vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1, neni 107 pika 13   dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për mjedisin jetësor (,,Gazeta Zyrtare në R.M ,,nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15,  92/2015 dhe 39/16,,),si në vijim

SH P A LL J E

e B- Lejes së integruar ekologjike

Në përputhje me nenin 122 pika 1 nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015 dhe 39/16), deri te Kryetari i komunës së Strugës është dorëzuar kërkesë për marrjen e B – Lejës së integruar ekologjike nr. 03344/1 të datës 01.04.2009.

Dorëzues i kërkesës:

SH.P.K ILINDEN GRADBA, STRUGA

Lokacioni ,,Napesok,,

Adresa:

f.Belicë e poshtme

Strugë

PK.1060/2

Koordinatat e lokacoinit  në fushën e koncesionit

Pika    Kordinata X      Kordinata Y

T -1            4.562.927          7.469.470

T-2             4.562.800          7.469.750

T-3             4.562.745          7.469.760

T-4             4.562.710          7.469.710

T-5             4.562.730          7.469.630

T-6             4.562.600          7.469.580

Т-7             4.562.624          7.469.440

T-8             4.562.670          7.469.350

T-9             4.562.750          7.469.310

           –Sipërfaqja             S=0.084 км2

Personi për kontakt:

Riste Beqaroski

Tel: 070/394881

Kategoria e instalacionit:

Shtojca 2, Pika 3.2 Instalacioni për gërmim, coptim, bluarje, sitje, nxemja e lëndëve të para minerale.

Leja  në formë të shtypur, do të jetë e ekspozuar, për shqyrtim për të interesuarit në afat prej 15 ditëve që nga dita e daljes së kësaj Shpallje, në shtypin ditor në hapsirat  e :

Komunës së Strugës Marshal Tito ,, p.n 6330 STRUGË.

Çdo ditë pune nga ora 08 – 15:00

Telefoni për kontakt: 046 781-335

Ju informojmë se kërkesa do të jetë në dispozicion edhe në formë elektronike, në faqen zyrtare të Komunës së Strugës: www.struga.gov.mk

Me respekt,

SHTOJCË

KOMUNA E STRUGËS

Kryetar i komunës,

Dr. Ramis Merko

Nr. 10-1436/5

13.04.2018

STRUGË

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).