vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Kompetencat e kryetarit mund të ndahen në dy pjesë: punët në kompetencë të komunës dhe udheheqja e administratës komunale.

Në kryerjen e kompetencave të komunës, kryetari i komunës

 • përfaqeson dhe prezenton komunën
 • kontrollon ligjshmërinë e dispozitave të këshillit
 • publikon dispozitat në gazetën zyrtare të komunës
 • siguron kryerjen e vendimeve të këshillit të komunës
 • siguron kryerjen e punëve, të cilat me ligj i jane deleguar komunës
 • deri te këshilli i komunës, dorezon iniciativa dhe propozime për sjellje të dispozitave
 • propozon buxhetin dhe llogarinë vjetore të buxhetit të komunës
 • bën realizimin e buxhetit të komunës
 • emëron drejtorë të ndërmarrjeve publike të themeluara nga ana e komunës, me ndihmë të konkursit
 • rregullisht informon këshillin e komunës për kryerjen e obligimeve të tij në pajtim me statutin e komunës
 • zgjidh punë administrative për të drejta, obligime dhe interese të personave juridik dhe fizik. Për kryerje të kësaj kompetence, kryetari i komunës mund të autorizojë nëpunës,udhëheqës zyrtarë të drejtojë procedurën dhe të vendosë në punë administrative, si dhe të nenshkruajë.

Gjatë udheheqjes me administratën komunale:

 • jep propozim-vendim deri te këshilli i komunës për organizim të administratës së komunës
 • sjell rregullore për sistematizim
 • udhëheq me administratën e komunës
 • vendos për punësim, të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e të punësuarve, nëse nuk është përcaktuar ndryshe me ligj tjetër.