vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1, член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот  за животна средина („Службен весник на Р.М.“бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015 И 39/16,,), ја издава следната

О Б Ј А В А

 на Б-интегрирана еколошка Дозвола

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015 и 39/16), до  Градоначалникот на општина Струга доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола бр.03-344/1 од 01.04.2009 година

 

Подносител на барањето:

ДОО  ,,ИЛИНДЕН ГРАДБА”

Локација,, Напесок,,

Адреса:

с.Долна Белица

Струга

КП.1060/2

Координати на локацијата концесиско поле

Точка       Кордината X    Кордината Y   

       

T -1            4.562.927          7.469.470

T-2             4.562.800          7.469.750

T-3             4.562.745          7.469.760

T-4             4.562.710          7.469.710

T-5             4.562.730          7.469.630

T-6             4.562.600          7.469.580

Т-7             4.562.624          7.469.440

T-8             4.562.670          7.469.350

T-9             4.562.750          7.469.310

             -Површина          P=0.084 км2

Контакт лице:

Ристе Беќароски

Тел: 070/394881

Категорија на инсталацијата:

Прилог 2, Точка 3.2  Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини.

Дозволата во печатена форма, ќе биде достапно на заинтересираната јавност во рок од 15 дена по објава во дневниот печатт, во просториите на:

Општина Струга Маршал Тито Б.Б 6330 СТРУГА .

Секој работен ден од 08 – 15:00 часот.

Контакт телефон:  046 781-335

 

Ве информираме дека Нацрт Дозволата ќе биде достапна и во електронска форма,  на официјалната web страница на Oпштина Струга:    www.struga.gov.mk

Со почит,

ПРИЛОГ

ОПШТИНА СТРУГА

Градоначалник,

Д-р Рамис Мерко

Бр./ 10-1436/5

13.04.2018

СТРУГА

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).