtare e RMV” nr. 95/20), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi
  
              
A K T V E N D I M
 
Për konvokimin e mbledhjes së 48 ( dyzetë e  tetë)  të Këshillit të Komunës së Strugës
 
 
E konvokoj mbledhjen e 48 (dyzetë e tetë) të Këshillit të Komunës së Strugës, për datën  29.12.2020 (e Martë), me fillim në ora 10,oo,. Nëpërmjet lidhjeve komunikative me përdorimin e mjeteve të komunikimit (telefon me përdorimin e internetit dhe pajisjeve softuerike),
        Mbledhja do të punojë, sipas
 
 
R E N D I T   T Ë    D I T Ë S
 
Procesverbali  i seancës së 47-të Këshillit të Komunës së Strugës.
 
1.       Propozim – Buxheti i komunës së Strugës për vitin 2021.
2.       Propozim – Vendim për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2021,
3.       Propozim – Maksimumi i arkës së Buxhetit të komunës për vitin 2021,
4.       Propozim – Program për punën e Këshillit të komunës së Strugës për vitin 2021,
5.       Propozim-Program për realizimin e masave të përgjithshme për mbrojtje të popullatës nga sëmundjet ngjitëse në Komunën e Strugës për vitin 2021,
6.       Propozim-Program për aktivitete nga fusha e mbrojtjes sociale për nevojat e qytetarëve të Komunës së Strugës për vitin 2021,
7.       Propozim-Program për përpunim të planeve urbanistike në Komunën e Strugës për vitin 2021.
8.       Propozim – Program për ndërtim, mirëmbajtje dhe mbrojtje  të rrugëve lokale në Komunën e Strugës për vitin 2021.
9.       Propozim-Program për rregullimin e tokës ndërtimore në Komunën e Strugës për vitin 2021.
10.   Propozim-Program për mbrojtje të mjedisit jetësor në Komunën e Strugës për vitin 2021.
11.   Propozim – Program për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e  komunës së Strugës për vitin 2021,
12.   Propozim-Program për zhvillim ekonomik lokal në Komunën e Strugës për vitin 2021.
13.   Propozim-Program për sinjalizim rrugor në Komunën e Strugës për vitin 2021,
14.   Propozim-Program për teknologji informatike në Komunën e Strugës për vitin 2021,
15.   Propozim-Program për turizëm dhe propagandë turistike në Komunën e Strugës për vitin 2021,
16.   Propozim-Program për zotërim të tokës ndërtimore në Komunën e Strugës për vitin 2021.
17.   Propozim- Program për vënie të Qendrës modulare dedikuar për ushtrimin e veprimtarisë shëndetësore – Kovid në PK.nr. 120 KK Strugë,
18.   Propozim – Program për shënimin e festave dhe personaliteteve të rëndësishme nga e kaluara jonë kulturore për vitin 2021,
19.   Propozim-Program për mundësi të barabarta mes burrave dhe grave në Komunën e Strugës për vitin 2021.
20.   Propozim – Program për vënien e pajisjes urbane në territorin e komunës së Strugës për vitin 2021,
21.   Propozim – Vendim për vënien e pajisjes urbane të komunës së Strugës për vitin 2021,
22.   Propozim – Rregullore për përcaktimin e lokacionit për vënien e pajisjes urbane të komunës së Strugës për vitin 2021,
23.   Propozim – Vendim për përcaktim dhe pagesë të taksës komunale,
24.   Raport Kuartal i NP “Eko – Struga” – Strugë, kuartali i I, II dhe III/2020,
25.   Raport Kuartal i NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë, kuartali III/2020,
26.   Raport Kuartal i NP “Komunallno” – Strugë, kuartali III/2020,
27.   Program për plotësimin e Programit për punë të “NP “Komunallno” – Strugë për vitin 2020,
28.   Program për punë të NP,,Komunallno’’-Strugë për vitin 2021.
29.   Program për punë të NP,,Ujësjellës dhe Kanalizim’’-Strugë për vitin 2021.
30.   Program për punë të NP ,,Oktisi’’-Oktis për vitin 2021.
31.   Program për punë të NP,, Ujësjellës’’-Dollogozhdë për vitin 2021.
32.   Program për punë të NPK,, Higjiena’’-Labunisht për vitin 2021.
33.   Program për punë të NP,, Eko Struga’’-Strugë për vitin 2021.
34.   Propozim-Vendim për shitjen e sendit të  luajtshëm, pronësi e Komunës së Strugës.
