vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е
За свикување4 (четврта)
седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 4 (четвртата) седница на Советот на Општина Струга, за 16.12.2021 год. (Четврток) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

     – Записник од првата конституивна седницана Советот на општина Струга.

     – Записник од вторатавонредна седница на Советот на општина Струга.

Записник од третата седница на Советот на општина Струга.

 1. Извештај за работењето на ЈП „Комунално“ – Струга, за период од 01.01 до 30.09.2021 година, како и споредување со постигнатите резултати за период од 01.01-30.09.2020 година.
 2. Извештај за работа на трети квартал 01.07-30.09.2021 година, за ЈП „Еко Струга“ – Струга.
 3. Извештај за работењето на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа, за период од 01.07.2021 до 30.09.2021 година, како и споредување со постигнатите финансиски резултати за период од 01.07.2020 до 30.09.2020 година.
 4. Трет квартален извештај за работењето на ЈП „Октиси“ с.Октиси за 2021 година.
 5. Извештај за работата на ЈП „Водовод Делогожда“ – с.Делогожда, за временскиот период од 01.07 до 30.09.2021 година, и споредување со постигнатите финансиски резултати со временскиот период 01.04.2020 до 30.06.2021 година.
 6. Програма за работа за 2022 година, за ЈП „Комунално“ – Струга.
 7. Програма за работа и развој на ЈП „Еко Струга“ – Струга за 2022 година.
 8. Програма за работа и развој на ЈП „Октиси“ –с.Октиси за 2022 година.
 9. Програма за работа во тековната 2022 година за ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа.
 10. Годишен план за вработување во ЈП „Октиси“ с.Октиси за 2022 година.
 11. Предлог –Програма за работа на Советот на Општина Струга за 2022 година.
 12. Предлог –Програма за општа туриситчка пропаганда и подобрување на условите за престој на туристите во 2022 година.
 13. Предлог – Програма за изградба на сообраќајна сигнализација на Општина Струга за 2022 година.
 14. Предлог – Г1 Програма за подршка на локалниот економски развој 2022 година.
 15. Предлог – Годишна програма за работа на Секторот за инспекциски надзор-Инспекторат во 2022 година.
 16. Предлог – Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови за 2022 година.
 17. Предлог – Програма за активностите на Општина Струга во областа на заштитата и спасувањето и справувањето со кризи во 2022 година.
 18. Предлог – Програма за активностите на Општина Струга од областа на заштита на животната средина и природата за 2022 година.
 19. Предлог – Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струга за 2022 година.
 20. Предлог – Програма за активностите на општина Струга во областа на информатичката технологија за 2022 година.
 21. Предлог – Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Струга за 2022 година.
 22. Предлог – Програма за работа на Одделението за соработка со месните заедници за 2022 година.
 23. Предлог – План на програми за развој за енергетска ефикасност за 2022/2025 година.
 24. Предлог – План на програми за развој за изградба на улици во Струга за 2022/2025 година.
 25. Предлог – План на програми за развој за замена на азбестни цевки во водоводна мрежа Струга за 2022/2025 година
 26. Барање за ослободување од плаќање на комуналии за училишна фискултурна сала на КП 157 КО Делогожда.
 27. Барање за ослободување од плаќање на комуналии за Капела (Гусулана) на КП 686/1 КО Октиси.
 28. Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Струга за 2022  година.
 29. Предлог – Програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на локални патишта во Општина Струга за 2022 година
 30. Предлог – Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Струга за 2022 година,
 31. Предлог – Правилник за определување локации за поставување на урбана опрема на општина Струга за 2022 година,
 32. Предлог – Одлука за поставување урбана опрема на општина Струга за 2022 година,
 33. Предлог – Одлука за утврдување и наплата на комунална такса,

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Materiali i mbledhjes

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).