vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Решение за свикување на 29 (дваесет и деветта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за свикување на 29 (дваесет и деветта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 29 (дваесет и деветта) седница на Советот на Општина Струга, за 10.11.2023 година (петок) со почеток во 10:30 часот, во салата на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 • Записник од дваесет и седма седница на Советот на општина Струга.
 1. Финансиски извештај за работа на трет квартал на ЈП „Еко Струга“ – Струга.
 2. Измени и дополнување на Буџетот на Општина Струга за 2023 година.
 3. Извештај за работењето на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа за период од 01.07.2023 до 30.09.2023 година.
 4. Програма за работа на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа за 2024 година.
 5. Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Струга за 2024 година.
 6. Предлог – Програма за изградба на сообраќајна сигнализација на општина Струга за 2024 година.
 7. Иницијатива за изработка и одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на ГП за намена Г2.1 Згради од лесна граджна индустрија-фабрички комплекси, индустриски работнички хали за монтажа, складови, топлани, генераторски станици и слично, погони и бази за производство на асфалт и бетон, на КП бр.991/1 КО Радолишта, Општина Струга.
 8. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3 – Викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП бр.1736/22 КО Мислешево-вон град, Општина Струга.
 9. Програма за работа на Одделението за соработка со месни заедници и заштита и спасување за 2024 година.
 10. Програма за активностите на Општина Струга во областа на заштитата и спасувањето и справување со кризи во 2024 година.
 11. Програма за зимко одржување на локални патишта и улици на Општина Струга за 2023/2024 година.
 12. Предлог – Одлука за превземање на долг за нафтени деривати за ООУ „Единство“, ООУ „Нури Мазари“, ООУ „Зини Хани“, ООУ „Гоце Делчев“ и ООУ „Орхан Џемаили“
 13. Барање за доделување финансиска помош од лицето А.Е.
 14. Барање за доделување финансиска помош од лицето Д.М.
 15. Барање за доделување финансиска помош од лицето Г.К.
 16. Барање од Доброволно Противпожарно Друштво Струга.
 17. Измена и дополнување на Годишен план за вработување во Општина Струга за 2023 година.
 18. Годишен план за вработување во Општина Струга за 2024 година.
 19. Извештај за реализирана програма на Комисијата за еднакви можности при Советот на Општина Струга за 2022 година.
 20. Програма за родова еднаквост за 2024 година.
 21. Извештај за работа на Одделение за локален економски развој за 2022 година.
 22. Програма за подршка на локалниот економски развој за 2024 година
 23. Извештај за програмите во Секторот за јавни дејности за 2022 година.
 24. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струга во областа на спортот и младите во 2022 година.
 25. Извештај за реализација на Програмата за подршка и финансирање на НВО Општина Струга во 2022 година.

Материјали од 29-та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 28 (дваесет и осма) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 28 (дваесет и осма) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 28 (дваесет и осмата) седница на Советот на Општина Струга, за 19.10.2023 година (четврток) со почеток во 10:30 часот, во салата на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од дваесет и шестта седница на Советот на општина Струга.

 1. Квартален извештај на Буџетот на општина Струга за трет квартал 2023 година.
 2. Финансиски извештај за работа на трет квартал на ЈП „Еко Струга“ – Струга.
 3. Исправка на техничка грешка на Одлука.
 4. План на програми за развој – изградба на улици во Струга.
 5. Одлука за превземање на водоводна мрежа и отстапување на водоводна мрежа.
 6. Предлог – Одлука за давање позитивно мислење на Сатутот на ООУ „Гоце Делчев“ – с.Јабланица.
 7. Годишен извештај за работа во учебната 2022/2023 година во ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга.
 8. Годишна програма за работа во учебната 2023/2024 година во ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга.
 9. Предлог – Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар.
 10. Одлука за субвенционирање на превоз на ученици.
 11. Одлука за субвенционирање на превоз на ученици.
 12. Измена и дополнување на ГУП на град Струга, УЕ 6 и дел од УЕ 6 и дел од УЕ 8, блоик 18, 19 и 23, со деталена разработка на дел од Блок 23, КО Струга, Општина Струга.
 13. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП бр.578/2, КО Лабуништa.
 14. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.506/1 и 1393, КО Долно Татеши.
 15. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.3195/2, КО Струга.
 16. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.917/4 и 1058/2, КО Заграчани Шум.
 17. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.408/3, 408/4 и 1552, КО Враништа-вон гр.р.
 18. Барање за донесување Одлука за давање на согласност за утврдување на правен статус на бесправено изграден објект на КП бр.576/1 КО Ново Село.
 19. Барање за донесување Одлука за давање на согласност за утврдување на правен статус на бесправено изграден објект на КП бр.524 КО Долно Татеши.
 20. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.32/10, КО Струга.
 21. Предлог – Програма за пречек на Нова 2024 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 27 (дваесет и седма) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 27 (дваесет и седма) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 27 (дваесет и седмата) седница на Советот на Општина Струга, за 21.09.2023 година (четврток) со почеток во 10:30 часот, во салата на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од дваесет и петта седница на Советот на општина Струга.

