vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

 

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015 и 39/16), до  Градоначалникот на општина Струга доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола бр.10-2260/1 од 26.07.2011 година

Подносител на барањето:

ДООЕЛ  ,, РЕЏКОМ”
Локација „Присој“
Адреса:
с.Лабуништа
Струга

КП бр.1921 и 1920/2

Координати на локацијата концесиско поле

Точка       Кордината X    Кордината Y   

T -1              4.570.046   7.466.800;
T-2               4.570.203   7.466.900;
T-3               4.570.242  7.466.847;
T-4               4.570.315  7.466.876;
T-5               4.570.310 7.466.760;
T-6               4.570.238  7.466.693;
Т-7               4.570.212   7.466.767;
T-8               4.570.192   7.466.767;
T-9               4.570.107  7.466.689

           

 -Површина          P=0.032394 км2

Контакт лице:
Менсур Муртезоски
Тел: 070/394975

Категорија на инсталацијата:

Прилог 2, Точка 3.2  Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини.

Дозволата во печатена форма, ќе биде достапно на заинтересираната јавност во рок од 15 дена по објава во дневниот печатт, во просториите на:

Општина Струга Маршал Тито Б.Б 6330 СТРУГА .

Секој работен ден од 08 – 15:00 часот.

Контакт телефон:  046 781-335

Ве информираме дека Дозволата ќе биде достапна и во електронска форма,  на официјалната web страница на Oпштина Струга:

www.struga.gov.mk

Со почит,

Општина Струга

 

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).