vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 7 (shtatë)

 të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 7 (shtatë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 24.02.2022, (E enjte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

           –  Procesverbal nga seanca e katërt të Këshillit të komunës së Strugës,

           –  Procesverbal nga seanca e pestë të Këshillit të komunës së Strugës,

 1. Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës, kuartali i katërt 2021,
 2. Iniciativë për ndryshim dhe plotësim të Statutit të Komunës së Strugës,
 3. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përhershëm të sallës sportive në f.Labunisht,
 4. Raport nga regjistrimi i kryer të mjeteve themelore, inventarit, pronës së luajtshme dhe të paluajtshme, kërkesave dhe obligimeve të Komunës së Strugës për vitin 2021,
 5. Propozim – Vendim për shlyerje të mjeteve themelore dhe inventarit të imët pronësi e Komunës së Strugës,
 6. Raport vjetor për qasje të lirë në informacionet me karakter publik për vitin 2021,
 7. Raport vjetor për ecurinë e gjendjes së mundësisë së barabartë mes grave dhe burrave,
 8. Propozim – Aktvendim për shkarkim të anëtarëve nga bordi drejtues i NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë,
 9. Propozim – Aktvendim për shkarkim të anëtarëve nga bordi mbikëqyrës për kontroll të punës materialo – financiare të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë,
 10. Propozim – Aktvendim për shkarkim të anëtarëve nga bordi drejtues i NP “Eko Struga” – Strugë,
 11. Propozim – Aktvendim për shkarkim të anëtarëve nga bordi mbikëqyrës për kontroll të punës materialo – financiare të NP “Eko Struga” – Strugë,
 12. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve të Shtabit hapësinor për mbrojtje dhe shpëtim të Komunës së Strugës dhe ekzekutuesve për punë administrativo-teknike dhe operative,
 13. Propozim – Aktvendim për formim të Komisionit për vlerësim dhe përcaktim të lartësisë së dëmit, shkaktuar nga fatkeqësitë natzrore dhe fatkeqësive tjera,
 14. Propozim – Aktvendim për formim të komisionit  për marrëdhënie midis bashkësive,
 15. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve në Këshillin shkollor të SHMK “Niko Nestor” – Strugë,
 16. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve në Këshillin shkollor të SHMK “Dr. Ibrahim Temo” – Strugë,
 17. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve në Këshillin shkollor të EPÇKF “8 Marsi” – Strugë,
 18. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarit në Këshillin shkollor të SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë,
 19. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarit në Këshillin shkollor të Shkollës fillore komunale të muzikës – Strugë,
 20. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarit në Këshillin shkollor të SHFK “Murat Labunishti” – f.labunishtë,
 21. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve në Këshillin shkollor në Konviktin e nxënësve “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë,
 22. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve në bordin drejtues të NP “Komunallno– Strugë,
 23. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve nga bordi mbikëqyrës për kontroll të punës materialo – financiare të NP “Komunallno” – Strugë,
 24. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve në bordin drejtues të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim”– Strugë,
 25. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve nga bordi mbikëqyrës për kontroll të punës materialo – financiare të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë,
 26. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve në bordin drejtues të NP “Eko Struga”– Strugë,
 27. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve nga bordi mbikëqyrës për kontroll të punës materialo – financiare të NP “Eko Struga” – Strugë,
 28. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve në bordin drejtues të NP “Ujësjellës Dollogozhdë”– f.Dollogozhdë,
 29. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve nga bordi mbikëqyrës për kontroll të punës materialo – financiare të NP “Ujësjellës Dollogozhdë” – f.Dollogozhdë,
 30. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve në bordin drejtues të NP “Oktis”– f.Oktis,
 31. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve nga bordi mbikëqyrës për kontroll të punës materialo – financiare të NP “Oktis” – f.Oktis,
 32. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve në bordin drejtues të NPK “Higjiena”– f.Labunisht,
 33. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve nga bordi mbikëqyrës për kontroll të punës materialo – financiare të NPK “Higjiena”– f.Labunisht,
 34. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarit në këshillin drejtues të IPSH Shtëpia e shëndetit – Strugë,
 35. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f.Labunishtë për periudhën nga data 01.10.2021-31.12.2021,
 36. Raport i katërt kuartal për punën e NP “Oktis” – f.Oktis për vitin 2021,
 37. Raport për punën e NP “Eko Struga” – Strugë për kuartalin e katërt  01.10.-31.12.2021,
 38. Program për ndryshim dhe plotësim të Programit për punë dhe zhvillim të NP “Eko Struga” – Strugë për vitin 2022,
 39. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për Ndryshim dhe plotësim të Planit vjetor për punësim të NP “Eko Struga” – Strugë, për vitin 2022,
 40. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për Ndryshim dhe plotësim të Statutit të NP “Eko Struga” – Strugë.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).