– Записник од дваесет и шестта седница на Советот на општина Струга.

 1. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во СОУ „Д-р Ибрахим Темо“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 2. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во ООУ „Ашим Агуши“ – с.Радолишта за учебната 2023/2024 година.
 3. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици и формирање комбинирани паралелки во ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 4. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици и формирање комбинирани паралелки во ООУ „Нури Мазари“ – с.Делогожда за учебната 2023/2024 година.
 5. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици и формирање комбинирани паралелки во ООУ „Мурат Лабуништи“ – с.Лабуништа за учебната 2023/2024 година.
 6. Предлог – Заклучок за усвојување Годишнa програмa за работа на СОУ “Д-р Ибрахим Темо“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 7. Предлог – Заклучок за усвојување Годишнa програмa за работа на СОУ “Нико Нестор“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 8. Предлог – Заклучок за усвојување Годишнa програмa за работа на ООУ “Браќа Миладиновци“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 9. Предлог – Заклучок за усвојување Годишнa програмa за работа на ООУ “Зини Хани“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 10. Предлог – Одлука за упис на постојни подрачни училишта во состав на основно училиште.
 11. Предлог – Одлука за превземање на долг за нафтени деривати за ООУ „Св. Климент Охриски“ и ООУ „Ашим Агуши“.
 12. Предлог – Одлука за превземање на долг за превоз за ООУ „Св. Климент Охриски“ и ООУ „Ашим Агуши“.
 13. Предлог – Одлука за превземање на долг за водовод и канализација за ООУ „Ашим Агуши“, ООУ „Јосип Броз Тито“ и ООУ „Браќа Миладиновци“.
 14. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈП „Еко Струга“ – Струга за 2024 година.
 15. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа за 2024 година.
 16. Предлог – Решение за разрешување член на Управен одбор во ЈП „Водовод и канализација“ – Струга.
 17. Предлог – Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување.
 18. Предлог – Одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Дебрца и Општина Струга.
 19. Предлог – Решение за именување на членови во заедничката комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Дебрца и Општина Струга.
 20. Предлог – Одлука за определување на име на улица во општина Струга.
 21. Предлог – Програма за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен-обележја во Општина Струга 2023-2027.
 22. Иницијатива за изработка и одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена Г2.1 Индустриски згради од лесна преработувачка индустрија-Згради од лесна градежна индустрија-фабрички комплекси индустриски работилници хали за монтажа, складови, топлани, генератосрки станици и слично, погони и бази за производство на афалт и бетон на КП бр.1111/1, КП бр.1111/3, КП бр.1077/5 и дел од КП бр.1077/1 КО Мороишта, Општина Струга.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Се потврдува заверка на Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела на К.П.723 во К.О. Калишта Општина Струга за иградба на Туристички комплекс од семејни куќи за времен престој –викенд куќи (намена А4.3), со тех.бр 09/2023 од јули.2023 изработен од “”ТД НЈУ ВИЖЕН” доо Охрид

Потврда за заверка

Проектна програма

И З В Е С Т У В А Њ Е

Ве известувам дека 25-та седница на Советот на Општина Струга се презакажува за 22.08.2023 година (вторник), со почеток во 09:00 часот во Салата на Советот на општина Струга.

