vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За свикување 26 (дваесет и шеста) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 26 (дваесет и шеста) седница на Советот на Општина Струга, за 31.07.2019 год. ( среда ) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:
Седницата ќе работи, по следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

-Записник од 25 -тата седница на Советот на општина Струга,

1. Предлог Одлука за давање на трајно користење на движни ствари, табла, проектор, плафонски држач Др-Ибрахим Темо ,
2. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движна ствар училишно столче и клупа, Др-Ибрахим Темо,
3. Одлука за давање согласност на Одлука за адаптација на деловни објекти на ЈП Комунално
4. Одлука за давање согласност на Одлука за започнување постапка за ЈПП од МЈП „ Проаква
5. Одлука за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈОУДГ 8-ми Март- Струга,
– Утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на администратвните службеници на ЈОУДГ„ 8 -ми Март”- Струга.
6. Одлука за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работни места. И Правилникот за Систематизација на работните места на ЈОУДГ 8-ми Март- Струга
7. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Амит Ајро.
8. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Реџеп Колоња.
9. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од Лавдрим Гега.
10. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од Кајмакоски Благоја,
11. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од Мевлур Зиба,
12. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од Кајмакоски Цветко с.Мислешево,
13. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од Блажеска Валерија,
14. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од Ѓорѓи Достиноски од с.Подгорци,
15. Одлука за дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема.
16. Исправка на грешка во Правилникот за користење службените моторно возил на Општина Струга.

Материали од 26-та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).