vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Lajme

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik(G2.1 – NDËRTESA TË INDUSTRISË SË LEHTË NDËRTIMORE në pjesë të Pk.nr.960/1 KK Morovisht komuna e Strugës.)

Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 , 93/13,42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18, 89/22 dhe 171/22), Kryetari i Komunës së Strugës më 08.02.2024, miratoi: Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik 1.Për Projekti urbanistik për […]

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik(në NJU9, Bllok 26, komuna e Strugës )

Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 , 93/13,42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 99/18, 89/22 dhe 171/22), Kryetari i Komunës së Strugës më 23.01.2024, miratoi: Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik 1.Për përpunimin e Planiт Detal […]

Lexo lajmet tjera