За седницата е предложен следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 • Записник од дваесет и трета седница на Советот на општина Струга.
 • Записник од дваесет и четврта седница на Советот на општина Струга.
 • Записник од втора вонредна седница на Советот на општина Струга.
 1. Годишен план за вработување во ООУ „Зини Хани“ – с.Велешта за 2024 година.
 2. Годишен план за вработување во ООУ „Гоце Делчев“ – с.Јабланица за 2024 година.
 3. Годишен план за вработување во ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга за 2024 година.
 4. Годишен план за вработување во ООУ „Мурат Лабуништи“ – с.Лабуништа за 2024 година
 5. Предлог – Одлука за намера за реализација на проект со заем од Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП).
 6. Барање од Голден Фист.
 7. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање групи во ЈОУДГ „8-ми Март“-Струга, со помал односно поголем број деца од законски утврдениот број.
 8. Одлука за утврдување на работното време на вработените во ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши, с.р.

И З В Е С Т У В А Њ Е

Ве известувам дека 25-та седница на Советот на Општина Струга, закажана за 28.07.2023 година, во 10:00 часот, СЕ ОДЛОЖУВА.  За новиот термин на одржување на седницата ќе бидете известени дополнително. 

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Одобрен урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.2 – лесна фармацевтска индустрија и производство на храна, кондиторски производи,безалкохни пијалоци,вода, преработка на градинарски производи и овошје, тутун и др.на дел од КП 2829/3, 2829/25, 2829/26, 2829/27,2829/28 и на дел од 2830/1 КО Струга м.в. Попово Блато, Општина Струга, со тех. Бр. 06-03/21 од Aприл 2023 изработен од ЧИПГРОУП – Скопје

Решение

Урбанистички проект

Обуки за зајакнување на капацитетите на туристичките провајдери и оператори


Во рамките на проектот „Струга и Поградец за промоција на туризмот и културното наследство – КУЛТУР“, финансиран од ЕУ – IPA/2021/429-005, во врска со имплементација на предвиденaта активност Зајакнување на капацитетите на туристичките провајдери и оператори во општините Струга и Поградец ќе се одржат низа на работилници за одржливиот туризам со следниве теми:

РАБОТИЛНИЦА 1: ШТО ЗНАЧИ ДА СЕ ЖИВЕЕ ВО УНЕСКО РЕГИОН И ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ТУРИЗМОТ – 04.07.2023г.

РАБОТИЛНИЦА 2: УЛОГАТА НА ЛОКАЛНИ ЗАЕДНИЦИ И БИЗНИСИТЕ ВО РАЗВОЈ НА ОДРЖЛИВИОТ ТУРИЗАМ – 05.07.2023г.

РАБОТИЛНИЦА 3: КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ ВО ТУРИСТИЧКИОТ СЕКТОР – 06.07.2023г.

РАБОТИЛНИЦА 4: КАКО СЕ КРЕИРА ТУРИСТИЧКО ИСКУСТВО? – 10.07.2023г.

РАБОТИЛНИЦА 5: РАЗВОЈ НА ТУРИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОДРЖЛИВ ТУРИЗАМ – 11.07.2023г.

Работилниците ќе се одржуваат во Сала на Совет на Општина Струга со почеток 10:00 часот.

Вашето учество за работилниците може да го пријавите тука.

Во прилог на овој меил, ви доставуваме покана и агенди за претстојните работилници.

За работилниците кои ќе се одржат на 10 и 11 Јули, агендите ќе ги добиете во текот на работната недела.

За сите дополнителни прашања слободно контактираjте не.

Агенда

Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена

средина („Службен весник на Република    Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 93/13, 187/13 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18), Гадоначалникот на општина Струга, на 23.03.2023 година, донесе:

Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена

1. ЗаПРОЕКТНА ПРОГРАМА на  Урбанистички проект за стопански  и индустриски намени за формирање на градежна парцела со Намена Г2.1- ЗГРАДИ ОД ЛЕСНАТА ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА, НА ДЕЛ ОД КП 1093/3 И ДЕЛ ОД КП 1093/1,   КО Мороишта, Општина Струга, кој го донесува Градоначалник на Општина потребно  е  да  се  спроведе стратегиска  оцена  на  влијанието  врз  животната  средина   согласно  член  65  од   Законот    за животната средина.

