vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1, член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот  за животна средина („Службен весник на Р.М.“бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 , 192/2015 и 39/16), ја издава следната

О Б Ј А В А
на Б-интегрирана еколошка Дозвола

            Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015 и 39/16), до  Градоначалникот на општина Струга доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола бр.03567 од 13.02.2014 година.

 

Подносител на барањето:
ДООЕЛ  ,, ТРАНС АГ”, с.Франгово
Локација „КРАСТА“
Адреса:с.Калишта,Струга

 КП бр.706, дел од КП бр.704, дел од КП.бр.705 и дел од КП.бр.699
Координати на локацијата концесиско поле
Точка       Кордината X    Кордината Y
T -1           4.555.826         7.470.624;
T-2            4.555.803         7.470.772;
T-3            4.555.640         7.470.710;
T-4            4.555.641         7.470.682;
T-5            4.555.677         7.470.636;
T-6            4.555.728         7.470.601        

    -Површина          P=0.020849 км2

Контакт лице:
Неат Мусаи
Тел: 070/212294

 Категорија на инсталацијата:

 Прилог 2, Точка 3.2  Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини.

 Дозволата во печатена форма, ќе биде достапно на заинтересираната јавност во рок од 15 дена по објава во дневниот печатт, во просториите на:
Општина Струга Маршал Тито Б.Б 6330 СТРУГА .
Секој работен ден од 08 – 15:00 часот.
Контакт телефон:  046 781-335

ПРИЛОГ

Бр. 10-4031/7
23.11.2018
СТРУГА

Ве информираме дека Дозволата ќе биде достапна и во електронска форма,  на официјалната web страница на Oпштина Струга:

www.struga.gov.mk
Со почит,
Општина Струга

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).