vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 16 (шестнаесетта) седница на Советот на општина Струга
Ја свикувам 16 (шестнаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 12.12.2018 год. ( Среда) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:
Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Програма за работа на Советот на општина Струга за 2019 година,
 2. Програма за активностите на општина Струга од областа на социјалната заштита за 2019 година,
 3. Програма за активностите на општина Струга во областа на заштитата од заразни болести за 2019 година,
 4. Програма за јавна чистота на општина Струга за 2019 година,
 5. Програма за Информатичка технологија на општина Струга за 2019 година,
 6. Предлог – Одлука за поставување урбана опрема на општина Струга за 2019 година,
 7. Предлог – Правилник за определување локации за поставување на урбана опрема на општина Струга за 2019 година,
 8. Предлог – Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Струга за 2019 година,
 9. Предлог –Програма заработа на областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Струга за 2019 година,
 10. Предлог – Програма за изработка на урбанистички планови на општина Струга за 2019 година.
 11. Предлог – Програма за локални патишта за 2019 година,
 12. Прифатена Иницијатива за изработка на ЛУПД за Кп. 1516/1 и 1516/2 КО Мислешево со намена А1 ( домување во стамбени куќи) Општина Струга.
 13. Прифатена Иницијатива за изработка ( измени и дополнување) за ДУП УЕ 2, дел од УБ 8,  КО Струга.
 14. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Скендер Мазари од с. Делогожда – Струга.
 15. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Шеќерије Хани од с. Велешта – Струга.
 16. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Џеваир Арифи од с. Теферич – Струга.
 17. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Севди Османи од Ново Село.
 18. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Агни Гега од Теферич – Струга.
 19. Програма за ЛЕР на општина Струга за 2019 година,
 20. Програма за работа на ЈКП „Хигиена„ – с.Лабуништа за 2019 година,
 21. Предлог – Одлука за утврдување и наплата на комунална такса,
 22. Барање за финансиска помош поденесно од лицето Алија Османоски од с. Подгорци – Стурга.
 23. Барање за финансиска помош поденесно од лицето Асан Мехмедоски од с. Лабуништа – Стурга.
 24. Квартален извештај за работата на МЈП „Проаква„ – СтругаIII / квартал 2018,
 25. Квартален извештај за работата на ЈП „Комунално„ – СтругаIII/квартал 2018.
 26. Квартален извештај за работата на ЈП „Октиси„ – с.ОктисиIII/квартал 2018.
 27. Решение за необјавување на пропис донесен од Советот на општина Струга.

Материали од од 16 – тата седница (1)

Материали од од 16 – тата седница (2)

Бр. 08-5078/1
26.11.2018 гoд.
СТРУГА

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).