vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 13 (тринаесеттата) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 13 (тринаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 24.09.2018 год. (Понеделнк) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

    – Записник од 12 – тата седница на Советот на општина Струга.

 1. Годишна програма и Програма за екскурзии на ООУ „Браќа Миладиновци„ – Струга за учебната 2018/2019
 2. Годишна програма и Програма за екскурзии на ООУ „Јосип Броз Тито„ – Струга за  учебната 2018/2019.
 3. Годишна програма на ООУ „Нури Мазари„ – с.Делогожда за учебната 2018/2019
 4. Годишна програма на ООУ „Ашим Агуши„ – с.Радолишта за учебната 2018/2019 .
 5. Годишна програма и Програма за екскурзии на ООУ „Св.Климент Охридски„ – с.Драслајца за учебната 2018/2019.
 6. Годишна програма на ООУ „Единство„ – с.Октиси за учебната 2018/2019 .
 7. Годишна програма на ООУ „Зини Хани„ – с.Велешта за учебната 2018/2019.
 8. Годишна програма и Програма за екскурзии на ООУ „Гоце Делчев„ – с.Јабланица за учебната 2018/2019,
 9. Годишна програма на ООУ „Орхан Џемаили„ – с. Г.Татеши за учебната 2018/2019 .
 10. Годишна програма на ООУ „Мурат Лабуништи„ – с.Лабуништа за учебната 2018/2019.
 11. Годишна програма и Програма за екскурзии на ООУ „Гоце Делчев„ – с.Подгорци за учебната 2018/2019.
 12. Годишна програма на СОУ „Нико Нестор“ – Струга за учебната 2018/2019 година,
 13. Годишна програма на СОУ “ Д-р. Ибрахим Темо„ – Струга за учебната 2018/2019 година,
 14. Годишен извештај за работа на ЈОУДГ „8-ми Март„ – Струга за 2017-2018 година
 15. Годишна Програма на ЈОУДГ „8-ми Март„ за 2018/2019 година,
 16. Исправка на грешка на Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 24 ученици и формирање комбинирани паралелки во ООУ  „Мурат Лабуништи„-с.Лабуништа за учебната 2018/2019 година
 17. Предлог – Иницијатива поднесено од НЈУ ВИЗИОН од Охрид, за изработка на ЛУПД на формирање на градежни парцели за изградба на објект со намена А1,  на дел од КП бр. 2848/1 КО Струга (нас.Теферич),
 18. Предлог – Иницијатива поднесено од Муамер Ризвани, Ризван Ризвани, Шеније Ислами, Васил Миса, Антон Миса, Кристина Миса од Струга, за изработка на ДУП за УЕ-5 дел од УБ 17 КО Струга – општина Струга,
 19. Предлог – Иницијатива поднесено од Раде Митревски од Струга за изработка на ДУП за УЕ-3 дел  од  УБ 10, опфат 1 КО Струга – општина Струга,
 20. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Мемишоски Ирфан, Абедин и Џелал од с.Лабуништа ,
 21. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Јетнор Зулали од с.Радолишта,
 22. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Сурија Лога и Неџат Лога од с.Ливада,
 23. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Лиман Лимани од Струга,
 24. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Невзија Беќироска од с.Подгорци,
 25. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Фуат Белули од Струга,
 26. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Ајдароска Шербета од с.Лабуништа,
 27. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Мевмед Амитоски од с.Боровец,
 28. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Абдула Фејзулоски од с.Лабуништа.
 29. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од ДДМ „ТРЕЈД„ од Струга.
 30. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Ирмит Истрефи од с. Велешта.

Материали од 13-та седница

Бр.08-3983/1
24.09. 2018 гoд.
СТРУГА

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).