vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 12 (dymbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

 Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 12 (dymbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

        E konvokoj mbledhjen e 12 (dymbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 07.07.2022, (E Enjte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Për mbledhjen e propozoj këtë 

R E N D   T Ë    D I T Ë S 

           –  Procesverbal nga seanca e dhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Diskutim për largimin e personave që lypin në territorin e Komunës së Strugës.
 2. Diksutim për qentë endacak në territorin e Komunës së Strugës
 3. Propozim – Vendim për përcaktimin e prioriteteve për thirrjen në Agjencinë për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural të RMV-së për vitin 2022 për projekt propozime për masën 124.
 4. Propozim – Vendim për pëlqim me qëllim të projektit në thirrjen e Agjencisë për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural të RMV-së për vitin 2022 për projekt propozime për masën 124.
 5. Vendim për riorganizimin e Shkollave të mesme komunale.
 6. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHMK “Dr.Ibrahim Temo” – Strugë për vitin shkollor 2021/2022
 7. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin shkollor 2021/2022
 8. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formimin e paraleleve me më pak se 20 nxënës në klasë të parë në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë.
 9. Propozim–Vendim për dhënie pëlqim për formimin e grupeve në EPÇKF “8 Marsi” – Strugë, me numër më të ulët respektivisht më të madh të fëmijëve nga numri ligjërisht i përcaktuar.
 10. Propozim – Vendim për dhënie plëqim të Planit vjetor për punësim në SHFK “Zini Hani” f.Veleshtë, për vitin 2023.
 11. Propozim – Vendim për dhënie plëqim të Planit vjetor për punësim në SHFK “Goce Dellçev” f.Jablanicë, për vitin 2023.
 12. Propozim – Vendim për shlyerjen e kamatave dhe rriprogramim të borxheve dhe shpenzimeve të personave fizik.
 13. Ndryshim i Programit për ndryshim dhe plotësim të Programit për punë në sferën e disponimit me tokë ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut në territorin e komunës së Strugës për vitin 2022.
 14. Propozim-Vendim për përcaktimin e Ndryshim dhe plotësimit të PGJU për Bllokun 30, pjesa veriore nga qyteti i Strugës, KK Moroishtë, Komuna e Strugës – Projekt plan.
 15. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanistik për infrastrukturën e ndërtimit të rrjetit optik në territorin e përfshirjes së Glloboçka Perëndimore e Strugës, kufizuar me rrugët: Veri-rruga regjionale Ohër-Strugë, Perëndim-rr.Marks Engells, Jug-rr.Partizanska, Lindje-rr.Glloboçica 1.
 16. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanistik për infrastrukturën e ndërtimit të rrjetit optik në territorin e përfshirjes së FTTH Turistiçka veriore e Strugës, kufizuar me rrugët: Veri-rruga regjionale Ohër – Strugë, Perëndim-rr.Glloboçica, pjesë e rr.JNA, Jug-pjesë e rr.Partizanska, pjesë e rr.JNA, Lindje-margjina e objekteve si në shtojcë.
 17. Iniciativë për ndryshim dhe plotësim të PDU për pjesë nga Blloku 9 në NJU 2, Komuna e Strugës.
 18. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për kabllo nëntokësore për separim, KK Frëngovë, Komuna e Strugës.
 19. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanistik për tokë ndërtimore për përdorim të përgjithshëm për ndërtimin e kryqëzimit qarkor midis rrugës magjistrale M1 9pjesë nga M4) rrugës përmbledhëse C2 dhe rrugës servisore CE2 në kuadër të PGJU për qytetin e Strugës.
 20. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanistik të tokës ndërtimore për përpdorim të përgjithshëm për ndërtimin e kryqëzimit qarkor midis  rrugës magjistrale M! (pjesë nga M4) dhe rrugës përmbledhëse C2 në kuadër të PGJU për qytetin e Strugës.
 21. Iniciativë për përpunimin e Projektit  urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për elektrana sipërfaqësore dhe fotovoltaike (panele fototensioni për prodhimin e energjisë elektrike të cilët ndërtohen në tokë) dhe 10(20) KV  linjë elektrike e tensionit të mesëm në PK 187, PK 188, Pk 189 dhe pk 190/2, KK Vranishtë jashtë qytetit, Komuna e Strugës.
 22. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit për pjesë nga PK nr. 1608/1 në KK Strugë.
 23. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit për pjesë nga PK nr. 1774/1 në KK Vishnjë.
 24. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit për pjesë nga Pk nr. 1774/1 në KK Vishnjë

