vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е
За свикување 10 десетата седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 10 (тата) седница на Советот на Општина Струга, за 18.06.2018 год. (Понеделник) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:
Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  – Записник од 9 – тата седница на Советот на општина Струга. 

 1. Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈП„Еко-Струга„-Струга,
 2. Предлог Одлука за именување членови на управен одбор на ЈП „Хидротехника„-Струга,
 3. Предлог Одлука за именување членови на  Надзорен одбор за контрола  на  матерјално финансиско  работење  на ЈП „Хидротехника „-Струга,
 4. Предлог – Одлука за разрешување и именување член на управен одбор на ЈП „Комунално „-Струга
 5. Предлог – Одлука за разрешување и именување член на управен одбор на МЈП „Проаква „-Струга.
 6. Предлог одлука за преместување на спомен обележје.
 7. Предлог Одлука за јавни паркиралишта на општина Струга.
 8. Предлог – Одлука за определување на зонско паркирање во град Струга,
 9. Предлог – Одлука за утврдување на тарифа на цени по зони за организирање на зонско паркирање во град Струга,
 10. Предлог Одлука за  условите  и   начинот    на вршење   надзор над непрописно запрени или  паркирани  возила  и   условите и начинот за блокирање, отстранување, преместување на непрописно запрени, паркирани, хаварисани и напуштени возила и чување на истите на подрачјето на oпштина Струг,
 11. Квартален извештај за работата на ЈКП „Хигиена„-Лабуништа I квартал 2018 година,
 12. Квартален извештај за работата на ЈП „Oктиси„-Октиси I квартал 2018 година,
 13. Барање од МЗ. -Мороишта за доделување на времено користење на Задружен Дом- Мороишта.
 14. Расправа по судско порамнување ВПП-5/18 од 09.02.2018 година,
 15. Предлог – Иницијатива поднесена од лицето Асан Колоња од с.Радолишта за изработка на ДУП за УЕ-2, дел од урбан блок 9/2 КО Струга, Општина Струга,
 16. Предлог – Иницијатива поднесена од лицето Гафур Ќазимоски од с.Октиси за изработка на ЛУПД за кп.бр.2335 и 2336,
 17. Предлог – Иницијатива поднесена од ДООЕЛ „Њу-Визион“ за изработка на ДУП УБ-10, дел од урбан блок 28 КО Струга, Општина Струга,
 18. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Мавмудоски Раим од с. Лабуништа.
 19. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Тафил Адеми од с. Франгово.
 20. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Сали Асани од с. Заграчани.
 21. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Неџат Салко од Струга.
 22. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Рајм и Назим Салкоски од с. Лабуништа.
 23. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Џеладин Колоња од с. Радоришта.
 24. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Мексут Асани од Струга.
 25. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Мавмудоски Канија од с. Лабуништа.
 26. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Шаќироски Дилавер.

Бр.08 2574/1
01.06.2018 гoд.
СТРУГА

Материали од 10 -та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).