vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена

средина („Службен весник на Република    Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 93/13, 187/13 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18), Гадоначалникот на општина Струга, на 23.03.2023 година, донесе:

Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена

1. ЗаПРОЕКТНА ПРОГРАМА на  Урбанистички проект за стопански  и индустриски намени за формирање на градежна парцела со Намена Г2.1- ЗГРАДИ ОД ЛЕСНАТА ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА, НА ДЕЛ ОД КП 1093/3 И ДЕЛ ОД КП 1093/1,   КО Мороишта, Општина Струга, кој го донесува Градоначалник на Општина потребно  е  да  се  спроведе стратегиска  оцена  на  влијанието  врз  животната  средина   согласно  член  65  од   Законот    за животната средина.

2. Како органи засегнати од имплементација за Урбанистички проект за стопански  и индустриски намени за формирање на градежна парцела со Намена Г2.1- ЗГРАДИ ОД ЛЕСНАТА ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА, НА ДЕЛ ОД КП 1093/3 И ДЕЛ ОД КП 1093/1,   КО Мороишта, Општина Струга,  се определуваат следните субјекти:

Локална самоуправа на општина Струга, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство, Министерство за култура, Министерство за здравство, Министерство за економија, Министерство за труд и социјална политика, Дирекција за заштита и спасување, Агенција за државни патишта, ЕВН, Македонски телекомуникации, Комуналните претпријатија, Невладини организации, претставници од стопанскиот и граѓанскиот сектор.

3. За Урбанистички проект за стопански  и индустриски намени за формирање на градежна парцела со Намена Г2.1- ЗГРАДИ ОД ЛЕСНАТА ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА, НА ДЕЛ ОД КП 1093/3 И ДЕЛ ОД КП 1093/1,   КО Мороишта, Општина Струга,  за чија изработка е одговорен  е ,,БИЛД УРБАН ,, ДООЕЛ, а го донесува Градоначалник на Општина, донесувањето на Урбанистички проект за стопански  и индустриски намени за формирање на градежна парцела со Намена Г2.1- ЗГРАДИ ОД ЛЕСНАТА ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА, НА ДЕЛ ОД КП 1093/3 И ДЕЛ ОД КП 1093/1,   КО Мороишта, Општина Струга, има  влијание врз животната средина.

4. Обемот на извештајот за стратегиска оцена треба да ги опфати следните аспекти: Здравје на населението и социоекономски развој, заштита и управување со емисиите во воздух, вода, почва, заштита и унапредување на биолошка разновидност, управување со емисии од бучава, отпад, заштита и унапредување на пејзажот, заштита на културно наследство и материјални добра, управување со несреќи и хаварии.

5.Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на Општина Струга на следната   веб адреса/и: www.struga.gov.mk.6. Против ова Одлука подносителот може да поднесе жалба до Державната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на објавувањето на  Одлуката на веб страна.

Одлука
Формулар

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 20 (дваесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за свикување на 20 (дваесетта) седница на
Советот на општина Струга

Ја свикувам 20 (дваесетта) седница на Советот на Општина Струга, за 24.02.2023 година (петок) со почеток во 13:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 • Записник од осумнаесеттата седница на Советот на општина Струга.
 1. Програма за Сектор за јавни дејности во Општина Струга за 2023 година .
 2. Извештај за извршениот попис на основни средства, инвентар, недвижен и подвижен имот и побарувања и обврски на Општина Струга за 2022 година.
 3. Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на Општина Струга за 2022 година.
 4. Извештај за работењето на ЈКП „Хигиена“ – Лабуништа за период од 01.10.2022 до 31.12.2022.
 5. Предлог – Одлука за утврдување на пречистен текст на Статутот на Општина Струга.
 6. Иницијатива за изработка на Измена и дополна на Генерален урбанистички план на град Струга за блок 7 од УЕ 1 и Измена и дополна на Детален урбанистички план во УЕ 1, дел од блок 7, Општина Струга во обединета постапка.
 7. Иницијатива за изработка и одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена А4.3-Семејни куќи за времен престој-викенд куќи на дел од КП бр.991/5 КО Радолишта, Општина Струга.
 8. Иницијатива за изработка на Урбанистички план вон населено место (УПВНМ) со намена Г2-Преработувачка и помалку загадувачка индустрија, за стопански комплекс во КО Враништа, КО Враништа-вонгр, КО Мороишта, КО Струга, Општина Струга.
 9. Иницијатива за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена А4.3-Семејни куќи за времен престој на КП бр.1672/3 КО Мислешево-вонград, Општина Струга.
 10. Барање за финансиска помош од Елзана Бајрамоска.
 11. Барање за финансиска помош од Илмије Муртезаи.
 12. Барање за финансиска помош од Минка Ејупоска.
 13. Барање за финансиска помош од Агим Дика

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материjaли од 20-та седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на вонредна седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 40 од Законот за локалната
самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„
бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга,
донесе

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на вонредна седница на Советот на општина Струга
Ја свикувам вонредната седница на Советот на
Општина Струга, за 09.02.2023 година (четврток) со
почеток во 12:00 часот, во големата сала на Советот на
општина Струга:
Седницата ќе работи по следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 1. Одлуки по повод земјотресот во Република
  Туркије и Република Сирија.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 19 (деветнаесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 19 (деветнаесетта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 19 (деветнаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 26.01.2023 година (четврток) со почеток во 13:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од седумнаесетта седница на Советот на општина Струга.