35.   Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për sigurimin e mjeteve financiare për plotësimin e vendeve të punës në pajtim me Planin Vjetor për punësim në Administratën komunale të komunës së Strugës për vitin 2021.
36.   Propozim -Aktvendim për shkarkim dhe emërim të anëtarit në Këshillin drejtues të EPÇKF “8 – Marsi” – Strugë.
37.   Propozim – Aktvendim për emërim të përfaqësuesit në Këshillin drejtues të Shtëpisë shëndetësore Strugë,
38.   Vendim për përcaktimin e tarifës për  furnizim me ujë të pijshëm ose furnizim me ujë të NP,,Ujësjellës dhe Kanalizim’’-Strugë.
39.   Vendim për përcaktimin e tarifës për mbledhjen  dhe largimin e ujrave të zeza të  NP,,Ujësjellës dhe Kanalizim’’-Strugë
40.   Propozim -Vendim për marrje të borxhit për SHFK “Shën Kliment Ohridski”-f.Drasllajcë.
41.   Kërkesë për ndarjen e ndihmës financiare parashtruar nga Nazmie Rika.
42.   Propozim – Vendim për përcaktimin e Përparsisë nga thirrja e Byrosë për zhvillim të projektit për zhvillim të Rajonit planor jugperëndimor.
43.   Ndryshim dhe plotësim të Programit për pritje të Viti të Ri 2021,
44.   Kërkesë për ndarjen e ndihmës financiare parashtruar nga Edlir Vinca.
45.   Kërkesë nga NP “EKO – Struga” – Strugë, për  ndryshim dhe plotësim të Vendimit nr. 08-2574/9 të datës 18.06.2018, miratuar nga Këshilli i komunës së Strugës.
46.   Iniciativë e pranuar për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes të Planit urbanistik me destinim A4.3 në  pk. 1765/100, 1765/101, 1765/102 dhe pjesë 1765/1, KK Misleshovë parashtruar nga personi Artur Dani nga f. Dollogozhdë – Strugë.
47.   Iniciativë e pranuar për përpunimin e Planit urbanistik jashtë vendbanimit me destinim G2 për pk. nr.  850/6, 850/7, 851/6, 851/7, 851/15, 852, 853 pjesë nga 854, pjesë nga 855, pjesë nga 856 pjesë nga 857 për KK Podgorcë,  parashtruar nga personi Ilmija Ramizi nga f. Llabunishtë – Strugë.
48.   Iniciativë e pranuar për përpunimin e Proektit     ( PU)  jashtë përfshirjes të planit urbanistik për formimin e parcelave urbanistike për pk. nr. 1063/14, 1063/15, 1063/16, 1063/17, 1063/18, 1063/18, 1063/20, 1063/21, 1063/22, 1063/23, 1063/24, 1063/25, 1063/26, 1063/27, 1063/28 dhe 1063/29 KK Moroishtë  me destinim G2 me parashtruar nga personi Arben Oda nga Struga.
49.   Iniciativë e pranuar për përpunimin e Planit urbanistik jashtë vendbanimit me destinim G2 -6 dhe G4   në pk.nr. 2356/1, 2353, 2350/1 dhe 2349/1 KK Misleshovë jashtë qytetit, parashtruar nga PRO – Inzhinjering – Tetovë.
50.   Iniciativë e pranuar për përpunimin e Planit urbanistik jashtë vendbanimit në pk.nr.   983, pjesë nga 983/4 pjesë nga 985 , pjesë 434/1 dhe pjesë nga 2847  në  KK.Podgorcë parashtruar nga Atanas Krsteski nga Shkupi.
51.   Iniciativë e pranuar për ndryshim dhe plotësim të PGJU për Strugën, për NJU – 5, NJU – 7, NJU – 8 blloku 23 dhe NJU – 11 blloku 4, parashtruar nga KN – Inzhinjering – Strugë.
52.   Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Nellkoska Liljana nga f. Drasllajcë – Strugë.
53.   Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Mujedin Koxhaxhiku nga f. Veleshtë – Strugë.
54.   Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Zoze Shikuleski nga Struga.
55.   Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Irena Kukoska nga f. Drasllajcë – Strugë,
56.   Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Arijan Istrefi nga f. Veleshtë,
57.   Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Arijan Istrefi nga f. Veleshtë,
58.   Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Zulfije Nasufi nga Struga,
59.   Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Jone Milladin nga Struga,
60.    Propozim -Vendim për marrje të borxhit për SHFK “Zini Hani” f.Veleshtë.
61.   Propozim – Program për ndryshim dhe plotësim të Programit për përpunim të planeve urbanistike të komunës së Strugës për vitin 2020,
 
