vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За свикување 38 (триесет и осма) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 38 (триесет и осмата) седница на Советот на Општина Струга, за 27.02.2020 год. (четврток) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:
Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

-Записник од 37 -тата седница на Советот на општина Струга

1. Предлог Одлука за давање гаранција за заем на ЈП „ Комунално„ – Струга,
2. Предлог – Одлука за обезбедување средстава за израдба на стационар за кучиња скитници,
3. Предлог – Одлука за отпис на застарени долгови за користење на вода на ЈП „Водовод и канализација„ – Струга.
4. Одлуказа усвојување на извештајот на пописната комисија на Општина Струга со состојба на ден 31.12.2019.
5. Одлука за расход и отуѓување на движни ствари (основни средства и инвентар) на извршен попис на листа од 2019 година.
6. Програма за изградба на спортска сала од 1500 м2 на КП 2934 КО Струга,
7. Извештај за работа на ЈПК „Хигиена„ – с.Лабуништа IV квартал 2019 година.
8. Извештај за работа на ЈП ,,Еко Струга” –Струга, IV квартал 2019.
9. Одлука за поднесување апликација за проект промоција за туризмот INTERREG IPA CBC Greece – Република Северна Македонија 2014 – 2020.
10. Одлука за усвојување на Стратегија за развој на туризмот на општина Струга 2019-2023,
11. Дополнување на Годишен план за вработување на општина Струга за 2020 година.
12. Решение за запирање на објавување на пропис донесен од Советот на општина Струга,
13. Одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за објект во рамките на џамија во с.Лабуништа.
14. Одлука за утврдување потреба од донесување на на ЛУПД за усогласување намена по барање на лицето Шефќет Алуши во КО Струга.
15. Одлука за утврдување потреба од донесување на на ЛУПД за усогласување намена по барање на лицето Неим Ајро во КО Радолишта.
16. Одлука за утврдување потреба од донесување на на ЛУПД за усогласување намена по барање на лицето Рахмани Фитни во КО Долно Татеши.
17. Одлука за утврдување потреба од донесување на на ЛУПД за усогласување намена по барање на лицето Валмир Даути во КО Радолишта.
18. Одлука за утврдување потреба од донесување на на ЛУПД за усогласување намена по барање на лицето Велиу Рами КО Струга
19. Одлука за утврдување потреба од донесување на на ЛУПД за усогласување намена по барање на лицето Сурија Лога во КО Мороишта.
20. Одлука за утврдување потреба од донесување на ЛУПД за усогласување намена по барање на лицето Севди Села од Жепин.
21. Одлука за утврдување потреба од донесување на ЛУПД за усогласување намена по барање на лицето Разме Матлиоски од с. Мороишта.
22. Одлука за утврдување потреба од донесување на ЛУПД за усогласување намена по барање на лицето Ибраим Бајрамоски од с. Подгорци.
23. Одлука за утврдување потреба од донесување на ЛУПД за усогласување намена по барање на лицето Аријан Истрефи од с. Велешта.
24. Советнички прашања.

Материали од 38-ма седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).