vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Извештај за стратегиска оцена на животна средина за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3 –Викенд куќи и други објекти за времено сместување .на К.П.65 К.О.Радожда општина Струга Нацрт извештај

Нацрт извештај
Известувание
Одлука
Формулари

Проектна програма за изработка и одобрување на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е.1.8 Инфраструктура за пренос на електрична енергија,меѓуградски високи и среднонапонски подземни и надземни електрични водови и средно и нисконапонски водови од дистрибутивни мрежи со пратечки далноводни столбови,трансформаторски станици и помошни одјекти во К.О.Франгово вон град.општина Струга

Проектна програма

Потврда за заверка

Р Е Ш Е Н И Е за свикување 14 (четиринаесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување 14 (четиринаесетта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 14 (четиринаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 28.09.2022 год. (среда) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од дванаесетта седница на Советот на општина Струга.

– Записник од тринаесетта седница на Советот на општина Струга.

 1. Годишен извештај на Основно општинско музичко училиште – Струга за учебната 2021/2022 година.
 2. Годишен извештај за работата на ООУ „Гоце Делчев“ с.Јабланица за учебната 2021/2022 година.
 3. Предлог – Одлука за утврдување паралелки  со помал број на ученици  и комбинирани паралелки во ООУ „Гоце Делчев“ – с.Јабланица за учебната 2022/2023 година.
 4. Предлог – Одлука за утврдување паралелки  со помал број на ученици  и комбинирани паралелки во ООУ „Св. Климент Охридски“ – с.Драслајцаза учебната 2022/2023 година.
 5. Предлог – Одлука за утврдување паралелки  со помал број на ученици  и комбинирани паралелки во ООУ „Мурат Лабуништи“ – с.Лабуништа за учебната 2022/2023 година.
 6. Предлог – Одлука за утврдување паралелки  со помал број на ученици во ООУ „Ашим Агуши“ – с.Радолишта за учебната 2021/2022 година.
 7. Предлог – Одлука за утврдување паралелки  со помал број на ученици  и комбинирани паралелки во ООУ „Орхан Џемаили“ – с.Горно Татеши за учебната 2022/2023 година.
 8. Предлог – Одлука за утврдување паралелки  со помал број на ученици  и комбинирани паралелки во ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга за учебната 2022/2023 година.
 9. Годишна програма за работа на СОУ „Д-р Ибрахим Темо“ – Струга за учебната 2022/2023 година.
 10. Годишна програма за работа на СОУ „Нико Нестор“ – Струга за учебната 2022/2023 година.
 11. Годишна програма за работа на ООУ „Зини Хани“ – с.Велешта за учебната 2022/2023 година.
 12. Годишна програма за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга за учебната 2022/2023 година.
 13. Годишна програма за работа на ООУ „Орхан Џемаили“ – с.Горно Татеши за учебната 2022/2023 година.
 14. Годишна програма за работа на ООУ „Нури Мазари“ – с.Делогожда за учебната 2022/2023 година.
 15. Годишна програма за работа на ООУ „Единство“ – с.Октиси за учебната 2022/2023 година.
 16. Годишна програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ – с.Јабланица за учебната 2022/2023 година.
 17. Годишна програма за работа на ООУ „Св. Климент Охридски“ – с.Драслајца за учебната 2022/2023 година.
 18. Годишна програма за работа на ООУ „Мурат Лабуништи“ – Струга за учебната 2022/2023 година.
 19. Годишна програма за работа на Основно општинско музичко училиште – Струга за учебната 2022/2023 година.
 20. Годишна програма за работа на ООУ „Јосип Броз Тито“ – Струга за учебната 2022/2023 година.
 21. Годишна програма за работа на ООУ „Ашим Агуши“ – с.Радолишта за учебната 2022/2023 година.
 22. Одлука за поставување на плаката.
 23. Извештај за состојбата во областа на криминалитетот, јавниот ред и мир и безбедност во патниот сообраќај на подрачјето на ПС од општа надлежност – Струга за период од 01.01 до 30.06.2022 година.
 24. Квартален извештај на финансиското работење на ЈП „Водовод и канализација“ Струга за втор квартал 01.01.2022-31.06.2022 година.
 25. Извештај за работењето на ЈП „Комунално“ Струга за период од 01.04. до 30.06.2022 година.
 26. Финансиски извештај за работа за втор квартал 01.04-30.06.2022 година на ЈП „Еко Струга“ Струга.
 27. Извештај за работењето на ЈКП „Хигиена“ с.Лабуништа за период од 01.04.2022 до 30.06.2022 година.
 28. Втор квартален извештај за работењето на ЈП „Октиси“ с.Октиси за 2022 година.
 29. Предлог – Одлука за согласност на Изменување и дополнување на Статутот на ЈП „Водовод и канализација“ – Струга.
 30. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈП „Водовод и канализација“ – Струга за 2023 година.
 31. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈП „Еко Струга“ – Струга за 2023 година.
 32. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа за 2023 година.
 33. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Нури Мазари“ – с.Делогожда за 2023 година.
 34. Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општините Струга и Вевчани.
 35. Предлог – Програма за зимско одржување на локални патишта и улици за 2022/2023 година.
 36. Одлука за донесување на план за парцелизација.
 37. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената за дел од КП бр.1981 во КО Вевчани-вон гр.р.
 38. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената за дел од КП бр.560, КП бр.561, КП бр.854 и КП бр.1727/1 во КО Ложани.
 39. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената за дел од КП бр.2906 и КП бр.2909 во КО Ташмаруништа.
 40. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената за дел од КП бр.2072/1 во КО Велешта.
 41. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената за дел од КП бр.3132/1 во КО Струга.
 42. Иницијатива изработка на измени и дополнување на Детален урбанистички план за УП 9 дел од урбан блок 24 УМ 1, 2, 3 и 4, Општина Струга.
 43. Иницијатива за изработка на синхронизиран план за ГУП и ДУП за УЕ 1 дел од блок 7, Општина Струга.
 44. Предлог – Одлука за давање на времено користење на недвижна стварна МЗ с.Долна Белица.
 45. Одлука за согласност со намена за исплаќање на потребните средства за веќе реализирани културни настани на ден 15, 16 и 20 јули 2022 година.
 46. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош за Мирко Домазетоски.
 47. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош за Шенол Илјази.
 48. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош за Едлир Винца.
 49. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош за Мендухије Сефери.
 50. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош за Милетева Шулеска.
 51. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош за Лири Шабани.
 52. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош за Никола Видиќески.
 53. Предлог – Одлука за субвенционирање на услуги за превоз на ученици.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материли од 14-та седница

