vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

1. Зa планска програма за изработка на Детален Урбанистички План (ДУП) за УЕ 2, дел од Блок 9 КО СТРУГА, општина Струга,кој  се  носи согласно Законот  за   просторно   планирање,   не  е  потребно да се спроведе стратегиска оцена  на  влијанието  врз  животната  средина  согласно  член  65 од  Законот за животната средина.
2.Одлуката заедно со    формуларите   за  определување на   потребата  од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена  се  објавува на веб страната на општина Струга на  www.struga.gov.mk.
3,Согласно критериумите за определување на тоа дали еден плански документ има влијание врз животната  средина  од  член 65 став (4) од Законот за животна средина и  врз  основа  на  податоците од   Прилог 2 на Правилникот за формата, содржината и образецот  на  одлуката за спроведување односно неспроведување на стратегиска  оцена и  на  формуларите за потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска  оцена  донесувањето на Детален Урбанистички План (ДУП) за  УЕ 2, дел од Блок 9 КО СТРУГА, нема   да   има  влијание  врз животната средина  од  следните  причини: Планскиот  опфат  е  предвиден со Генералниот Урбанистички План  (ГУП) на општина Струга во населено место.
4.Против ова Одлука подносителот може да поднесе жалба до Державната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката на веб странa.

Формулар

Бр. 10 – 3103
09.07.2018
СТРУГА

ОПШТИНА СТРУГА
Градоначалник,
Д-р Рамис Мерко

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).