vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 9 (nëntë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 9 (nëntë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 14.05.2018,   (E Hënë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

     – Procesverbal nga seanca e 8 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Рropozim – Raport për gjendjen e shtegut buzëliqenas përpiluar nga Sektori për mbikëqyrje inspektuese – Inspektorat.
 2. Propozim – Program për ndryshim dhe plotësim të Programit për punë në sferën e zotërimit të tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë në territorin e komunës së Strugës për vitin 2018.
 3. Propozim – Aktvendim për formimin e komisionit për marrëdhënie midis bashkësive.
 4. Propozim – Aktvendim për formimin e Këshillit për mbrojtje të konsumatorëve.
 5. Propozim – Aktvendim për formimin e Këshillit për preventivë dhe abuzimin e fëmijëve.
 6. Propozim – Aktvendim për formimin e Këshillit për shëndet publik.
 7. Propozim – Aktvendim për formimin e Këshillit për të rinj.
 8. Propozim – Aktvendim për formimin e Këshillit komunal për sigurim të komunikacionit rrugor – Strugë.
 9. Propozim – Aktvendim për emërimin e Këshillit drejtues të NP “Eko – Struga” – Strugë.
 10. Propozim – Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës – kuartali i I 2018,
 11. Raport për punën e NP “Komunallno” – Strugë kuartali IV/2017.
 12. Raport për punën e NP “Komunallno” – Strugë për vitin 2017.
 13. Plan vjetor për punësim të NP “Komunallno” – Strugë për vitin 2019.
 14. Plan vjetor për punësim të NPK “Higjiena” – Llabunishtë për vitin 2019.
 15. Propozim – Vendim për përcaktimin e tarifës tregtare për furnizimin e prodhimeve bujqësore në treg.
 16. Propozim për ndryshim të kontratës për partner privat – publik.
 17. Diskutim për moszbatimin e Konkluzionit miratuar nga Këshilli i komunës së Strugës nga ana e NPN “Proakva” – Strugë, me propozim masa.
 18. Diskutim për shpërndarjen e personave që kërkojnë lëmoshë në territorin e Komunës së Strugës me Propozim plan.
 19. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Pajazit Qazimoski nga f. Oktis.
 20. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë  të  personit NP “Komunallno” – Strugë.
 21. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë  të  personit  Mentor Ismajloski nga f. Podgorcë.
 22. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë  të  personit Artan Bojku nga Struga.

 

Nr. 08-2108/1

02.05.2018

STRUGË

Materialet e mbledhjes  së 9-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS

Kryetari këshillit,

Resul Kaba

 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).