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

SH P A LL J E

KOMUNA E STRUGËS

SH P A LL J E Nr.01/2022

Për tjetërsimin e tokës ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonis së Veriut në bazë të

ankandit publik elektronik në KK Strugë me qëllim:

B2 – Njësi të mëdha tregtare (B5  dhe D1 – 20% qëllime kompatabile)

LËNDË E ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK

                Lëndë e ankandit publik elektronik është tokë e pandërtuar ndërtimore, pronësi e Republikës së Maqedonisë së Veriut e paraparë për ndërtim të objektit me qëllim B2- B2 – Njësi të mëdha tregtare (B5  dhe D1 – 20% qëllime kompatabile), parcela ndërtimore PN 3.18 pronësi e Republikës së Maqedonis së Veriut e paraparë në PDU: Ndryshim dhe plotësim të PDU për NJU-11 BLLOK 2, Përfshirje 3, 4 dhe 5 Komuna e Strugës miratuar nga Këshilli i Komunës së Strugës nr.08-947/10 të datës 15.03.2022, që përfaqëson pjesë nga PK nr.2832/72 me sipërfaqe prej 16.566 m2 e cila në ,,Elaboratin gjeodezik për punë gjeodezike për qëllime të veçanta dhe të dhëna numerike,, me nr. 08-22-80/3 të datës 16.06.2022 e punuar nga ,,GEOLIS,, Shpknjp Struga është shënuar si PK nr.2832/80, vendi i quajtur/rruga ,,Popovo Blato,, në pajtim me Pasqyrën tabelare në të cilën janë pasqyruar të dhënat për parcelën ndërtimore, numri i parcelës ndërtimore, numri i parcelës kadastrale, sipërfaqja e përgjithshme e parcelës ndërtimore, qëllimi i tokës (klasa themelore), qëllimi i tokës ( përshkrimi), sipërfaqja për ndërtim, bruto sipërfaqe e arritur, përqindja e ndërtimit, koeficienti i shfrytëzimit të tokës, lartësia e lejuar maksimale, kati, çmimi fillestar për metër katror, çmimi fillestar i përgjithshëm dhe garancioni bankar për seriozitet të ofertës.

Shpallja

Shfuqizim

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 11 (njëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës E konvokoj mbledhjen e 11 (njëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M
për konvokimin e mbledhjes së 11 (njëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 11 (njëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 06.06.2022, (E hënë) me fillim në ora 12:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:


Për mbledhjen e propozoj këtë
R E N D T Ë D I T Ë S

 • Procesverbal nga seanca e nëntë e Këshillit të komunës së Strugës.
 1. Diskutim për largimin e personave që lypin në territorin e Komunës së Strugës.
 2. Raport për punën e Njësisë për administrim dhe pagesë të ardhurave lokale për periudhën 01.01.2021-31.12.2021,
 3. Raport kuartal, kuartali i parë të vitit 2022 i NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Srtrugë,
 4. Raport kuartal, kuartali i parë të vitit 2022 i NP “Komunallno” – Srtrugë,
 5. Propozim – Vendim për dhënie plëqim të Planit për punësim në NP “Komunallno”-Strugë, për vitin 2023,
 6. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve në Këshillin drejtues të EPÇKF “8 Marsi” – Strugë,
 7. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përhershëm të sendit të luajtshëm pronësi e komunës së Strugës,
 8. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit për pjesë të PK nr.397 në KK Livadhi,
 9. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit për
  pjesë të PK nr.1608/1 në KK Strugë,
 10. Propozim – Aktvendim për emërimin e anëtarëve në bordin drejtues të NPK “Higjiena” – f.Labunisht,
 11. Propozim – Aktvendim për emërimin e anëtarëve në bordin mbikëqyrës për kontroll të punës materialo-financiare të NPK “Higjiena” –
  f.Labunisht,
 12. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për Irena Llazareska nga Struga.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 11-të

