vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Почитувани,
Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1,член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот  за животна средина („Службен весник на Р.М.“бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 , 192/2015 И 39/16,,),ја издава следната

ОБЈАВА
 на нацрт Б-интегрирана еколошка Дозвола

            Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14,44/15,129/15,192/2015и 39/16), до  Градоначалникот на општина Струга доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола бр. Бр. 03-1304/1 од 19.10.2009 и 10-1927/1 од 05.05.2016 година

Подносител на барањето:

ДООЕЛ ,,ЗАГРАЧАНИ КОМЕРЦ”

Локација,, БАБУШ,,
Адреса:
с.Заграчани
Струга
КП бр.83 и 93/2

Координати на локацијата на концесиско поле

ТочкаКордината X    Кордината Y

T-1             4.561.890         7. 468.850;

T-2             4.562.250         7.468.780; 

T-3             4.562.250         7.468.840;  

T-4             4.562.100         7.469.070;  

T-5             4.561.950         7.469.250,

T-6             4.561.900         7.469.250

-Површина          P=0.96850км2

Контакт лице:
Несим Рахмани
Тел: 070/212674

Категорија на инсталацијата:
Прилог 2, Точка 3.2. Инсталација за ископ, дробење,мелење,сеење, загревање на минерални суровини; и 3.3 Стационарни бетонски бази со вкупен капацитет на силосите поголем од 50m3.
Нацрт Дозволата во печатена форма, ќе биде достапно на заинтересираната јавност во рок од 14 дена по објава во дневниот печатт, во просториите на:

Општина Струга Маршал Тито Б.Б 6330 СТРУГА .
Секој работен ден од 08 – 15:00 часот.
Контакт телефон:  046 781-335
Ве информираме дека Нацрт Дозволата ќе биде достапна и во електронска форма,  на официјалната web страница на OпштинаСтруга:
www.struga.gov.mk
Со почит,
Општина Струга

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).