Materialet e mbledhjes së 48-të
Buxhet 2021

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së 47 ( dyzetë e shtatë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 2-b nga Dekreti me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore zbatimi i Ligjit për vetëqeverisje lokale në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme, (“ G. Zyrtare e RMV” nr. 95/20), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 47 ( dyzetë e shtatë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 47 ( dyzetë e shtatë ) të Këshillit të Komunës së Strugës, për datën 13.11.2020 (e premte ), me fillim në ora 14,oo,. Nëpërmjet lidhjeve komunikative me përdorimin e mjeteve të komunikimit (telefon me përdorimin e internetit dhe pajisjeve softuerike),
Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T T Ë D I T Ë S

 • Procesverbali i seancës së 46-të Këshillit të Komunës së Strugës.
 1. Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim (Rebalans) i Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2020,
 2. Plan për plotësim të Planit vjetor për punësim në Komunën e Strugës për vitin 2021.
 3. Programe Zhvillimore të komunës së Strugës për vitin 2021- 2024.

Materialet e mbledhjes së 47-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së 46 ( dyzetë e gjashtë ) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 2-b nga Dekreti me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore zbatimi i Ligjit për vetëqeverisje lokale në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme, (“ G. Zyrtare e RMV” nr. 95/20), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 46 ( dyzetë e gjashtë ) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 46 (dyzetë e gjashtë ) të Këshillit të Komunës së Strugës, për datën 29.10.2020 (e Enjte), me fillim në ora 10,oo,, Nëpërmjet lidhjeve komunikatave me përdorimin e mjeteve të komunikimit ( telefon me përdorimin e internetit dhe pajisjeve softuerike),
Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T T Ë D I T Ë S

          – Procesverbali i seancës së 45-të, të Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Propozim-Program për mirëmbajtje dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale të Komunës së Strugës për vitin 2019/2020.
 2. Propozim – Program për pritjen e Vitit të Ri 2021.
 3. Propozim – Program për ndryshim dhe plotësim të Programit për përpunim të planeve urbanistike të komunës së Strugës për vitin 2020,
 4. Propozim – Program për ndërtim të sallës sportive deri  më 1500 m2 në f. Veleshtë,
 5. Raport Kuartal i Buxhetit të Komunës së Strugës, kuartali i tretë  për vitin 2020,
 6. Raport kuartal i NP ,,Ujësjellës dhe Kanalizim’’-Strugë, kuartali i dytë për vitin 2020,
 7. Raport kuartal i NP ,,Oktisi’’ – Oktis, kuartali i tretë për vitin 2020.
 8. Raport kuartal i NP ,,Ujësjellësi Dollogozhdë’’-Dollogozhdë, kuartali i parë, dytë dhe i tretë për vitin 2020.
 9. Raport kuartal i NPK ,,Higjiena ‘’-Labunisht, kuartali i tretë për vitin 2020.
 10. Raport vjetor për punën e EPÇKF  ‘’ 8-Marsi ‘’-Strugë për vitin shkollor 2019/2020.
 11. Vendim për miratim të Programit Vjetor  për punë të EPÇKF  ‘’ 8-Marsi ‘’-Strugë për vitin shkollor 2020/2021.
 12. Vendim për  përcaktim të tarifës  për furnizim me ujë të pijshëm për NP ,,Ujësjellës dhe Kanalizim’’-Strugë.
 13. Vendim për  përcaktim të çmimit për mbledhjen dhe largimin e ujërave të ndotura urbane  për NP,,Ujësjellës dhe Kanalizim’’-Strugë.
 14. Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për rendin komunal dhe masat për zbatimin e tij në territorin e komunës së Strugës.

