vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1,член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М.“бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015, 39/2016 и 99/2018),ја издава следната

ОБЈАВА
на Б-интегрирана еколошка Дозвола

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14,44/15,129/15,192/2015, 39/16 и 99/18), до Градоначалникот на општина Струга доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола Бр.03-726/1 од 10.06.2009 и БР.03-982/1 од 27.03.2012 година.

Подносител на барањето:

ДООЕЛ ,,МИ – ТРАНС” с.Велешта

Локација Бетонска база ,,Горни лозја“ Кп.бр. 350 за К.О.Враништа, Локација за вршење на дејноста дробење, мелење, сеење, на минерална суровина се врши на КП бр.161/2 на мв.Нанчови Ораси с.Долна Белица, Локацијата за ископ на минерална суровина е на мв.Краста с.Боровец

Адреса: с.Велешта, Струга
КП бр.350 Ко Враништа и 161/2 с.Долна Белица и локалитет Краста во с.Боровец.

Координати на локацијата на концесиско поле:

Точка Кордината Y Кордината X
T-1 4.570.468 7. 467.526;
T-2 4.570.200 7.468.029;
T-3 4.570.240 7.468.050;
T-4 4.570.339 7.467.963;
T-5 4.570.430 7.467.933,
T-6 4.570.491 7.467.852;
Т-7 4.570.600 7.467/638

-Површина P=0.077945
Контакт лице:
Мисер Хани
Тел: 070/304437

Категорија на инсталацијата:
Прилог 2, Точка 3.2. Инсталација за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини; и 3.3 Стационарни бетонс со вкупен капацитет на силосите поголем од 50m3.
Дозволата во печатена форма, ќе биде достапно на заинтересираната јавност во рок од 14 дена по објава во дневниот печат, во просториите на:

Општина Струга Маршал Тито Б.Б 6330 СТРУГА .
Секој работен ден од 08 – 16:00 часот.
Контакт телефон: 046 781-335

Ве информираме дека Дозволата ќе биде достапна и во електронска форма, на официјалната web страница на Oпштина Струга:
www.struga.gov.mk

Со почит,
Општина Струга

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).