vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е
За свикување 11 (единаесетата) седница на Советот на општина Струга

 Ја свикувам 11 (единаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 10.07.2018 год. (Вторник) со почеток во 9,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:
Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од 9 – тата седница на Советот на општина Струга.
– Записник од 10 – тата седница на Советот на општина Струга.

 1. Одлука за утврдување тарифа за отстранување и чување на непрописно паркирани возила во град Струга.
 2. Одлука за именување членови на надзорен одбор за контрола на матерјално финансиското работење на ЈП „Еко Струга„ – Струга.
 3. Квартален извештај за работата на ЈП „Комунално„ – Струга I квартал 2018.
 4. Одлука за овластување на ВД Директорот на ЈП „Комунално„ – Струга,
 5. Одлука за продолжување на работното време на угостителски објект,
 6. Одлука за донесување на Програма за изградба на отворени и покриени повеќенаменски спортски игралишта на КП. Бр. 2686/2 КО Струга – Општина Струга.
 7. Предлог – Иницијатива поднесено од Адем Ибушоски од с. Октиси, за изработка на ДУП за УЕ 4 дел од блок 12 – општина Струга.
 8. Предлог – Иницијатива поднесено од Ерќан Спахо и Нагип Спахо од Струга, за изработка на ДУП за УЕ 4 дел од Блок 15 – Општина Струга.
 9. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Богољуб Попоски од  Струга.
 10. Исправка на грешка на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Глигор Балкоски од Струга.
 11. Одлука за измена на Одлуката за извршвуање на Буџетот на општина Струга за 2018 година.
 12. Спогодба за екпроприација.
 13. Извештај за реализација на Програмата за локални патишта и улици на општина Струга за 2017 година

 

Бр.08 – 2969/1
03.07. 2018 гoд.
СТРУГА

Материали од 11-та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).