vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Kontakt

Komuna e Strugës

   046/782-015, 781-223, 781-335

    046/781-434

   info@struga.gov.mkNë bazë të nenit 9 të Ligjit për qasje të lirë ndaj informatave me karakter publik (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014), Komuna e Strugës përpiloi

LISTË

të informatave me karakter publik në Komunën e Strugës

Informatat me të cilat disponon Komuna e Strugës, të përcaktuara si informata me karakter publik, janë këto:

Komisjonet dhe antarët – këshilli
Këshilli i komunës 
Të Punësuarit
Institucione Arsimore
Plani vjetor i furnizimeve publike
Furnizime Publike Kontrata 20221
Buxheti 2022
Realizim buxheti 2021
Bashkësitë Lokale në Komunën e Strugës

Kërkesa 2020
Aktvendime 2020

Kërkesa 2021
Aktvendim 2021

Kërkesa 2022
Aktvendime 2022

Kërkesa 2023
Aktvendime 2023

LISTA E INFORMATAVE ME KARAKTER PUBLIK NË KOMUNËN E STRUGËS

RAPORT VJETOR 2019
RAPORT VJETOR 2020
RAPORT VJETOR 2021
RAPORT VJETOR 2022`
RAPORT VJETOR 2023


Persona të autorizuar për dhënien e të dhënave me karakter publik si dhe me qytetarët të cilët kanë një llojë shkalle aftësie të kufizuar:

Server Shashko
   s.shashko@struga.gov.mk

Të nderuar shfrytëzues formularët për qasje të lirë në informacionet me karakter publik mund ti merrni më poshtë

FORMULAR


Persona  zyrtar të cilët do të ndërmjetësojnë gjatë realizimit të të drejtës për qasje të lirë në informacione në kuadër të Komunës së Strugës.

Server Shashko
   s.shashko@struga.gov.mk


Koordinator për mundësi të barabarta për gratë dhe burrat në njësinë për vetqeverisje lokale.

Server Shashko
   s.shashko@struga.gov.mk