vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

ОБЈАВУВАЊЕ

Почитувани,

Градоначалникот на општина Струга, согласно член 99 став 1, член 107 став 13, член 113 и член 122 став 4 од Законот  за животна средина („Службен весник на Р.М.“бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 , 192/2015 И 39/16,,), ја издава следната

О Б Ј А В А

на Б-интегрирана еколошка Дозвола

                Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015 и 39/16), до  Градоначалникот на општина Струга доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола бр.03-1609/1 од 25.12.2009 година

Подносител на барањето:

ДООЕЛ  ,, ВЛАШИ”

Локација,, Градиште,,

Адреса:

с.Лабуништа

Струга

КП.1770 и 1460

Координати на локацијата концесиско поле

Точка       Кордината X    Кордината Y

 

T -1            4.569.570          7.458.480

T-2             4.569.620          7.458.730

T-3             4.569.633          7.459.032

T-4             4.569.462          7.458.972

T-5             4.569.384          7.458.826

T-6             4.569.203          7.458.712

Т-7             4.569.163          7.458.617

T-8             4.569.174          7.458.495

T-9             4.569.239          7.458.370

-Површина          P=0.21 км2

Контакт лице:

Рамадан Влаши

Тел: 070/232495

 

Категорија на инсталацијата:

Прилог 2, Точка 3.2  Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини.

Дозволата во печатена форма, ќе биде достапно на заинтересираната јавност во рок од 15 дена по објава во дневниот печатт, во просториите на:

Општина Струга Маршал Тито Б.Б 6330 СТРУГА .

Секој работен ден од 08 – 15:00 часот.

Контакт телефон:  046 781-335

Ве информираме дека Дозволата ќе биде достапна и во електронска форма, на официјалната web страница на Oпштина Струга:

www.struga.gov.mk

Со почит,

Општина Струга

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).