vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 20 (дваесетта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 20 (двесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за  26.02.2019 год. (вторник) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:
Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

-Записник од 19 -тата седница на Советот на општина Струга

  1. Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани и ненаплатени обврски.
  2. Предлог – Одлука за проширување на Буџетот на општина Стурга за 2019 година:
  3. Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Струга за 2018 година,
  4. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струга во областа на Социјалната заштита за потребите на граѓаните на Општина Струга за 2018 година,
  5. Извештај за реализација на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на општина Струга за 2018 година,
  6. Годишен Извештај за работа на Секторот за инспекциски надзор – Инспекторат при општина Струга за 2018 година,
  7. Извештај за работа на ЈП „Водовод Делогожда„ – с.Делогожда III и IV квартал /2018,
  8. Предлог – Одлука за  давање на трајно користење на движна ствар сопственост на општина Струга,
  9. Барање за  отпишување  на  камата  од неплатен долг  на  лицето  Бунчески Марјан од с.Мороишта.
  10. Предлог – Програма за измени и дополнувања на Програмата за уредување на градежно земјиште на општина Струга за 2019 година.

Материали од 20-тата седница

 

Бр.08- 812/1
19.02.2019 гoд.
СТРУГА

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

 

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).