Cross Border Cooperation (Прекугранична соработка)

Во рамките на проектот “Cooltour“ од програмата за Прекугранична соработка на ЕУ, финансиран од општиот буџет на Европската Унија, потпишан е работен договор помеѓу Општина Струга, претставувана од градоначалникот Рамис Мерко, и БВ Инѓињеринг-Битола, претставувана од Крсте Неделковски.

Станува збор за реконструкција на инфраструктурата на делот кај езерото, наречен Езерски Лозја. Овој проект има за цел модернизирање на коловозот, пешачкото шеталиште, велосипедската патека и секако вклучување на атмосферската канализација и уличното осветлување.
Проектот е еден од сегментите на општиот проект, кој со својата реализација ќе понуди многу придобивки за промоција на градот.

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2022 за унапредување на 1 (еден) овластен службеник во областа на безбедноста

Врз основа на член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор (,,Службен весник на Република Македонија бр.27/14,199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 14/20) и член 11-к од Законот за пожарникарството (,,Службен весник на Република Македонија,, бр.67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.152/19), Градоначалникот на Општина Струга објавува:

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2022 за унапредување на 1 (еден) овластен службеник во областа на безбедноста

Општината Струга има потреба од унапредување на 1 (еден) овластен службеник во областа на безбедноста за следното работно место:

1.а)-реден број 182, шифра-ПОЖ0210Б04000,назив на работно место Командир на одделение на ТПП единица, број на извршители -1 (еден);

б)-општи услови:

-кандидатот да е државјанин на Република Северна Македонија,

-да е полнолетен,

-да има општа здравствена способност за работното место,

-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност и

– активно да го користи македонскиот јазик;

-општи работни компетенции на основно ниво:

– решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг,

– учење и развој,

– комуникација,

– остварување резултати,

– работење со други/тимска работа,

– стратешка свест,

– ориентираност кон засегнати страни- (проверка на општите и посебните работни компетенции ќе биде извршена во фазата на интервју),

– раководење.

