vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За свикување 24 (дваесет и четвртата) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 24 (дваесет и четвртата) седница на Советот на Општина Струга, за 30.05.2019 год. (четврток) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:
Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

-Записник од 23 -тата седница на Советот на општина Струга,
–Записник од продолжението на 15-тата седница на Советот на општина Струга

1. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште за 2018 година,
2. Извештај за реализација на Програмата за заштита на животната средина за 2018 година,
3. Предлог Програма за енергетска ефикасност на општина Струга за 2019 година,
4. Извештај за реализација на Програмата за култура за 2018 година,
5. Предлог Одлука за забрана за паркирање на пловни објекти на градските плажи,
6. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за вршење општински линиски превоз на патници на општина Струга.
7. Одлука за измена и дополнување на Одлкуата за времен режим на сообраќај на улици во град Струга.
8. Предлог Одлука за давање на користење Задружен дом на МЗ Безево.
9. Иницијатива од Градоначалникот на Општина Струга за измена на Статутот на Општина Струга,
10. Предлог – Правилникот за користење службени мобилни телефони на членови на советот.
11. Предлог Правилник за користење на средствата за репрезентација, во општина Струга.
12. Правилник за користење службените моторно возил на Општина Струга.
13. Извештај за работа на ЈП „Октиси„ – с.Октиси I квартал 2019 година,
14. Извештај за работа на ЈП „Kомунално„ – Струга I квартал 2019 година,
15. Извештај за работа на ЈП „Комунално„ – Струга за 2018 година,
16. Извештај за работа на МЈП „Проаква„ – Струга I квартал 2019 година,
17. Годишна сметка за 2018 година на ООУ „Мурат Лабуништи“ – с.Лабуништа,
18. Годишна сметка за 2018 година на ООУ „Единство“ – с.Октиси,
19. Годишна сметка за 2018 година на ООУ „Јосип Броз Тито“ – Струга,
20. Годишна сметка за 2018 година на ООУ „Св.Климент Охридски“ – с.Драслајца,
21. Годишна сметка за 2018 година на ООУ „Нури Мазари“ – с.Делогожда,
22. Годишна сметка за 2017 година на ООУ „Гоце Делчев“ – с.Подгорци,
23. Годишна сметка за 2018 година на ООУ „Гоце Делчев“ – с.Јабланица,
24. Годишна сметка за 2018 година на ООУ „Орхан Џемаили“ – с.Татеши,]
25. Годишна сметка за 2018 година на ООУ „Зини Хани“ – с.Велешта,
26. Годишна сметка за 2018 година на ООУ „Ашим Агуши“ – с.Радолишта,
27. Годишна сметка за 2018 година на ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга,
28. Годишна сметка за 2018 година на СОУ „Др Ибрахим Темо“ – Струга,
29. Годишна сметка за 2018 година на СОУ „Нико Нестор“ – Струга,
30. Годишна сметка за 2018 година на ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга,
31. Одлука за проширување на Буџетот на општина Струга за 2019 година,
32. Одлука за пренасочување на средствата на Буџетот на општина Струга за 2019 година,
33. Иницијатива за изработка на ЛУПД, поднесена од лицето Сулејман Домазет,
34. Иницијатива за изработка на ЛУПД, поднесена од лицето Сулејман Домазат и Ѓорѓи Дишлиески,
35. Иницијатива за изработка на ЛУПД, поднесена од лицето Климче Шаврески,
36. Иницијатива за изработка на ЛУПД, поднесена од лицето Ќемал Прапранику.
37. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од Меноски Руфи од с.Биџево.
38. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од Институт за сточарство при Универзитет Св. Кирил и Методиj во Скопје.

Материали од 24 -та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

 

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).