vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1,член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М.“бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 , 192/2015, 39/16 и 99/18), ја издава следната

ОБЈАВА
на Нацрт Б-интегрирана еколошка Дозвола

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14,44/15,129/15,192/2015, 39/16 и 99/18), до Градоначалникот на општина Струга доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола бр.03-3595/1 од 29.12.2011 година
Подносител на барањето:
ДООЕЛ ,,АМ – ИС ТРАНС”
Локација: „м.в.Кутли “, с.Бороец
Адреса:
с.Велешта
Струга, дел од КП.224/1

Координати на локацијата концесиско поле
Точка Кордината X Кордината Y
T -1 4.571.822 7.468.500;
T-2 4.571.884 7.468.460;
T-3 4.572.015 7.468.274;
T-4 4.571.920 7.468.218;
T-5 4.571.774 7.468.173;
T-6 4.571.774 7.468.386;
Т-7 4.571.628 7.468.336

-Површина P=0.21 км2

Контакт лице:
Башким Хани
Тел: 075/326300

Категорија на инсталацијата:
Прилог 2, Точка 3.2 Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини;

Нацрт Дозволата во печатена форма, ќе биде достапна на заинтересираната јавност во рок од 14 дена по објава во дневниот печатт, во просториите на:

Општина Струга Маршал Тито Б.Б 6330 СТРУГА .
Секој работен ден од 08 – 15:00 часот.
Контакт телефон: 046 781-335

Ве информираме дека Дозволата ќе биде достапна и во електронска форма, на официјалната web страница на Oпштина Струга:

www.struga.gov.mk
Со почит,
Општина Струга

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).