2. Како органи засегнати од имплементација за Урбанистички проект за стопански  и индустриски намени за формирање на градежна парцела со Намена Г2.1- ЗГРАДИ ОД ЛЕСНАТА ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА, НА ДЕЛ ОД КП 1093/3 И ДЕЛ ОД КП 1093/1,   КО Мороишта, Општина Струга,  се определуваат следните субјекти:

Локална самоуправа на општина Струга, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство, Министерство за култура, Министерство за здравство, Министерство за економија, Министерство за труд и социјална политика, Дирекција за заштита и спасување, Агенција за државни патишта, ЕВН, Македонски телекомуникации, Комуналните претпријатија, Невладини организации, претставници од стопанскиот и граѓанскиот сектор.

3. За Урбанистички проект за стопански  и индустриски намени за формирање на градежна парцела со Намена Г2.1- ЗГРАДИ ОД ЛЕСНАТА ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА, НА ДЕЛ ОД КП 1093/3 И ДЕЛ ОД КП 1093/1,   КО Мороишта, Општина Струга,  за чија изработка е одговорен  е ,,БИЛД УРБАН ,, ДООЕЛ, а го донесува Градоначалник на Општина, донесувањето на Урбанистички проект за стопански  и индустриски намени за формирање на градежна парцела со Намена Г2.1- ЗГРАДИ ОД ЛЕСНАТА ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА, НА ДЕЛ ОД КП 1093/3 И ДЕЛ ОД КП 1093/1,   КО Мороишта, Општина Струга, има  влијание врз животната средина.

4. Обемот на извештајот за стратегиска оцена треба да ги опфати следните аспекти: Здравје на населението и социоекономски развој, заштита и управување со емисиите во воздух, вода, почва, заштита и унапредување на биолошка разновидност, управување со емисии од бучава, отпад, заштита и унапредување на пејзажот, заштита на културно наследство и материјални добра, управување со несреќи и хаварии.

5.Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на Општина Струга на следната   веб адреса/и: www.struga.gov.mk.6. Против ова Одлука подносителот може да поднесе жалба до Державната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на објавувањето на  Одлуката на веб страна.

Одлука
Формулар

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 20 (дваесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за свикување на 20 (дваесетта) седница на
Советот на општина Струга

Ја свикувам 20 (дваесетта) седница на Советот на Општина Струга, за 24.02.2023 година (петок) со почеток во 13:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 • Записник од осумнаесеттата седница на Советот на општина Струга.
 1. Програма за Сектор за јавни дејности во Општина Струга за 2023 година .
 2. Извештај за извршениот попис на основни средства, инвентар, недвижен и подвижен имот и побарувања и обврски на Општина Струга за 2022 година.
 3. Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на Општина Струга за 2022 година.
 4. Извештај за работењето на ЈКП „Хигиена“ – Лабуништа за период од 01.10.2022 до 31.12.2022.
 5. Предлог – Одлука за утврдување на пречистен текст на Статутот на Општина Струга.
 6. Иницијатива за изработка на Измена и дополна на Генерален урбанистички план на град Струга за блок 7 од УЕ 1 и Измена и дополна на Детален урбанистички план во УЕ 1, дел од блок 7, Општина Струга во обединета постапка.
 7. Иницијатива за изработка и одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена А4.3-Семејни куќи за времен престој-викенд куќи на дел од КП бр.991/5 КО Радолишта, Општина Струга.
 8. Иницијатива за изработка на Урбанистички план вон населено место (УПВНМ) со намена Г2-Преработувачка и помалку загадувачка индустрија, за стопански комплекс во КО Враништа, КО Враништа-вонгр, КО Мороишта, КО Струга, Општина Струга.
 9. Иницијатива за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена А4.3-Семејни куќи за времен престој на КП бр.1672/3 КО Мислешево-вонград, Општина Струга.
 10. Барање за финансиска помош од Елзана Бајрамоска.
 11. Барање за финансиска помош од Илмије Муртезаи.
 12. Барање за финансиска помош од Минка Ејупоска.
 13. Барање за финансиска помош од Агим Дика

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материjaли од 20-та седница