vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M
Për konvokimin e mbledhjes së 10 (dhjetë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

     E konvokoj mbledhjen e 10 (dhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 18.06.2018,   (E Hënë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:
Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

     – Procesverbal nga seanca e 9 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Vendim për ndryshim dhe plotësim të Statutit të NP “Eko-Strugë” – Strugë
 2. Propozim Vendim për emërim të anëtarëve të këshillit drejtues i NP “Hidroteknika” – Strugë.
 3. Propozim Vendim për emërim të anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës për kontroll të punës materialo financiare të NP “Hidroteknika” – Strugë.
 4. Propozim Vendim për shkarkim dhe emërim të anëtarit të këshillit drejtues i NP “Komunallno” – Strugë.
 5. Propozim Vendim për shkarkim dhe emërim të anëtarit të këshillit drejtues të NPN “Proakva” – Strugë.
 6. Propozim Vendim për zhvendosjen  e monumentit -bustit.
 7. Propozim Vendim për vendparkime publike të komunës së Strugës.
 8. Propozim – Vendim për përcaktimin e parkimit zonal në qytetin e Strugës.
 9. Propozim – Vendim për përcaktimin e tarifës të çmimeve sipas zonave për organizimin e parkimit zonal në qytetin e Strugës.
 10. Propozim Vendim për kushtet dhe mënyrën e ushtrimit të mbikëqyrjes mbi automjetet e ndaluara ose parkuara në mënyrë të parregullt dhe kushtet dhe mënyra për bllokim, mënjanim, zhvendosjen e automjeteve të ndaluara ose parkuara në mënyrë të parregullt, të shkatërruara dhe braktisura si dhe ruajtja e të njëjtëve në territorin e komunës së Strugës.
 11. Raport kuartal për punën e NPK “Higjiena” – f. Llabunishtë kuartali   I/2018.
 12. Raport kuartal për punën e NP “Oktis” – f.Oktis kuartali I/2018.
 13. Kërkesë nga BV – Moroishtë për ndarjen e shfrytëzimit të përkohshëm të Shtëpisë kooperative – Moroishtë.
 14. Diskutim sipas marrëveshjes gjyqësore VPP nr.5/18 të datës 09.02.2018.
 15. Propozim – Iniciativë parashtruar nga personi Asan Kolonja nga f. Ladorisht për përpunimin e PDU për NJU – 2, pjesë nga blloku urban 9/2 KK Strugë, Komuna e Strugës,
 16. Propozim – Iniciativë parashtruar nga personi Gafur Qazimoski nga f. Oktis për përpunimin e DPLU për pk. 2335 dhe 2336.
 17. Propozim – Iniciativë parashtruar nga SHPKNJP “New Vision” për përpunimin e PDU BU – 10, pjesë nga blloku urban 28 KK Strugë, Komuna e Strugës,
 18. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Raim Mavmudoski nga f. Llabunishtë.
 19. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Tafil Ademi nga f. Frëngovë.
 20. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Sali Asani nga f. Zagraçan.
 21. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Nexhat Sallko nga Struga.
 22. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Raim dhe Nazim Sallkoski nga f. Llabunishtë.
 23. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Xheladin Kolonja nga f. Ladorisht.
 24. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Meksut Asani nga Struga.
 25. Propozim Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor  urbanistik   për  harmonizimin  e dedikimit  të planit parashtruar nga  Qanija Mavmudoski nga f. Llabunishtë.
 26. Propozim Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor  urbanistik   për  harmonizimin  e dedikimit  të planit parashtruar nga Dilaver Shaqiroski.

Nr. 08 2574/1
01.06.2018 
STRUGË

Materialet e mbledhjes së 10-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetari këshillit,
Resul Kaba

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).