vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 14 (katërmbëdhjetë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

         E konvokoj mbledhjen e 14 (katërmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 31.10.2018(E  mërkurë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e 13 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës, kuartali III/2018,
 2. Program për pritjen e Vitit të Ri 2019,
 3. Program për ndryshim dhe plotësim të Programit për punën e NP “Komunallno” – Strugë për vitin 2018,
 4. Program për ndryshim dhe plotësim të Programit për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale  për vitin 2019.
 5. Programe zhvillimore 2019 – 2021 kolektori lindor.
 6. Vendim për ndryshim të Vendimit për ushtrim të transportit linjor komunal të udhëtarëve në territorin e komunës së Strugës,
 7. Vendim për zbatimin e procedurës në bazë të ankandit publik elektronik për qira afatshkurtër të tokës ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë –plazh.
 8. Propozim – Iniciativë parashtruar nga Arian Mena nga Struga,  për përpunimin e PDU për Qytetin  në Njësinë urbane 8 pjesë nga blloku 22 periudha kohore 2018 – 2023 Komuna e Strugës, me sipërfaqe prej 4.92 ha.
 9. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Bekim Pajaziti nga f. Llabunishtë – Strugë.
 10. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Esat Mevmedoski nga f. Oktis.
 11. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik   për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Sasho Gjurçinoski dhe Lubica Gjurçinoska nga Struga.
 12. Propozim Vendim për përcaktimin e nevojës së dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit parashtruar nga Boshko Murxhoski nga f.Llukovë.
 13. Propozim – Vendim për lirim nga kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore ndërtimore për personin Sebajdin Hani nga Struga.
 14. Aktvendim për ndryshim të Aktvendimit për emërimin e anëtarëve të Këshillit drejtues të NP “Eko Struga” – Strugë,
 15. Aktvendim për ndryshim të Aktvendimit për emërimin e anëtarëve të Komisionit për marrëdhënie midis bashkësive

 

Materialet e mbledhjes së 14-të

Nr. 08- 4519/1
17 10.2018
STRUGË

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetari këshillit,
Resul Kaba

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).