vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M
Për konvokimin e mbledhjes së 11 (njëmbëdhjetë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 11 (njëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 10.07.2018,   (E  martë) me fillim në ora 9,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

     – Procesverbal nga seanca e 9 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.
– Procesverbal nga seanca e 10 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Vendim për përcaktimin e tarifës për mënjanimin dhe ruajtjen e automjeteve të parkuara në mënyrë të parregullt në qytetin e Strugës.
 2. Vendim për emërimin e anëtarëve në këshillin mbikëqyrës për kontroll të punës materialo – financiare të NP “Eko  Struga” – Strugë,
 3. Raport kuartal për punën e NP “Komunallno” – Strugë, kuartali i I /2018,
 4. Vendim për autorizimin e U.D Drejtorit të NP “Komunallno” – Strugë,
 5. Vendim për vazhdimin e orarit të punës të objekteve hotelerike,
 6. Vendim për miratimin e Programit për ndërtim të fushave sportive të hapura dhe të mbuluara për qëllime të shumëfishta në PK. nr. 2686/2 KK Strugë – Komuna  e Strugës.
 7. Propozim – Iniciativë parashtruar nga Adem Ibushoski nga f. Oktis, për përpunimin e PDU për NJU 4 pjesë nga Blloku 12 – Komuna e Strugës.
 8. Propozim – Iniciativë parashtruar nga Erqan Spaho dhe Nagip Spaho nga Struga, për përpunimin e PDU për NJU 4 pjesë nga Blloku 15 – Komuna e Strugës.
 9. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit, në kërkesë të personit Bogolub Poposki nga Struga.
 10. Korrigjim i gabimit të Vendimit për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit, në kërkesë të personit Gligor Ballkoski nga Struga.
 11. Vendim për ndryshim të Vendimit për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2018
 12. Marrëveshje për eksproprijim.
 13. Raport për realizimin e Programit për rrugë dhe rrugica lokale të komunës së Strugës për vitin 2017.

Nr. 08 – 2969/1
03.07. 2018 гoд.
STRUGË

Materialet e  mbledhjes  së 11-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetari këshillit,
Resul Kaba

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).