в)посебни услови:

стручни квалификации: ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование,

работно искуство: најмалку 3 (три) години во струката евидентирано во Агенцијата за вработување на Република Македонија како работен стаж;.

– други посебни услови:

– сертификат за стекната квалификација пожарникар;

– сертификат за положен стручен испит за раководител на акција за гасење пожар и спасување на луѓе и имот, (Вработениот во територијалната противпожарна единица има обврска во рок од 3 месеци од распоредувањето на работното место, да се стекне со сертификат за положен стручен испит за раководител на акција за гасење пожар и спасување на луѓе и имот).

г) распоред на работно време: дневно работно време- работа во две смени од 07 часот до 19 часот и од 19 часот до 07 часот, 40 часовно -неделно работно време;

д) паричен нето износ на плата: 18.000,00, денари;

Кандидатот за унапредување треба да ги исполнува општите услови и посебните услови утврдени со Правилникот за систематизација на работните места во Општина Струга, како и:

 • бил оценет со оцена “А“ или “Б“ на оценувањето во годината пред унапредувањето,
 • ги исполнува работните компетенции предвидени за работното место на кое се унапредува,
 • е распореден на ниво непосредно пониско од нивото на кое се унапредува,
 • поминале најмалку две години од неговото последно унапредување, и
 • во последната година не бил казнуван поради кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски утврдени со закон.

2.а)- Пријавата за вработување со задолжителните докази за исполнување на условите се доставува во рок од 5 работни дена од денот на објавувањето на интерниот оглас на веб страната на Општина Струга, нерачунајќи го денот на објавувањето.

Пријавата за вработување со задолжителните докази за исполнување на условите се доставува во хартиена форма на адреса -Општина Струга, Плоштад “Мајка Тереза“ б.б. Струга.

Пријавата за вработување треба да содржи:

-податоци за кандидатот (име и презиме, матичен број, датум и место на раѓање, адреса и место на живеење, електронска адреса на кандидатот, контакт телефон, припадност на заедница)

– кратко мотивациско писмо;

-кратка биографија;

-изјава за исполнување на општите услови за работното место со наведување за секој услов одделно;

-изјава за исполнување на посебните услови за работното место со наведување за секој услов одделно;

-изјава за исполнување на други посебните услови за работното место со наведување за секој услов одделно.

Кандидатите кон Пријавата треба да ја достават следнава потребна документација:

– Уверение за Државјанство на РМ (оригинал или заверено на нотар).

– Диплома за завршено образование (оригинал или заверена на нотар ).

– Извод од историјатот на вработување од Центарот за вработување, како доказ за работното искуство (оригинал или заверен на нотар ).

-Лекарско уверение како доказ да има општа здравствена способност за работното место за кое се пријавува (оригинал),

– Уверение за со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност,

– сертификат за стекната квалификација пожарникар,

– сертификат за положен стручен испит за раководител на акција за гасење пожар и спасување на луѓе и имот, (Вработениот во територијалната противпожарна единица има обврска во рок од 3 месеци од распоредувањето на работното место, да се стекне со сертификат за положен стручен испит за раководител на акција за гасење пожар и спасување на луѓе и имот, издаден од овластена институција, во спротивно му престанува вработувањето).

б)- постапката за селекција ќе биде спроведена во следните фази: проверка на комплетност на пријавата и доказите, проверка на веродостојност на доказите и интервју.

Градоначалникот со решение формира Комисија за селекција, која во рок од осум дена од истекот на рокот за пријавување на огласот врши проверка дали кандидатите ги доставиле задолжителните докази за исполнување на условите од огласот.

По проверката на веродостојност на доказите, се закажува и врши интервју.

Селекцијата на кандидатите се врши врз основа на јасни и транспарентни критериуми, пропишани од градоначалникот на единицата на локалната самоуправа.

По спроведената постапка на селекција, се прави ранг-листа на кандидати кои успешно ги поминале сите фази на селекција.

