vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За свикување 34 (триесет и четвртата) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 34 (триесет и четвртата) седница на Советот на Општина Струга, за 04.12.2019 год. (среда) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:
Седницата ќе работи, по следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записик од 32-рата седница на Советот на општина Струга,
– Записик од 33 – тата вонредна седница на Советот на општина Струга,

1. Пренамена на Буџетот на општина Струга за 2019 година„
2. Квартален извештај трет квартал 2019 на Буџетот на општина Струга
3. Исправка на грешка на Одлука бр. 08- 4170/17 од 31.10. 2019 година.
4. Предлог – Решение за именување член во Училишен одбор во ООУ „Св. Климент Охридски„ – с. Драслајца,
5. Предлог – Одлука за пренесување на правото на спопственост на објкет канализација – сопственсот на Општина Струга на ЈП „Проаква„ – Струга.
6. Барање од совет на месна заедница с. Мали Влај.
7. Програма за активностите на Општина Струга во областа на заштитата и спасувањето, и справувањето со кризи во 2020 година.
8. Предлог –Програма за работа на областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Струга за 2020 година,
9. Квартален Изветај на ЈП „Октиси„ – с. Октиси III квартал 2019,
10. Измена на Статутот на Општина Струга,
11. Програма за социјална заштита за 2020 година,
12. Граѓанска иницијатива за поставување дрвени куќарки на новогодишен пазар.

Материали од 34-тата седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).