Projektit urbanistik jashtë vendbanimit me qëllim te ndertimit te E1.13-solare sipërfaqësore dhe elektrana fotovoltaike, për elektro centralë me fototension me kapacitet 1MW në Pk.nr.404/3 KK Misleshovë-jrn, Komuna e Strugës

VËRTETIM PËR VERIFIKIM


Vërtetohet verifikimi i Projekt programor për
punimin e Projektit urbanistik jashtë vendbanimit
me qëllim te ndertimit te E1.13-solare sipërfaqësore
dhe elektrana fotovoltaike ,për elektro centralë me
fototension me kapacitet 1MW në Pk.nr.404/3 KK
Misleshovë-jrn, Komuna e Strugës me sipërfaqe 2.20ha.
punuar“ÇIP GROUP” SHPKNJP Shkup, nr.tek. 09-128/1
nga 01.06.2021.
Projekt programor për punimin e Projektit urbanistik
jashtë vendbanimit me qëllim për formimin e parcelave
ndërtimore në kp. 404/3 KK Misleshovë-jrn, Komuna e
Strugës me qëllim E1.13-solare sipërfaqësore dhe
elektrana fotovoltaike, për elektro centralë me
fototension me kapacitet 1MW,me nr tek. 09-128/1 пд
01.06.2021 e punuar nga “ÇIP GROUP” SHPKNJP Shkup,
është parashtruar nëpërmjet sistemit informativ eurbanizëm si numër procedure 35987 dhe numër arkivor
10-2445 пд 23.06.2021.

Vërtetim për verifikim

Programi proektues

Raport për Vlerësimin strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor

– Raport për Vlerësimin strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për Projektin urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me destinim G2.2 – industri e lehtë dhe farmaceutike dhe prodhim i ushqimit, prodhimeve të qumshtit, prodhimeve konditoriale, pijeve joalkoolike, ujë, përpunim i prodhimeve të kopshtarisë dhe fruta, duhan e tj. në pjesë të Pk.nr. 1063/14, Pk.nr.1063/15, Pk.nr.1063/16, Pk.nr.1063/17, Pk.nr.1063/18,Pk.nr.1063/19, Pk.nr.1063/20, Pk.nr.1063/21, Pk.nr.1063/22,Pk.nr.1063/23, Pk.nr.1063/24, Pk.nr.1063/25, Pk.nr.1063/26, Pk.nr.1063/27, Pk.nr.1063/28, Pk.nr.1063/29 dhe pjesë e Pk.nr.1063/1 К.О.Morovishtë komuna e Strugës

Projekt – Raport

MAJ 2022

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 10 (dhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

              Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M
për konvokimin e mbledhjes së 10 (dhjetë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

        E konvokoj mbledhjen e 10 (dhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 19.05.2022, (E Enjte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

