vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 7 (седма) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 7 (седмата) седница на Советот на Општина Струга, за 24.02.2022 год. (четврток) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Записник од четврта седница на Советот на општина Струга,

– Записник од петта седница на Советот на општина Струга,

 1. Квартален извештај за работа на Општина Струга за четврти квартал 2021,
 2. Иницијатива за измена и дополнување на Статутот на Општина Струга,
 3. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на спортска сала во с.Лабуништа,
 4. Извештај за извршениот попис на основни средства, инвентар, недвижен и подвижен  имот и побарувања и обврски на Општина Струга за 2021 година,
 5. Предлог – Одлука за отпис на основни средства и ситен инвентар сопственост на Oпштина Струга,
 6. Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2021 година,
 7. Годишен извештај за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите,
 8. Предлог – Решение за разрешување на членови на управниот одбор во ЈП „Водовод и Каланизација“ – Струга,
 9. Предлог – Решение за разрешување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈП „Водовод и Канализација“ – Струга,
 10. Предлог – Решение за разрешување на членови на управниот одбор во ЈП „Еко Струга“ – Струга,
 11. Предлог – Решение за разрешување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈП „Еко Струга“ – Струга,
 12. Предлог – Решение за именување на членови на Просторниот Штаб за заштита и спасување на Општина Струга и извршители за административно-технички оперативни работи,
 13. Предлог – Решение за формирање Комисија за процена и утврдување на висината на штета настаната од природни непогоди и други несреќи,
 14. Предлог –Решение за формирање комисија за односи меѓу заедниците
 15. Предлог – Решение за именување членови на училишен одбор во СОУ „Нико Нестор“ – Струга,
 16. Предлог – Решение за именување членови на училишен одбор во СОУ „Д-р Ибрахим Темо“ – Струга,
 17. Предлог – Решение за именување членови на управен одбор во ЈОУДГ „8 Март“ – Струга,
 18. Предлог – Решение за именување член на училишен одбор во ООУ „Јосип Броз Тито“ – Струга,
 19. Предлог – Решение за именување член на училишен одбор во Општинско основно музичко училиште – Струга,
 20. Предлог – Решение за именување член на училишен одбор во ООУ „Мурат Лабуништи“ – с.Лабуништа,
 21. Предлог – Решение за именување членови на управен одбор во Ученички дом „Браќа Миладиновци“ – Струга,
 22. Предлог – Решение за именување членови на управен одбор во ЈП „Комунално“ – Струга,
 23. Предлог – Решение за именување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈП „Комунално“ – Струга,
 24. Предлог – Решение за именување членови на управен одбор во ЈП „Водовод и Канализација“ – Струга,
 25. Предлог – Решение за именување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈП „Водовод и Канализација“ – Струга,
 26. Предлог – Решение за именување членови на управен одбор во ЈП „Еко Струга“ – Струга,
 27. Предлог – Решение за именување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈП „Еко Струга“ – Струга,
 28. Предлог – Решение за именување членови на управен одбор во ЈП „Водовод Делогожда“ – с.Делогожда,
 29. Предлог – Решение за именување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈП „Водовод Делогожда“ – с.Делогожда,
 30. Предлог – Решение за именување членови на управен одбор во ЈП „Октиси“ – с.Октиси,
 31. Предлог – Решение за именување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈП „Октиси“ – Октиси,
 32. Предлог – Решение за именување членови на управен одбор во ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа,
 33. Предлог – Решение за именување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа,
 34. Предлог – Решение за именување член на управен одбор во ЈЗУ Здравствен дом – Струга,
 35. Извештај за работењето на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа за период 01.10.2021-31.12.2021 година,
 36. Четврти квартален извештај за работењето на ЈП „Октиси“ – с.Октиси за 2021 година,
 37. Извештај за работата на ЈП „Еко Струга“ – Струга за четврти квартал 01.10-31.12.2021 година,
 38. Програма за измена и дополнување на Програмата за работа и развој на ЈП „Еко Струга“ – Струга за 2022 година,
 39. Предлог – Одлука за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување на ЈП „Еко Струга“-Струга, за 2022 година,
 40. Предлог – Одлука за согласност на Изменување и дополнување на Статутот на ЈП „Еко Струга“ – Струга.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материли од 7-та седница

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).