vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 14 (четиринаесеттата) седница на Советот на општина Струга

      Ја свикувам 14 (четиринаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 31.10.2018 год. (Среда) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

    – Записник од 13 – тата седница на Советот на општина Струга.

 1. Квартален извештај за работа на Општина Струга III квартал 2018 година,
 2. Програма за пречек на новата 2019 година,
 3. Програма за измена и доплолнување на Програмата за работна на ЈП „Комунално„ – Струга 2018 година,
 4. Програма за измена и дополнување на Програмата за зимско одржување на локални патишта и улици за 2019 година.
 5. Развојни Програми 2019-2021 источнo колекторска.
 6. Одлука за измена на Одлуката за вршење општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Струга,
 7. Одлука за спроведување постапка  по пат на јавно електронско наддавање за краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија -плажа .
 8. Предлог – Иницијатива поднесено од Ариан Мена од Стурга, за изработка на ДУП за Градска во Урбана единица 8 дел од блок 22 плански период 2018-2023 Општина Струга со површина од 4.92 ха.
 9. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Беким Пајазити од с. Лабуништа – Струга.
 10. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Есат Мевмедоски од с. Октиси.
 11. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Сашо Ѓурчиноски и Љубица Ѓурчиноска од Струга.
 12. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Бошко Мурџоски од. Луково.
 13. Предлог Одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за лицето Себајдин Хани од Струга.
 14. Решение за измена на Решението за именување членови на Управен Одбор на ЈП„Еко Струга„-Струга
 15. Решение за измена на Решението за именување членови комисијата за односи меѓу заедницата

 

Материали од 14-та седница

Бр. 08- 4519/1
17.10. 2018 гoд.
СТРУГА

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).