vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M
Për konvokimin e mbledhjes së 20 (njëzetë)  të Këshillit të Komunës së Strugës.

E konvokoj mbledhjen e 20 (njëzetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 26.02.2019,  (E martë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:
Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e 19-të e Këshillit të komunës së Strugës

  1. Raport për shumën e përgjithshme kontraktuese të kreditorëve për financimin e obligimeve të arritura dhe të papaguara.
  2. Propozim – Vendim për zgjerimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2019.
  3. Raport për realizimin e Programit për punën e Këshillit të komunës së Strugës për vitin 2018,
  4. Raport për realizimin e Programit për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e Mbrojtjes sociale për nevojat e qytetarëve të Komunës së Strugës për vitin 2018,
  5. Raport për realizimin e Programit për realizimin e masave të përgjithshme për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse të komunës së Strugës për vitin 2018,
  6. Raport vjetor për punën e Sektorit për mbikëqyrje inspektuese – Inspektorat pranë komunës së Strugës për vitin 2018,
  7. Raport për punën e NP “Ujësjellës Dollogozhdë” – f.Dollogozhdë kuartali i III dhe IV/2018,
  8. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përhershëm të sendit të luajtshëm pronësi e komunës së Strugës,
  9. Kërkesë për shlyerjen e kamatës nga borxhi i papaguar të personit Marjan Bunçeski nga f.Moroishtë.
  10. Propozim – Program për ndryshim dhe plotësim të Programit për rregullimin e tokës ndërtimore në komunën e Strugës për vitin 2019.

Materialet e mbledhjes së 20-të

 

Nr. 08- 812/1
19.02.2019
STRUGË

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetari këshillit,
Resul Kaba

 

 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).