Materialet e mbledhjes së 46-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

SHPALLJE PUBLIKE-për formimin e trupit participativ në të cilin do të marrin pjesë në procesin e planifikimit urbanistik të territorit të komunës së Strugës

Në bazë të nenit 46 paragrafi (1) nga Ligji për planifikim urbanistik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 32/2020), Kryetari i komunës së Strugës në datë 14.10.2020, publikon

SHPALLJE PUBLIKE
Për formimin e trupit participativ në të cilin do të marrin pjesë në procesin e planifikimit urbanistik të territorit të komunës së Strugës

         1.  Lëndë e kësaj shpalljeje publike është: Formim i trupit participativ për sigurimin e inkluzivitetit, participativitetit dhe opinionit në procesin e planifikimit urbanistik për territorin e komunës së Strugës.        Trupi participativ i përfaqëson të gjitha interesat e ndryshme dhe grupet interesante në bashkësinë lokale dhe i përçon qëndrimet, mendimet dhe nevojat e qytetarëve dhe personat juridik, e ndjek gjendjen në planifikim përmes dhënies së iniciativave, udhëzimeve dhe sugjestioneve për përpilimin e aktvendimeve planifikuese në procedurë për përpilim dhe miratim të planeve, i shqyrton programet planore dhe aktvendimet e planeve urbanistike në versionin e tyre punuese.

         Trupi participativ ka të drejtë të diskutojë për të gjitha punët nga kompetenca e Njësisë së vetëqeverisjes lokale dhe mund të ndikojë në aktvendimet dhe politikat planifikuese të zhvillimit hapësinor, përmes prezantimit të mendimeve të Këshillit të komunës.

       2. Kushtet për pjesëmarrje:  Fletëparaqitje për këtë shpallje publike mund të parashtrojnë të gjitha personat e interesuar të cilët janë pjesëmarrës së bashkësive urbane dhe vendore, përfaqësues së organizatave joqeveritare nga segment të ndryshëm të jetës urbane, shoqatave të qytetarëve dhe aktiviteteve qytetare nga territori i komunës së Strugës, që i përfaqësojnë grupet e ndryshme të qytetarëve, si dhe qytetar që janë persona profesional nga sfera e planifikimit urbanistik dhe sferat e ndryshme profesionale qenësor për planifikimin dhe zhvillimin përmbajtësor të qytetit.

         3. Dokumentet të cilat parashtrohen:

 • Fletëparaqitje për anëtar të trupit participativ për territorin e komunës së Strugës (formulari është në shtojcë të thirrjes),
 • Autobiografi të shkurtër,
 • Deklaratë për dhënien e pëlqimit për mbrojtje të të dhënave personale (formulari është në shtojcë të thirrjes),
 • Deklaratë për pranimin e kushteve sipas thirrjes (formulari është në shtojcë të thirrjes).
 • Dëshmi relevante me shkrim për plotësimin e kushteve për pjesëmarrje nga pika 2 të shpalljes (kopje).

         4.Afati dhe vendi i parashtrimit të fletëparaqitjes: Fletëparaqitjet sipas shpalljes publike me dokumentacion të kompletuar mund të parashtrohen përmes postës në adresë: Komuna e Strugës rr.Marshall Tito pn. Ose në sportelin e komunës së Strugës në afat prej 30 ditëve nga dita e publikimin të shpalljes publike. Në fletëparaqitje të theksohet: “Fletëparaqitje për shpallje publike për formimin e trupit participativ për territorin e komunës së Strugës”

           5. Obligimet e anëtarëve të trupit participativ: Trupi participativ mblidhet më së paku një herë  në çdo  dy muaj dhe ka rol konsultativ në procedurë për përpunimin dhe miratimin e planeve urbanistike, veçanërisht e shqyrton programin planor në fazë para se ajo t’i propozohet Kryetarit të komunës për miratim, si dhe plani urbanistik në fazë të aktvendimit planifikues urbanistik para se të jepet në revizion profesional. Puna e trupit participativ është publike. Anëtarëve të trupit participativ në pajtim me Ligjin për planifikim urbanistik, nuk i përket kompensim për ushtrimin e punës.

