vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За свикување 36 (триесет и шеста) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 36 (триесет и шеста) седница на Советот на Општина Струга, за 30.12.2019 год. ( Понеделник) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:
Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

-Записник од 34 -тата седница на Советот на општина Струга
-Записник од 35-тата вонредна седница на Советот на општина Струга.
– Ново Годишно обраќање на Градоначалникот на Општина Струга.
1. Предлог – Буџет на општина Струга за 2020 година
2. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на општина Струга за 2020 година
3. Благајнички максимум на сметката на општината за 2020 година
4. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основните општински училишта за 2020 година
5. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средните општински училишта за 2020 година
6. Предлог -Програма за работата на Советот на општина Струга за 2020 година
7. Предлог-Програма за јавна чистота на општина Струга за 2020 година
8. Предлог – Програма за локални патишта на општина Струга за 2020 година
9. Предлог – Програма за уредување на градежно неуредено земјиште за 2020 година
10. Предлог -Програма за изработка на урбанистички планови за 2020 година.
11. Предлог – Програма за изградба на сообраќајна сигнализација на општина Струга за 2020 година.
12. Предлог – Програма за општа туристичка пропаганда и подобрување на условите за престој на туристите за 2020 година.
13. Предлог -Програма за одбележување на значајни настани и личноси за општина Струга за 2020 година.
14. Предлог -Програма за еднакви можности меѓу жените и мажите за 2020 година.
15. Програма за работата на ЈП „Комунално „ – Струга за 2020 година.
16. Квартален Изветај на ЈП „Комунално„ – Струга III квартал 2019,
17. Програма за работата на ЈПК „Хигиена„ – с. Лабуништа за 2020 година,
18. Квартален Изветај на ЈПК „Хигиена„ – с. Лабуништа III квартал 2019,
19. Решение за запирање на објавување на пропис донесен од Советот на општина Струга.
20. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ„ Единство„ – Октиси
21. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ„ Ашим Агуши – Радолишта
22. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ„ Зини Хани – Велешта
23. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ„ Мурат Лабуништи – Лабуништа
24. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ „Гоце Делчев „ Јабланица
25. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ„ Гоце Делчев” Подгорци
26. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ„ Орхан Ѓемаили Татеши
27. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ„ Нури Мазари„ -Делогожда
28. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ„ Браќа Миладиновци – Струга.
29. Барање Финанциски средства за лицето Ирена – Лазареска.
30. Исправка на техничка грешка на ДУП за дел од УЕ – 4 Блок 15 – Општина Струга.

Материали од 36-тата седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).