vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

SH P A LL J E

Të nderuar,

Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1, neni 107 pika 13 neni 113 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për mjedisin jetësor (,,Gazeta Zyrtare në R.M ,,nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 92/2015 dhe 39/16,,),si në vijim

SH P A LL J E
e B- Lejes së integruar ekologjike

Në përputhje me nenin 122 pika 1 nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015 dhe 39/16), deri te Kryetari i komunës së Strugës është dorëzuar kërkesë për marrjen e B – Lejës së integruar ekologjike nr. 03-1609/1 të datës 25.12.2009.

Dorëzues i kërkesës:
SHPKNJP „ VLASHI“
Lokacioni ,Gradishte,,
Adresa:
f.Labunishte
Strugë
PK.1770 dhe 1460
Koordinatat e lokacoinit në fushën e koncesionit
Pika Kordinata X Kordinata Y

T -1 4.569.570 7.458.480
T-2 4.569.620 7.458.730
T-3 4.569.633 7.459.032
T-4 4.569.462 7.458.972
T-5 4.569.384 7.458.826
T-6 4.569.203 7.458.712
Т-7 4.569.163 7.458.617
T-8 4.569.174 7.458.495
T-9 4.569.239 7.458.370
-Sipërfaqja S=0.21 км2

Personi për kontakt:
Ramadan Vlashi
Tel: 070/232495

Kategoria e instalacionit:
Shtojca 2, Pika 3.2 Instalacioni për gërmim, coptim, bluarje, sitje, nxemja e lëndëve të para minerale.

Leja në formë të shtypur, do të jetë e ekspozuar, për shqyrtim për të interesuarit në afat prej 15 ditëve që nga dita e daljes së kësaj Shpallje, në shtypin ditor në hapsirat e :
Komunës së Strugës Marshal Tito ,, p.n 6330 STRUGË.
Çdo ditë pune nga ora 08 – 15:00
Telefoni për kontakt: 046 781-335

Ju informojmë se kërkesa do të jetë në dispozicion edhe në formë elektronike, në faqen zyrtare të Komunës së Strugës:

www.struga.gov.mk
Me respekt,
Komuna e Strugës

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).