vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Repbulikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 6 (gjashtë)

 të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 6 (gjashtë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 31.01.2022, (E Hënë) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 1. Raport për realizimin e Programit për punën e Këshillit të Komunës së Strugës për vitin 2021
 2. Propozim – Vendim për plotësimin e Rregullores për shfrytëzimin e automjeteve zyrtare të Komunës së Strugës
 3. Raport kuartal për punën financiare të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” Strugë për kuartalin e tretë 01.01.2021-30.09.2021
 4. Program për punën e NP “Ujësjellës dhe kanalizim” Strugë për vitin 2022,
 5. Program i Sektorit për veprimtari publike në Komunën e Strugës për vitin 2022,
 6. Propozim – Vendim për ushtrimin e transportit linjor komunal të udhëtarëve në territorin e komunës së Strugës,
 7. Propozim – Korrigjim i gabimit teknik për Projekt urbanistik me plan për parcelizim, për PN 19.14 me dedikim A4-banim i përkohshëm sipas çertfikatës nga PUJVB për bllokun 19, Vreshtat e Liqenit – Komuna e Strugës,
 8. Program për plotësimin e Programit për përpunimin e planeve urbanistike të Komunës së Strugës për vitin 2022,
 9. Propozim – Vendim për miratimin e Ndryshim dhe plotësimit të Planit detal urbanistik për NJU-11, blloku 2, përfshirja 3, 4 dhe 5, Komuna e Strugës,
 10. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik, me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 26 dhe PK nr.27, KK Strugë,
 11. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik, me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 26 dhe PK nr.27, KK Strugë,
 12. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 453/1 dhe pjesë nga PK nr.463/2, KK Strugë,
 13. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 2470/1, KK Strugë,
 14. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 661, KK Koroshishtë Zhepin,
 15. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 1439/1, KK Labunisht,
 16. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 1439/1, KK Labunisht,
 17. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 2151, KK Labunisht-jashtë.r.nd.
 18. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 1439/1, KK Labunisht,
 19. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 1407/1, KK Labunisht,
 20. Kërkesë për lirim nga pagesa e kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore,
 21. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Mirjeta Musa nga f.Dobovjan,
 22. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Demka Mehmedoski nga f.Labunisht,
 23. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Edip Kica nga f.Veleshtë,
 24. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Rakip Reçi nga f.Veleshtë
 25. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Lindim Arifi nga f.Dollogozhdë,
 26. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Sabije Reçi nga f.Veleshtë,
 27. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Vasko Spiroski nga f.Drasllajcë,
 28. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Pece Tankoski nga f.Bixhovë,

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS

Kryetar,Arbëresha Vlashi

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).