Граѓански буџет на Општина Струга 2017 година

Општина Струга за прв пат издаде Граѓнски буџет за 2017 година.Целта на подготовка на Граѓанскиот буџет на општина Струга е да обезбеди поголема информираност на граѓаните за буџетот на општината на полесен и достапен начин.

 ‘’Граѓанскиот буџет’’ претставува основна алатка за унапредување на транспарентноста и отчетноста на општина Струга. Преку оваа брошура ќе бидат објаснети приходите и расходите на општина Струга за 2017 година, процесот на донесување на буџетот и проектните инвестиции кои што треба да се реализираат во текот на 2017 година.

„Граѓанскиот буџет“ е изработен од страна на Центарот на заедницата на општина Струга во соработка со општина Струга.

Изготвувањето на „Граѓанскиот буџет“ на Општина Струга е финансиски поддржано од Фондацијата Отворено општество – Македонија

Прилог - Брошура

  • 1
  • 2
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 04/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 03/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
О Д Л У К А за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас бр.04-2135/11 Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more
О Д Л У К А за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас nr.04-2135/1 Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more
О Д Л У К А за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас   Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 02/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена (урбана единица 5 дел од блок 17- дел 2)                 Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник... Read more
О Б Ј А В А за барање за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1и член 122 став 4 од Законот  за животна... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2016 За пополнување на работно место со унапредување                 Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more

Барај