           –  Procesverbal nga seanca e tetë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport kuartal, kuartali i parë të vitit 2022 i Komunës së Strugës,
 2. Raport i parë kuartal për punën e NP “Oktis” – f.Oktis për vitin 2022,
 3. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f.labunishtë, për periudhën nga data 01.01.2022 deri në datë 31.03.2022,
 4. Raport për punën e NP “Eko Struga” – Strugë, kuartali parë 01.01-31.03.2022,
 5. Propozim – Vendim për plotësimin e Vendimit për përcaktimin e parkingjeve publike për parkim zonal në territorin e qytetit të Strugës,
 6. Propozim – Vendim për përcaktimin e prioriteteve për thirrjen e Byrosë për zhvillim rajonal të RMV për vitin 2022 për projektet e propozuara për zhvillimin e fshatrave,
 7. Propozim – Vendim për përcaktimin e prioriteteve për thirrjen e Byrosë për zhvillim rajonal të RMV për vitin 2022 për projektet e propozuara për zhvillimin e fshatrave
 8.  Propozim – Vendim për përcaktimin e prioriteteve për thirrjen e Ministrisë së Vetëqeverisjes lokale të RMV për vitin 2022 për projektet e propozuara për zvogëlimin e dispariteteve midis dhe brenda rajoneve planore dhe rritjen e konkurrencës rajonale
 9. Propozim – Vendim për bashkëfinancimin e projekteve për thirrjen e Ministrisë së Vetëqeverisjes lokale të RMV për vitin 2022 për projektet e propozuara për zvogëlimin e dispariteteve midis dhe brenda rajoneve planore dhe rritjen e konkurrencës rajonale
 10. Propozim – Vendim për përcaktimin e prioriteteve për thirrjen e Byrosë për zhvillim rajonal të RMV për vitin 2022 për projektet e propozuara për zhvillimin e rajoneve me nevoja specifike zhvillimore,
 11. Propozim – Vendim për bashkëfinancimin e projekteve për thirrjen e Byrosë për zhvillim rajonal të RMV për vitin 2022 për projektet e propozuara për zhvillimin e rajoneve me nevoja specifike zhvillimore,
 12. Propozim – Vendim për përcaktimin e prioriteteve për thirrjen e Byronë për zhvillim rajonal të RMV për vitin 2022 për projektet e propozuara për zhvillimin e zonave urbane dhe zhvillimin e qëndrueshëm urban,
 13. Propozim – Vendim për bashkëfinancimin e projekteve për thirrjen e Byrosë për zhvillim rajonal të RMV për vitin 2022 për projektet e propozuara për zhvillimin e zonave urbane dhe zhvillimin e qëndrueshëm dhe urban
 14. Propozim – Vendim për  pjesëmarrje financiare në projektet e Qendrës për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor për vitin 2022 për “Rikonstruim i fasadës, kulmit dhe zdrukthtarisë në SHF Kliment Ohridski f.Moroishtë, Strugë” dhe “Rikonstruim i mureve, kulmit, dyshemesë dhe zdrukthtarisë SHF Baftijar Banushi ” f.Zagraçan – Strugë”
 15. Propozim – Vendim për  pjesëmarrje financiare prej 900.000 denarë në projektin Zhvillimi i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv i mbështetur financiarisht nga Ministria e vetëqeverisjes lokale dhe Agjencia zvicërane për zhvillim dhe bashkëpunim për vitin 2022/23 për projektin e përzgjedhur “Rikonstruim i ESHO Entit për Nefrologji-Strugë dhe krijimi i kushteve për turizëm shëndetësor në Rajonin Planor Jugperëndimor”
 16. Propozim – Vendim për ushtrimin e auto taksi transportit në territorin e Komunës së Strugës,
 17. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve në bordin drejtues të NPK “Higjiena”– f.Labunisht,
 18. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve nga bordi mbikëqyrës për kontroll të punës materialo – financiare të NPK “Higjiena”– f.Labunisht,
 19. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përkohshëm të sendit të paluajtshëm
 20. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formimin e paraleleve me më pak se 20 nxënës në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë për vitin shkollor 2022/2023,
 21. Propozim – Konkluzion për përcaktimin e Ndryshim dhe plotësimit të Planit detal urbanistik, pjesë nga NJU-4, pjesë nga blloku 12, KK Strugë, Komuna e Strugës – Projekt plan
 22. Llogaria vjetore e Qendrës për zhvillim të Rajonit planor jugperëndimor për vitin 2021.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 10-të