 1. Квартален извештај за работа на Општина Струга за четврти квартал 2022.
 2. Предлог – Буџетски календар на Општина Струга за 2024 година.
 3. Финансиски извештај за работа на четврт квартал 01.10-31.12.2022 година на ЈП „Еко Струга“ Струга.
 4. Предлог – Одлука за согласност на Изменување и дополнување на Статутот на ЈП „Еко Струга“ – Струга.
 5. Иницијатива за изработка на ДУП за плански опфат на дел од УЕ 11, дел од УБ 4 во КО Струга и КО Мислешево, Општина Струга.
 6. Барање за финансиска помош од Замира Лога.
 7. Барање за финансиска помош од Нериман Бафтијари.
 8. Барање за финансиска помош од Ружица Костовска.
 9. Предлог – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници во Општина Струга за 2023 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материjaли од 19-та седница

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект за стопански и индустриски намени за формирање на градежна парцела со намена Г2.1 Згради од лесната градежна индустрија на кп 1093/3 и дел од КП 1093/1, КО Мороишта, Општина Струга, со тех. Бр. 0801-03/21 од Декември 2021, изработен од “БИЛД УРБАН” ДООЕЛ – Скопје

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 18 (осумнаесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 18 (осумнаесетта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 18 (осумнаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 29.12.2022 година (четврток) со почеток во 10:30 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од шеснаесетта седница на Советот на општина Струга.

 1. Предлог Статутарна Одлука за изменување на Статутот на општина
 2. Предлог – Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Струга за 2023 година.
 3. Предлог – Буџет на општина Струга за 2023 година.
 4. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на општина Струга за 2023 година.
 5. Предлог – Одлука за висината на благајничкиот максимум за 2023 година на сметката на општина Струга.
 6. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование за 2023 година.
 7. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование за 2023 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материjaли од 18-та седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување 17 (седумнаесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување 17 (седумнаесетта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 17 (седумнаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 15.12.2022 год. (четврток) со почеток во 10:30 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од четиринаесетта седница на Советот на општина Струга.

– Записник од петнаесетта седница на Советот на општина Струга.

 1. Програма за измена и дополнување на Програмата за пречек на Новата 2023 година.
 2. Извештај за работата на ЈП „Водовод Делогожда“, за временскиот период 01.01 до 31.03.2022 година и споредување на финансиските резултати со временскиот период 01.10 до 31.12.2021 година.
 3. Извештај за работата на ЈП „Водовод Делогoжда“, за временскиот период 01.04 до 30.06.2022 година и споредување на финансиските резултати со временскиот период 01.01 до 31.03.2022 година.
 4. Извештај за работата на ЈП „Водовод Делогoжда“, за временскиот период 01.07 до 30.09.2022 година и споредување на финансиските резултати со временскиот период 01.04 до 30.06.2022 година.
 5. Трет квартален извештај за работењето на ЈП „Октиси“ – с.Октиси за 2022 година.
 6. Извештај за работењето на ЈКП „Хигиена“-Лабуништа за период од 01.07.2022 до 30.09.2022 година како и споредување со постигнатите финансиски резултати за период од 01.07.2021 до 30.09.2021.
 7. Програма за работа во тековната 2023 година на ЈКП „Хигиена“-Лабуништа.
 8. Извештај за работењето на ЈП „Комунано“-Струга, за период од 01.07 до 30.09.2022 година, како и споредување со постигнатите финансиски резултати за период од 01.07-30.09.2021 година.
 9. Програма за работа за 2023 година на ЈП „Комунално“-Струга.
 10. Квартален извештај за финансиското работење на ЈП „Водовод и канализација“ Струга за трет квартал 01.01.2022-30.09.2022 година.
 11. Програма за работа на ЈП „Водовод и канализација“ – Струга за 2023 година.
 12. Програма за работа и развој на ЈП „Еко Струга“ – Струга за 2023 година.
 13. Програма за активностите на Општина Струга во областа на информатичката технологија за 2023 година.
 14. Програма за подршка и финансирање на НВО во Општина Струга во 2023 година.
 15. Програма за активностите на Општина Струга во областа на спортот  и млади во 2023 година.
 16. Програма за одржување културни настани и проекти од јавен интерес во општина Струга за 2023 година.
 17. Програма за одбележување значајни настани и личности од нашето  културно минато за 2023 година.
 18. Програма на Општина Струга за здравствена и социјална заштита за 2023 година.
 19. Програма за општа туристичка пропаганда и подобрување на условите за престој на туристите во 2023 година.
 20. Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струга за 2023 година.
 21. Програма за активностите на Општина Струга од областа на заштита на животната средина и природата за 2023 година.
 22. Годишна програма за работа на Секторот за инспекциски надзор – Инспекторат во 2023 година.
 23. Програма за работа на ТППЕ Струга за 2023 година.
 24. Предлог – Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови за 2023 година.
 25. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Струга за 2023 година.
 26. Предлог Програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на локалните патишта, во Општина Струга за 2023 година.
 27. Предлог Програма за изградба на нови траси и реконструкција на јавното осветлување на подрачјето на општина Струга за 2023 година.
 28. Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Струга за 2022 година.
 29. Правилник за определување на локации за поставување на урбана опрема и кампирање.
 30. Одлука за поставување урбана опрема.
 31. Одлука за утврдување и наплата на комунална такса.
 32. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градежна парцела со намена А4.3-Семејни куќи за времен престој-викенд куќи на КП бр.1787/1 КО Мислешево-Општина Струга.
 33. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со класа на намена А4.3-викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП бр.723 КО Калишта, Општина Струга.
 34. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање градежна парцела на дел од КП бр.1079 и КП бр.1080 КО Драслајца, Општина Струга со намена Б2-згради за трговија, Б2.3-трговски згради и стоковни куќи.
 35. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на градежна парцела 1.1 од ЛУПД за Хотелски комплекс ИЗГРЕВ со намена Б5-Хотели и хотелски комплекс, м.в.Еленско КО Калишта, Општина Струга.
 36. Иницијатива за изработка на Измена и дополнување на дел од Генерален урбанистички план на град Струга, дел од УЕ 2, Блок 8, со детална разработка на дел од Блок 8 (обединета постапка ГУП и ДУП), КО Струга, Општина Струга.
 37. Барање за доделување на финансиска помош за Даница Алексиеска.
 38. Барање за доделување на финансиска помош за Зухра Османоска.
 39. Одлука за прогласување на неважечки старите печати, на Месните заедници во општина Струга.
 40. Иницијатива за изменување на Статутот на Општина Струга.
 41. Одлука

