vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

     Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M
Për konvokimin e mbledhjes së 24 (njëzetë е katër)  të Këshillit të Komunës së Strugës

       E konvokoj mbledhjen e 24 (njëzetë e katër) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 30.05.2019,  (e enjte ) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e 23-të e Këshillit të komunës së Strugës,

– Procesverbal nga vazhdimi i seancës së 15-të e Këshillit të komunës së Strugës

 1. Raport për realizimin e Programit për rregullimin e tokës ndërtimore për vitin 2018,
 2. Raport për realizimin e Programit për mbrojtjen e mjedisit jetësor për vitin 2018,
 3. Propozim – Program për Efikasitet të Energjisë në komunën e Strugës për vitin 2019,
 4. Raport për realizimin e Programit për kulturë për vitin 2018,
 5. Propozim – Vendim për ndalesë për parkim të objekteve lundruese në plazhet e qytetit.
 6. Vendim për ndyshim dhe plotësim të Vendimit për ushtrim të transportit linjor komunal të udhëtarëve të komunës së Strugës,
 7. Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për regjim të përkohshëm të komunikacionit në rrugët e qytetit të Strugës.
 8. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të Shtëpisë kooperative në BV Bezovë
 9. Iniciativë nga Kryetari i komunës së Strugës për ndryshim të Statutit të komunës së Strugës,
 10. Propozim – Rregullore për shfrytëzimin e telefonave celular zyrtar nga ana e Këshilltarëve të Këshillit.
 11. Propozim – Rregullore për shfrytëzimin e mjeteve për reprezentacion në komunën e Strugës.
 12. Rregullore për shfrytëzimin e automjeteve zyrtare të komunës së Strugës.
 13. Raport për punën e NP “Oktis – f.Oktis Kuartali i I/2019,
 14. Raport për punën e NP “Komunallno” – Strugë Kuartali i I/2019,
 15. Raport për punën e NP “Komunallno” – Strugë për vitin 2018,
 16. Raport për punën e NPN “Proakva” – Strugë Kuartali i I/2019,
 17. Llogaria vjetore e SHFK “Murat Llabunishti” – f.Llabunishtë për vitin 2018,
 18. Llogaria vjetore e SHFK “Bashkimi” – f. Oktis për vitin 2018,
 19. Llogaria vjetore e SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin 2018,
 20. Llogaria vjetore e SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin 2018,
 21. Llogaria vjetore e SHFK “Nuri Mazari” – f. Dollogozhdë për vitin 2018,
 22. Llogaria vjetore e SHFK “Goce Dellçev” – f. Podgorcë për vitin 2018,
 23. Llogaria vjetore e SHFK “Goce Dellçev” – f. Jabllanicë për vitin 2018,
 24. Llogaria vjetore e SHFK “Orhan Xhemaili” – f. Tatesh për vitin 2018,
 25. Llogaria vjetore e SHFK “Zini Hani” – f. Veleshtë për vitin 2018,
 26. Llogaria vjetore e SHFK “Ashim Agushi” – f. Ladorisht për vitin 2018,
 27. Llogaria vjetore e SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin 2018,
 28. Llogaria vjetore e SHMK “Dr Ibrahim Temo” – Strugë për vitin 2018,
 29. Llogaria vjetore e SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin 2018,
 30. Llogaria vjetore e EPÇKF “8 Marsi” – Strugë për vitin 2018,
 31. Vendim për zgjerimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2019,
 32. Vendim për transferimin e mjeteve të Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2019,
 33. Iniciativë për përpunimin DLPU parashtruar nga personi Sulejman Domazet,
 34. Iniciativë për përpunimin DLPU parashtruar nga personi Sulejman Domazet i  Gjorgji Dishlieski,
 35. Iniciativë për përpunimin DLPU parashtruar nga personi Klimçe Shavreski,
 36. Iniciativë për përpunimin DLPU parashtruar nga personi Qemal Prapraniku,
 37. Vendim për përcaktimin e miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga Rufi Menoski nga f. Bixhovë.
 38. Vendim për përcaktimin e miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga Instituti për bujqësi në Universitetin Shën Kiril dhe Metodij – Shkup.

Materialet e mbledhjes së 24

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).