        6.Mënyra e punës:  Mënyra e punës dhe numri i anëtarëve të trupit participativ  rregullohen në Rregulloren e trupit participativ të cilin e miraton Këshilli i njësisë së vetëqeverisjes lokale, ku numri i anëtarëve qytetare të trupit participativ  të cilët janë paraqitur vullnetarisht nuk është i kufizuar.

Shkarko formularin

KOMUNA E STRUGËS
Kryetar i komunës,
Dr. Ramis Merko

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së 45 ( dyzetë e pesë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 2-b nga Dekreti me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore zbatimi i Ligjit për vetëqeverisje lokale në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme, (“ G. Zyrtare e RMV” nr. 95/20), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 45 ( dyzetë e pesë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 45 (dyzetë e pesë) të Këshillit të Komunës së Strugës, për datën 30.09.2020  (E Martë), me fillim në ora 10,oo,. Nëpërmjet lidhjeve komunikatave me përdorimin e mjeteve të komunikimit ( telefon me përdorimin e internetit dhe pajisjeve softuerike),

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T T Ë D I T Ë S

 • Procesverbali I seancës së 44 të Këshillit të Komunës së Strugës.
 1. Propozim – Vendim Statutor për ndryshim dhe plotësim të Statutit të komunës së Strugës.
 2. Rregullore për punën e Trupit Participativ nga sfera e urbanizmit .
 3. Plan vjetor për punësim të Komunës së Strugës për vitin 2021,
 4. Plan vjetor për punësim të “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë për vitin 2021,
 5. Plan vjetor për punësim të “EKO – Struga” – Strugë për vitin 2021,
 6. Plan vjetor për punësim në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë, për vitin 2021.
 7. Plan vjetor për punësim në SHFK “Goce Dellçev” – f. Jabllanicë, për vitin 2021,
 8. Plan vjetor për punësim në SHFK “Goce Dellçev” – f. Podgorcë, për vitin 2021,
 9. Plan vjetor për punësim në SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë, për vitin 2021,
 10. Plan vjetor për punësim në SHFK “Murat Llabunishti” – f. Llabunishtë, për vitin 2021,
 11. Plan vjetor për punësim në SHFK “Nuri Mazari” – f. Dollogozhdë, për vitin 2021,
 12. Plan vjetor për punësim në SHFK “Orhan Xhemaili” – f. Tatesh i Epërm, për vitin 2021,
 13. Plan vjetor për punësim në SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f. Drasllajcë, për vitin 2021,
 14. Plan vjetor për punësim në SHFK “Zini Hani” – f. Veleshtë, për vitin 2021,
 15. Plan vjetor për punësim në SHFK “Ashim Agushi” – f. Ladorishtë, për vitin 2021,
 16. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHMK ,,Niko Nestor ‘’-Strugë, për vitin shkollor 2020/2021.
 17. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHMK ,,Dr.Ibrahim Temo ‘’-Strugë, për vitin shkollor 2020/2021.
 18. Plan Akcionar për vitin shkollor 2020/2021 dhe Programe zhvillimore për shkollën 2020-2024 për SHMK “Dr. Ibrahim Temo” – Strugë.
 19. Plan vjetor për punësim në NPK “Higjiena” – f. Llabunishtë, për vitin 2020,
 20. Raport për punën e NP “Komunallno” – Struga kuartali i II/ 2020,
 21. Kërkesë nga Bashkësia Fetare Islame – Muftinia – f. Llabunishtë,
 22. Kërkesë financiare parashtruar nga personi Ariton Ismaili,
 23. Aktvendim për përcaktimin e komandantëve të njësive për mbrojtje dhe shpëtim në vendbanimet e Komunës Strugës.
 24. Vendim për Aktet e përgjithshme të cilat janë miratuar për përfshirjet planore të planeve urbanistike të cilat kanë pushuar së zbatuari me hyrjen në fuqi të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 163/13).
 25. Konkluzion për mësim me prezencë fizike prej klasës IV-IX në shkollat fillore.
 26. Konkluzion për mësim me prezencë fizike për shkollat e mesme.