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материjaли од 17-та седница

Планска програма за изработка на Измена и дополнување на Детален урбанистички план во УЕ 11 блок 2 дел 1 ,оптина Струга (плански период 2022-2027)..со тех.број.05-03/22 од август 2022, изработена од”ЧИП ГРОУП ” дооел од Скопје

РЕШЕНИЕ

Планска програма

Р Е Ш Е Н И Е за свикување 16 (шеснаесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е
за свикување 16 (шеснаесетта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 16 (шеснаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 10.11.2022 год. (четврток) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Ребаланс на Буџетот на општина Струга за 2022 година.
 2. Финансиски извештај за работа на трет квартал 01.07-30.09.2022 година, за ЈП „Еко Струга“ – Струга.
 3. Иницијатива за изработка на УПВНМ со намена поставување на фото-напонски панели за производство на електрична енергија на КП бр.207/5, КП бр.270/2, КП бр.271/1, КП бр.270/1 и КП бр.207/12 во КО Ложани, Општина Струга.
 4. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополнување на ДУП во УЕ 1, дел од Блок 7, Општина Струга .
 5. Предлог – Одлука за престанок на користење и пренесување на право на сопственост на движна ствар.
 6. Предлог – Програма за изградба на сообраќајна сигнализација на Општина Струга за 2023 година.
 7. Предлог – Програма за поддршка на локалниот економски развој 2023 година.
 8. Предлог – Програма за активностите на Општина Струга во областа на заштитата и спасувањето и справувањето со кризи за 2023 година.
 9. Предлог – Програма за работа на Одделението за соработка со месните заедници за 2023 година.
 10. Предлог Статутарна Одлука за измена на Статутот на општина Струга.
 11. Предлог – Одлука за определување на „Еден ден без возила“ во Општина Струга за 2022 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материjaли од 16-та седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување 15 (петнаесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување 15 (петнаесетта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 15 (петнаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 27.10.2022 год. (четврток) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Квартален извештај на Буџетот на општина Струга за трет квартал 2022 година.
 2. Годишен извештај за работата на ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга за 2021/2022 година.
 3. Годишна програма за работа на ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга за 2022/2023 година.
 4. Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Струга за 2023 година.
 5. Предлог – Програма за родова еднаквост за 2023 година.
 6. Предлог – Програма за пречек на Hовата 2023 година.
 7. Предлог – Одлука за поставување на спомен обележје-плоча.
 8. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената за дел од КП бр.1283/3 во КО Мороишта.
 9. Барање од Средните и Основните училишта.
 10. Предлог – Одлука за давање согласност на Измена на Годишен план за вработување во ООУ „Гоце Делчев“ с.Јабланица за 2022 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материли од 15-та седница