vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), донесувам

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 9 (девета) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 9-тата седница на Советот на Општина Струга, за 14.05.2018 год. (Понеделник) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

    – Записник од 8 – мата седница на Советот на општина Струга.

 1. Извештај за состојбите на крајбрежниот појас изготвен од Секторот за инспекциски надзор-Инспекторат,
 2. Предлог Програма за измена и дополнување на програмата за работа од областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на РМ на подрачјето на општина Струга за 2018 година,
 3. Предлог –Решение за формирање комисија за односи меѓу заедниците,
 4. Предлог – Решение за формирање Совет за заштита на потрошувачите,
 5. Предлог – Решение за формирање Совет за превенција на детско престапништво
 6. Предлог – Решение за формирање Совет за јавно здравје,
 7. Предлог – Решение за формирање Совет за млади,
 8. Предлог – Решение за формирање општински Совет за безбедноста на сообраќајот на патиштата-Струга
 9. Предлог Решение за именување Управен одбор на ЈП „Еко-Струга„ Струга
 10. Квартален Извештај  на општина Струга за   I квартал 2018 година
 11. Извештај за работата на ЈП Комунално -Струга IV квартал 2017 година
 12. Извештај за работата на ЈП Комунално -Струга за 2017 година.
 13. Годишен план за вработување на ЈП Комунално -Струга за 2019 гоодина.
 14. Годишен план за вработување на ЈКП Хигиена -Лабуништа  за 2019 гоодина
 15. Одлука за утврдување пазаришна такса при дотур на земјоделски производи на пазарот.
 16. Предлог за промена на договор за јавно приватно партнерство
 17. Расправа за неспроведување на заклучокот донесен од Советот на општина Струга од страна на МЈП Проаква Струга, со предлог мерки.
 18. Раправа за сузбивање на лица кои вршат питачење на подрачјето на општина Струга, со Предлог план
 19. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената подднесено од Пајазит Ќазимоски од Октиси.
 20. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената подднесено од ЈП Комунално Струга.
 21. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената подднесено од Ментор Исмаилоски од Подгорци
 22. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената подднесено од Артан Бојку од Струга.

Бр. 08-2108/1

02.05.2018 гoд.

Материали од 9-та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА

Претседател,

Ресул Каба

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).