Materialet e mbledhjes së 45-së

 • KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
  Kryetar,
  ResulKaba

AKTVENDIM Për konvokimin e mbledhjes së 44 ( dyzetë e katërt )  të Këshillit të Komunës së Strugës

      Në bazë të nenit 2-b nga Dekreti me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore zbatimi i Ligjit për vetëqeverisje lokale në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme,  (“ G. Zyrtare e RMV” nr. 95/20), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 44 ( dyzetë e katërt )  të Këshillit të Komunës së Strugës

    E konvokoj mbledhjen e 44 (dyzetë e katërt) të Këshillit të Komunës së Strugës, për datën  31.08.2020 (e Hënë), me fillim në ora 10,oo,. Nëpërmjet lidhjeve komunikatave me përdorimin e mjeteve të komunikimit ( telefon me përdorimin e internetit dhe pajisjeve softuerike),

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

Procesverbali i seancës së 42 të Këshillit të Komunës së Strugës.

-Procesverbali i seancës së 43 të Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Llogaria vjetore e SHFK “Murat Llabunishti” – f.Llabunishtë për vitin 2019,
 2. Llogaria vjetore e SHFK “Bashkimi” – f. Oktis për vitin 2019,
 3. Llogaria vjetore e SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin 2019,
 4. Llogaria vjetore e SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin 2019,
 5. Llogaria vjetore e SHFK “Nuri Mazari” – f. Dollogozhdë për vitin 2019,
 6. Llogaria vjetore e SHFK “Goce Dellçev” – f. Podgorcë për vitin 2019,
 7. Llogaria vjetore e SHFK “Goce Dellçev” – f. Jabllanicë për vitin 2019,
 8. Llogaria vjetore e SHFK “Orhan Xhemaili” – f. Tatesh për vitin 2019,
 9. Llogaria vjetore e SHFK “Zini Hani” – f. Veleshtë për vitin 2019,
 10. Llogaria vjetore e SHFK “Ashim Agushi” – f. Ladorisht për vitin 2019,
 11. Llogaria vjetore e SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin 2019,
 12. Llogaria vjetore e SHMK “Dr Ibrahim Temo” – Strugë për vitin 2019,
 13. Llogaria vjetore e SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin 2019,
 14. Llogaria vjetore e EPKÇF 8 Marsi – Strugë për vitin 2019,
 15. Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2020/2021.
 16. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2020/2021.
 17. Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2020/2021.
 18. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2020/2021.
 19. Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin shkollor 2020/2021.
 20. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Bashkimi – f.Oktis për vitin shkollor 2020/2021.
 21. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin shkollor 2020/2021.
 22. Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Goce Dellçev”–f.Jabllanicë për vitin shkollor 2020/2021.
 23. Vendim për përcaktimin e paraleleve   me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2020/2021.
 24. Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Murat Llabunishti” – f.Llabunishtë për vitin shkollor 2020/2021.
 25. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podrgorcë për vitin shkollor 2020/2021.
 26. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2020/2021.
 27. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2020/2021.
 28. Program vjetor dhe Program për ekskursione të  SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2020/2021.
 29. Program vjetor dhe Program për ekskursione të  SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2020/2021.
 30. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin shkollor 2020/2021.
 31. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Bashkimi – f.Oktis për vitin shkollor 2020/2021.
 32. Program vjetor dhe Program për ekskursione të  SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin shkollor 2020/2021.
 33. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Goce Dellçev”–f.Jabllanicë për vitin shkollor 2020/2021.
 34. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2020/2021.
 35. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Murat Llabunishti” – f.Llabunishtë për vitin shkollor 2020/2021.
 36. Program vjetor dhe Program për ekskurzione të SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë për vitin shkollor 2020/2021.
 37.  Raport për punën e NP “Oktisi” – f. Oktis kuartali i II/ 2020,
 38. Raport për punën e NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë, kuartali i I/ 2020,
 39. Plan vjetor për punësim në SHMK ,,Niko Nestor ‘’-Strugë.
 40. Plan vjetor për punësim në SHMK ,,Dr.Ibrahim Temo  ‘’-Strugë.
 41. Raport për realizimin e Programit për rregullim të tokës ndërtimore në komunën e Strugës për vitin 2019
 42. Iniciativë për ndryshim dhe plotësim të Statutit të komunës së Strugës.
 43. Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Rahmani Fitni në KK F.Tatesh i poshtëm
 44. Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të zgjerimit të planit urbanistik të parashtruar nga personi Mujedin Koxhaxhiku në  КК. f.Veleshtë.
 45. Kërkesë për ndihmë financiare parashtruar nga  personi  Stefanoska Tanja.
 46. Kërkesë për ndihmë financiare parashtruar nga  personi Nazif Maksutoski.
 47. Kërkesë për ndihmë financiare për Turneu i Hendbollit  Struga 2020.
KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,  Resul Kaba

