Граѓански буџет на Општина Струга 2017 година

Општина Струга за прв пат издаде Граѓнски буџет за 2017 година.Целта на подготовка на Граѓанскиот буџет на општина Струга е да обезбеди поголема информираност на граѓаните за буџетот на општината на полесен и достапен начин.

 ‘’Граѓанскиот буџет’’ претставува основна алатка за унапредување на транспарентноста и отчетноста на општина Струга. Преку оваа брошура ќе бидат објаснети приходите и расходите на општина Струга за 2017 година, процесот на донесување на буџетот и проектните инвестиции кои што треба да се реализираат во текот на 2017 година.

„Граѓанскиот буџет“ е изработен од страна на Центарот на заедницата на општина Струга во соработка со општина Струга.

Изготвувањето на „Граѓанскиот буџет“ на Општина Струга е финансиски поддржано од Фондацијата Отворено општество – Македонија

Прилог - Брошура

  • 1
  • 2
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена (урбана единица 5 дел од блок 17- дел 2)                 Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник... Read more
О Б Ј А В А за барање за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1и член 122 став 4 од Законот  за животна... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2016 За пополнување на работно место со унапредување                 Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more
Објава за барање за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1и член 122 став 4 од Законот  за животна... Read more
ПРОГРАМАЗА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО НА ОПШТИНА СТРУГА ЗА 2016 ГОДИНА ПРОГРАМАЗА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО НА ОПШТИНА СТРУГА ЗА 2016... Read more
О Б Ј А В А за барање за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1 и член 122 став 4 од Законот  за... Read more
ЈАВЕН ПОВИК ЈАВЕН ПОВИК Jaвен повик за доделување финансиски средства на спортски клубови,  граѓански... Read more
Нацрт верзија - Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД - КП 2926/9 КО Струга Нацрт верзија - Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД за изградба на објект... Read more
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КРЕАТИВНА ЕВРОПА “Креативна Европа“ (Култура и Медиа) Програма на Унијата за културните и креативните сектори... Read more

Барај