vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M
Për konvokimin e mbledhjes së 26 (njëzetë e gjashtë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 26 (njëzetë e gjashtë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 31.07.2019, (e mërkurë ) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:
Mbledhja do të punojë, sipas:

R E N D I T T Ë D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e 25 – të e Këshillit të komunës së Strugës

1. Propozim Vendim për dhënie në shfrytëzim të përhershëm të sendit të luajtshëm,tabelë,projektor,mbajtës projektori në tavan, Dr-Ibrahim Temo.
2. Propozim Vendim për dhënie në shfrytëzim të përhershëm të sendit të luajtshëm , karrige nxënësi dhe bankë shkollore, Dr- Ibrahim Temo.
3. Vendim për dhënie pëlqim Vendimit për adaptim të objekteve afariste të NP “Komunallno”.
4. Vendim për dhënie pëlqim Vendimit për fillimin e procedurës për PPP nga NPN “Proakva” – Strugë.
5. Vendim për dhënie pëlqim Vendimit për ndryshim dhe plotësim të Statutit të EPKKF “8 – Marsi” – Strugë,
– Përcaktimin e vlerës së pikës për llogaritjen e pagës për nëpunësit administrativ të EPÇFK ,,8 marsi” – Strugë.
6. Vendim për dhënie pëlqim Rregullores për organizimin e brendshme të vendeve të punës dhe Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës EPKKF “8- Marsi” – Strugë.
7. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Amit Ajro.
8. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Kolonja Rezhep.
9. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Lavdërim Gega.
10. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit. Kajmakoski Blagoja,
11. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Mevlur Ziba,
12. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Kajmakoski Cvetko f.Misleshevo.
13. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Blazheska Balerija,
14. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Gjorgji Dostinoski nga f. Podgorcë.
15. Vendim plotësimin e Programit për vënien e pajisjes ubane.
16. Korrigjim të gabimit në Rregulloren për shfrytëzimin e automjeteve zyrtare të komunës së Strugës.

Materiаlet e mbledhjes së 26 -të

 

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).