vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување6 (шестта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 6 (шесттата) седница на Советот на Општина Струга, за 31.01.2022 год. ( Понеделник ) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на Општина Струга за 2021 година,
 2. Предлог – Одлука за дополнување на Правилникот за користење службените моторно возило на Општина Струга,
 3. Квартален извештај за финансиското работење на ЈП „Водовод и канализација“ Струга за трет квартал 01.01.2021-30.09.2021,
 4. Програма за работа на ЈП „Водовод и канализација“ Струга за 2022 година,
 5. Програма за Сектор за јавни дејности во Општина Струга за 2022 година,
 6. Предлог – Одлука за вршење на општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Струга,
 7. Предлог – Исправка на техничка грешка за Урбанистички проект со план за парцелизација, за ГП19.14 со намена А4-времено сместување, според извод од УПВНМ за блок 19, Езерски Лозја – Општина Струга,
 8. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на Општина Струга за 2022 година,
 9. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополнување на Детален урбаниситчки план за УЕ-11, блок 2, опфат 3, 4 и 5, Општина Струга,
 10. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.26 и КП бр.27, КО Струга,
 11. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.26 и КП бр.27, КО Струга,
 12. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.453/1 и дел од КП бр.463/2, КО Струга,
 13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.2470/1, КО Струга,
 14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.661, КО Корошишта Џепин,
 15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.1439/1, КО Лабуништа,
 16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.1439/1, КО Лабуништа,
 17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.2151, КО Лабуништа-вон.гр.р.,
 18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.1439/1, КО Лабуништа,
 19. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.1407/1, КО Лабуништа,
 20. Барање за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште,
 21. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош Мирјета Муса од с.Добовјани,
 22. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош Демка Мехмедоски од с.Лабуништа,
 23. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош Едип Кица од с.Велешта,
 24. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош Ракип Речи од с.Велешта,
 25. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош Линдим Арифи од с.Делогожда,
 26. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош Сабије Речи од с.Велешта,
 27. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош Васко Спироски од с.Драслајца,
 28. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош Пеце Танкоски од с.Биџево,

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА

Претседател,

Арбереша Влаши

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).