Materialet e mbledhjes së 44-të

goldenbahis

restbet

ngsbahis

pashabahis

asyabahis

betmatik

supertotobet

piabet

nakitbahis

Lista e organizatave dhe klubeve sportive financuar në 2019

1.Shoqata-Bax-Struga 13.11.2019.
2. Shoqata-Mbela di Supra 27.05.2019
3.KS-Bashkimi Sport 13.05.2019
4. Shoqata-Vizion Vel 06.09.2019
5.Sojuz na Borci 27.05.2019
6. Shoqata Ledina 2016 27.12.2019
7. Shoqata Invalidet te punes 07.11.2019
8. Shoqata Mobiliteti 17.06.2019
9.Shpresa 20.05.2019
10.Prevezan 17.12.2019
11.klub Sindi 13.05.2019
12.Strizak 13.05.2019
13.Moto Struga 18.09.2019
14. Brokoli 21.06.2019
15. Unioni Komunal i Futbollit 08.06.2019
16.Mакедокс 03.07.2019
17.Valc 22.07.2019
18.Alternativa 18.07.2019
19.multivizion 25.07.2019
20.Jang tim 06.09.19
21.Ilinden05.08.2019
22.Kral25.07.2019
23.Matica 18.10.2019
24. Takimet e Ilindenit 22.07.2019
25.Alka Plus 18.07.2019
26.fk.Koroshishta 22.07.2019
27.Levizja Vepro 22.07.2019
28.KF-Ass United 22.07.2019
29.KUD Musleshevo 22.07.2019
30.Diligencija 15.08.2019
31.Lp Bahskimi 29.08.2019
32.Idnina so Mladi 06.09.2019
33.Bushido 98 10.10.2019
34.Oktisi Sport 21.11.2019
35.Belica e poshtme 2014 27.12.2019
36. Klubi i hendbollit Struga 06.09.2019
37.Kssh Drini 18.10.2019
38.Humaniteti 2019 30.09.2019
39.Kral 18.10.2019
40.Eko Drini 18.10.2019
41.Empanda Stefanka 18.10.2019
42.Qendra per zhvill.e demokracis 18.10.2019
43.Ezerka 25.10.2019
44.Кaprikorn 2010 25.10.2019
45.KK Crni Drim 007 30.10.2019
46.Karate klub Labunishtra 30.10.2019
47.KH-Struzhanka 30.10.2019
48.Qendra e bashkesise Komuna e Struges 30.10.2019
49.Struga Eagles 07.11.2019 (20.000)
50.Mojot Ucitel 26.12.2019
51.KH-Enhalon 17.12.2019
52.Ptah2013 26.12.2019
53.Bager Genezis 2.0 26.12.2019
54.Prespanski Slavej 17.12.2019
55.Humanun
56.Poraka Nova

goldenbahis

restbet

ngsbahis

pashabahis

asyabahis

betmatik

supertotobet

piabet

nakitbahis

Njoftim për qytetarët dhe bletarët e Komunës së Strugës

Njoftohen qytetarët dhe bletarët e Komunës së Strugës se në territorin e Komunës së Strugës më datë 30.07.2020 (e enjte) do të kryhet spërkitje nga toka (teristike) për shfarosjen e mushkonjave, dhe trajtim largicid në zona të caktuara.

