vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 13 (trembëdhjetë)  të Këshillit të Komunës së Strugës 

     E konvokoj mbledhjen e 13 (trembëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 24.09.2018,   (E Hënë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas 

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e 12 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Program vjetor dhe Program për ekskurzione të SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2018/2019.
 2. Program vjetor dhe Program për ekskurzione të SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2018/2019.
 3. Program vjetor të SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2018/2019.
 4. Program vjetor të SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2018/2019.
 5. Program vjetor dhe Program për ekskurzione të SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin shkollor 2018/2019.
 6. Program vjetor të SHFK “Bashkimi – f.Oktis për vitin shkollor 2018/2019.
 7. Program vjetor të SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin shkollor 2018/2019.
 8. Program vjetor dhe Program për ekskurzione të SHFK “Goce Dellçev”–f.Jabllanicë për vitin shkollor 2018/2019.
 9. Program vjetor të SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2018/2019.
 10. Program vjetor të SHFK “Murat Llabunishti” – f.Llabunishtë për vitin shkollor 2018/2019.
 11. Program vjetor dhe Program për ekskurzione të SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë për vitin shkollor 2018/2019.
 12. Program vjetor të SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin shkollor 2018/2019,
 13. Program vjetor të SHMK “ Dr.Ibrahim Temo” – Strugë për vitin shkollor 2018/2019,
 14. Raport vjetor për punën e EPÇKF “8 Marsi” – Strugë për vitin 2017 – 2018,
 15. Program vjetor të EPÇKF “8 Marsi” për vitin 2018/2019,
 16. Korrigjim i gabimit të Vendimit për dhënien e pëlqimit për formimin e paraleleve me më pak se 24 nxënës dhe formimin e paraleleve të kombinuara në  SHFK “Murat Labunishti”-f.Labunisht për vitin shkollor 2018/2019
 17. Propozim – Iniciativë parashtruar nga NJU VIZION nga Ohri, për përpunimin e DPLU për formimin e parcelave ndërtimore për ndërtimin e objektit me qëllim A1, në pjesë nga PK nr. 2848/1 KK Strugë (lagj.Teferiç),
 18. Propozim – Iniciativë parashtruar nga Muamer Rizvani, Rizvan Rizvani, Shenije Islami, Vasil Misa, Anton Misa, Kristina Misa nga Struga për përpunim të PDU për NJU-5 pjesë nga BU 17 KK Strugë – komuna e Strugës,
 19. Propozim – Iniciativë parashtruar nga Rade Mitrevski nga Struga për përpunim të PDU për NJU-3 pjesë nga BU-10, përfshirja 1 KK Strugë – Komuna e Strugës,
 20. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Irfan Memishoski, Abedin dhe Xhelal nga f.Llabunishtë,
 21. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Jetnor Zylali nga f.Ladorisht,
 22. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Syrija Lloga dhe Nexhat Lloga nga f.Livadhi,
 23. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Liman Limani nga Struga,
 24. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Nevzija Beqiroska nga f.Podgorcë,
 25. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Fuat Beluli nga Struga,
 26. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Sherbeta Ajdaroska nga f.Llabunishtë,
 27. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Mevmed Amitoski nga f.Borovec,
 28. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Abdulla Fejzulloski nga f.Llabunishtë.
 29. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit DDM “TREJD” nga Struga.
 30. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Irmit Istrefi nga f. Veleshtë.

Materialet e mbledhjes së 13-të

 

Nr. 08-3983/1
04.09.2018
STRUGË

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetari këshillit,
Resul Kaba

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).