vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1, член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М.“бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 , 192/2015, 39/16 и 99/18), ја издава следната

О Б Ј А В А
на нацрт Б-интегрирана еколошка Дозвола

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015 и 99/18), до Градоначалникот на општина Струга доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола бр. 10-2581/1 од 20.06.2019 година.

Подносител на барањето:
ДОО ,, ИНГ ЛУЛИ”
Локација „КРАСТА“ и МЕРА

Адреса:
с.Делогожда, Струга

КП бр. 910, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 3536, 1633, 3528, 1634 и 1622 за КО Делогожда и локација за дробење на минерална суровина на КП бр.1081/1 на мв.Мера с.Морооишта

-Површина P=0.133904 км2

Контакт лице:
Гајур Лога
Тел: 070/212579

Категорија на инсталацијата:
Прилог 2, точка 3.2 Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини, доколку не се опфатени со Прилог 1;

Нацрт Дозволата во печатена форма, ќе биде достапна на заинтересираната јавност во рок од 14 дена по објава во дневниот печатт, во просториите на:
Општина Струга Маршал Тито б.б 6330 СТРУГА .
Секој работен ден од 08 – 15:00 часот.
Контакт телефон: 046 781-335

Ве информираме дека Нацрт Дозволата ќе биде достапна и во електронска форма, на официјалната web страница на Oпштина Струга:  www.struga.gov.mk

Со почит,
Општина Струга

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).