Spërkitja do të kryhet nga ora 20:00 e deri në orën 06:00 (të mëngjesit) me aparaturë të posaçme UV për spërkitje të ftohtë.

Dezinsektimi do të kryhet në të gjithë vendbaniminet në regjionin e Komunës së Strugës.

I lusim bletarët te marrin masat e nevojshme për mbrojtjen e bletëve. Në rast se ka ndryshime moti (shi, erë) atëherë dezinsektimi do të shtyhet dhe do të kryhet në ditët e ardhshme.

Zyra për marëdhënie me publikun
Komuna e Strugës

goldenbahis

restbet

ngsbahis

pashabahis

asyabahis

betmatik

supertotobet

piabet

nakitbahis

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 43 ( dyzetë e tre ) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 2-b nga Dekreti me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore zbatimi i Ligjit për vetëqeverisje lokale në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme,  (“G. Zyrtare e RMV” nr. 95/20), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 43 ( dyzetë e tre )  të Këshillit të Komunës së Strugës

    E konvokoj mbledhjen e 43 ( dyzetë e tre) të Këshillit të Komunës së Strugës, për datën 29.07.2020 (e merkur), me fillim në ora 10,oo,. Nëpërmjet lidhjeve komunikatave me përdorimin e mjeteve të komunikimit ( telefon me përdorimin e internetit dhe pajisjeve softuerike),

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

1. Propozim – Vendim për themelim të Shkollës fillore komunale të muzikës.

2.Aktvendim për formim të komisionit për përgatitje për fillim me punë të shkollës fillore komunale të muzikës.

3.Propozim-Vendim për përcaktim të rajoneve  në  të cilët  regjistrohen nxënës në shkollat fillore të komunës së Strugës.

4.Propozim-Vendim për përcaktim të prioritetit për projektin –Përpunim i dokumentacionit teknik për  zëvendësim të azbestit – rrjeti i furnizimit me ujë të çimentos për qytetin e Strugës.

5.Kërkesë për ndërtim të deponisë së përkohshme për mbetjet komunale të NP,,Oktisi’’-Oktis.

6.Raport për punën e Njësisë për bashkëpunim me bashkësitë lokale dhe, mbrojtje dhe shpëtim të komunës së Strugës për vitin 2019,

7. Raport kuartal të Buxhetit të komunës së Strugës, kuartali II/2020,

8. Raport kuartal për punën e NP ,,Higjiena’’-Labunisht ,kuartali I/2020.

 9. Vendim për ndryshim të Vendimit për kryerjen e transportit linjor komunal të udhëtarëve në territorin e komunës së Strugës.

10. Vendim për ndryshim të Vendimit për kryerjen e auto – taksi transportit të udhëtarëve në territorin e komunës së Strugës.

11. Raport për realizimin e Programit për mbrojtjen e mjedisit jetësor për vitin 2019.

12. Raport për realizimin e Programit për propagandë të  përgjithshme turistike për vitin 2019.

13. Raport për realizimin e Programit për zhvillim lokal ekonomik për vitin 2019.

14. Raport për realizmin e Programit për barazi gjinore për vitin 2019.

15. Raport për realizimin e Programit për shënimin e ngjarjeve të rëndësishme  dhe personaliteteve nga e kaluara jonë kulturore për vitin 2019.

16. Raport për realizimin e Programit për ndërtimin e sinjalizimit të komunikacionit në Komunën e Strugës për vitin 2019.

17. Program për ndryshim të Programit për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e komunës së Strugës për vitin 2020,

18. Program për plotësimin e Programit për menaxhim me tokën ndërtimore të komunës së Strugës për vitin 2020.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,  Resul Kaba


Materialet e mbledhjes së 43-të

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son