vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1,член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М.“бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 , 192/2015, 39/16 и 99/18), ја издава следната

ОБЈАВА
на Нацрт Б-интегрирана еколошка Дозвола

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11,
123/12, 93/13, 42/14,44/15,129/15,192/2015, 39/16 и 99/18), до Градоначалникот на општина Струга доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола бр.03-1130/1
година. од 24.03.2014

Подносител на барањето:
ЗД МИСКОМ ДООЕЛ

Локација: КП.940/3
Адреса: с.Мороишта

Контакт лице: Монализа Мучева Тел: 070/350 255

Категорија на инсталацијата:
Прилог 2, Точка 3.2. Инсталација за производство на брановиден картон и ребраста хартија; и 3.3
Индустриски постројки за производство на хартија и картон, со производствен капацитет од 5 до
20т/ден.
Општина Струга Маршал Тито Б.Б 6330 СТРУГА . Секој работен ден од 08 – 15:00 часот.
Контакт телефон: 046 781-335

Ве информираме дека Дозволата ќе биде достапна и во електронска форма, на  официјалната web страница на Oпштина Струга:
www.struga.gov.mk

Со почит,
Општина Струга

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).