vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е
за свикување 11 (единаесетта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 11 (единаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 06.06.2022 год. (понеделник) со почеток во 12:30 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:


За седницата го предлагам следниот
Д Н Е В Е Н Р Е Д

– Записник од деветта седница на Советот на општина Струга.

 1. Раcправа за сузбивање на лица кои вршат питачење на подрачјето на општина Струга,
 2. Извештај за работењето на Одделението за администрирање и наплата на локални приходи за период 01.01.2021-31.12.2021 година,
 3. Квартален извештај, прв квартал 2022 година на ЈП „Водовод и Канализација“ – Струга,
 4. Квартален извештај, прв квартал 2022 година на ЈП „Комунално“ – Струга,
 5. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување во ЈП „Комунално“-Струга, за 2023 година,
 6. Предлог – Решение за именување членови на управен одбор во ЈОУДГ „8 Март“ – Струга,
 7. Предлог – Одлука  за  давање на трајно користење на движна ствар сопственост на општина Струга,
 8. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената за дел од КП бр.397 во КО Ливада,
 9. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената за дел од КП бр.1608/1 во КО Струга,
 10. Предлог – Решение за именување членови на управен одбор во ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа,
 11. Предлог – Решение за именување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа,
 12. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош Ирена Лазареска од Струга.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материли од 11-та седница

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).