vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik

1.Për Programi i Planit për përpunimin e Planit Detal Urbanistik (PDU) për NJU 2, pjesë nga Blloku 9 KK STRUGË, komuna e Strugës,  i cili sillet në pajtim me Ligjin për planifikim hapësinor, nuk është e nevojshme të realizohet vlerësim strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor në pajtim me nenin 65 të Ligjit për mjedis jetësor.
2.Vendimi së bashku me formularët për përcaktimin e nevojës së realizimit respektivisht jorealizimin e vlerësimit strategjik publikohet në web faqen e komunës së Strugës në www.struga.gov.mk.
3.Në pajtim me kriteret për përcaktimin në atë se a ka ndikim një dokument planor në mjedisin jetësor nga neni 65 paragrafi (4) të Ligjit për mjedis jetësor dhe në bazë të të dhënave nga Shtojca 2 të Rregullores për formën, përmbajtjen dhe formularin e vendimit për realizimin respektivisht mosrealizimin e vlerësimit strategjik dhe në formularët për nevojën e realizimit respektivisht mos realizimin e miratimit të Planit Detal Urbanistik (PDU) për NJU 2, pjesë nga Blloku 9 KK STRUGË, nuk do të ketë ndikime në mjedisin jetësor për shkaqet vijuese: Përfshirja planore është paraparë me Planin Gjeneral Urbanistik (PGJU) të komunës së Strugës në vendbanim.
4.Kundër këtij Vendimi parashtruesi mund të parashtrojë ankesë deri te Komisioni Shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga mardhënia e punës së shkallës së dytë në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të Vendimit në web faqe.

FORMULAR NJU 2 pjes nga Blloku 9

Nr. 10 – 3103
09.07.2018
STRUGË

 

KOMUNA E STRUGËS
Kryetar i komunës,
Dr. Ramis Merko

 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).