vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1, neni 107 pika 13 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për mjedisin jetësor („Gazeta Zyrtare në R.M“,nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 92/2015, 39/16 dhe 99/18),si në vijim

SH P A LL J E
e projektë B- Lejes së integruar ekologjike

Në përputhje me nenin 122 pika 1 nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015, 39/16 dhe 99/18), deri te Kryetari i komunës së Strugës është dorëzuar kërkesë për marrjen e B – Lejës së integruar ekologjike nr. 10-2581/1 të datës 20.06.2019.

Dorëzues i kërkesës:
SHPK „ING LULI “
Lokacioni: „KRASTA“ dhe MERA

Adresa:
f.Delogozhda, Strugë
Pk. nr. 910, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 3536, 1633, 3528, 1634 dhe 1622 për КК Delogozhda dhe lokacioni për thërrmimin e lëndës së parë minerale në PK Nr.1081/1 të mv.Mera s.Morooista

-Sipërfaqja S= P=0.133904 км2

Personi për kontakt:
Gajur lloga
Tel: 070/212579

Kategoria e instalacionit:
Shtojca 2, Pika 3.2 Instalacioni për gërmim, coptim, bluarje, sitje, nxemja e lëndëve të para minerale nëse nuk mbulohet nga Shtojca 1.

Projekt Leja në formë të shtypur, do të jetë e ekspozuar, për shqyrtim për të interesuarit në afat prej 14 ditëve që nga dita e daljes së kësaj Shpallje, në shtypin ditor në hapsirat e :
Komunës së Strugës Marshal Tito ,, p.n 6330 STRUGË.
Çdo ditë pune nga ora 08 – 15:00
Telefoni për kontakt: 046 781-335

Ju informojmë se kërkesa do të jetë në dispozicion edhe në formë elektronike, në faqen zyrtare të Komunës së Strugës: www.struga.gov.mk

Me respekt,
Komuna e Strugës

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).