Од ранг-листата се избираат онолку кандидати со припадност на заедница согласно со одредбите од Законот за вработените во јавниот сектор.

Комисијата за селекција ранг листата на кандидати му ја доставува на градоначалникот, кој врши избор во рок од 15 дена.

Вработениот во територијалната противпожарна единица има обврска во рок од една година од денот на вработувањето, да се стекне со сертификат за стекната квалификација пожарникар, издаден од институција овластена од Министерството за образование и наука, во спротивно му престанува вработувањето.

3. Одлуката за избор ќе биде донесена во рок согласно член 23 од Законот за работни односи.

https://www.struga.gov.mk/wp-content/uploads/2022/08/Pozharna-Scan.pdf

Р Е Ш Е Н И Е за свикување 13 (тринаесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување 13 (тринаесетта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 13 (тринаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 04.08.2022 год. (четврток) со почеток во 10:30 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од единаесетта седница на Советот на општина Струга.

 1. Квартален извештај на Буџетот на општина Струга II/2022 година.
 2. Ребаланс на Буџет на општина Струга за 2022 година.
 3. Предлог – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници во Општина Струга за 2022 година.
 4. Предлог – Одлука задавање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во ООУ „Гоце Делчев“ – с.Подгорциза учебната 2022/2023година.
 5. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици и формирање комбинирани паралелки во ООУ „Зини Хани“ – с.Велешта за учебната 2022/2023 година.
 6. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици и формирање комбинирани паралелки во ООУ „Нури  Мазари“ – с.Делогождаза учебната 2022/2023 година.
 7. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици и формирање комбинирани паралелки во ООУ „Единство“ – с.Октисиза учебната 2022/2023 година.
 8. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во ООУ „Јосип Броз Тито“ – Стругаза учебната 2022/2023 година.
 9. Годишен извештај на ООУ „Нури Мазари“ с.Делогожда за учебната 2021/2022 година.
 10. Извештај за работата на ООУ„Св. Климент Охридски“ с.Драслајца на крајот од учебната 2021/2022 година.
 11. Годишен извештај за работата на ООУ „Мурат Лабуништи“ с.Лабуништа за учебната 2021/2022 година.
 12. Извештај за работата на ООУ „Јосип Броз Тито“ Струга за учебната 2021/2022година.
 13. Финансиски извештај за работа за втор квартал 01.04-30.06.2022 година на ЈП „Еко Струга“ Струга.
 14. Предлог – Одлука за донесувањеДУП за УЕ 9, Блок 25,Општина Струга.
 15. Предлог – Одлука за овластување на Градоначалникот на општина Струга.

Предлог – Одлука за определување членови на Советот за склучување бракови.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материли од 13-та седница

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОТЦЕНА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА К.П. 584/3 И ДЕЛ ОД К.П.578/3 К.О.РАДОЖДА СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕН ПРЕСТОЈ /А4.7- ТРАДИЦИОНАЛНИ КУЌИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТУРИЗМОТ (СЕЛСКИ,ПЛАНИНСКИ,ЕЗЕРСКИ)РАДОЖДА ОПШТИНА СТРУГА

НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ

We are Hiring! Extended Deadline 23 of May

We are hiring a team of experts based on the needs of the project “Struga & Pogradec for promoting tourism and cultural heritage – COOLTOUR”. This is a 3-year cross-border project funded by the Cross-border Programme the Republic of North Macedonia – Republic of Albania under the Instrument of Pre-accession Assistance (IPA II) allocations for 2018 – 2020 (Reference: EuropeAid/170339/DD/ACT/MK). Project Partners, besides the leader,
Municipality of Struga (North Macedonia) are Municipality of Pogradec (Albania) and the CSOs, Green Institute (Skopje, North Macedonia) and IRD&ET (Pogradec, Albania).

Act of engagement Experts COOLTOUR final

Experts ToR_Lots final

ToR Cultural Tourism Experts final

ToR Promotion_Marketing Experts final

ToR Sustainable Tourism Experts final

Terms of Reference Experts

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за формирање градежна парцела на КП 584/3 и дел од КП 578/3, КО Радожда, со намена А4 -времен престој (А4.3-викенд куќи и други објекти за времено сместување), општина Струга

потврда за заверка

Проектна програма