vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1, neni 107 pika 13 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për mjedisin jetësor („Gazeta Zyrtare në R.M“ nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 92/2015, 39/16 dhe 99/18), si në vijim

SH P A LL J E
e Projekt B- Lejes sëintegruar ekologjike

Në përputhje me nenin 122 pika 1nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 dhe 99/18), deri te Kryetari i komunës së Strugës është dorëzuar kërkesë për marrjen e B- Lejës së integruar ekologjike nr.03-3595/1 të datës 29.12.2011.

Dorëzues i kërkesës:
SHPKNJP „AM – IS TRANS“
Lokacioni „v.q.Kutli“,f.Boroec
Adresa:
f.Veleshta
Strugë, pjesë PK.224/1

Koordinatat e lokacoinit në fushën e koncesionit
Pika Kordinata X Kordinata Y
T -1 4.571.822 7.468.500;
T-2 4.571.884 7.468.460;
T-3 4.572.015 7.468.274;
T-4 4.571.920 7.468.218;
T-5 4.571.774 7.468.173;
T-6 4.571.774 7.468.386;
Т-7 4.571.628 7.468.336

-Sipërfaqja S=0.21 км2

Personi për kontakt:
Bashkim Hani
Tel: 075/326300

Kategoria e instalacionit:
Shtojca 2, Pika 3.2 Instalacioni për gërmim, coptim, bluarje, sitje, nxemja e lëndëve të para minerale;

Projekt Leja në formë të shtypur, do të jetë e ekspozuar,për shqyrtim për të interesuarit në afat prej 14 ditëve që nga dita e daljes së kësaj Shpallje,në shtypin ditor në hapsirat e :

Komunës së Strugës Marshal Tito ,, p.n 6330 STRUGË.
Çdo ditë pune nga ora 08 – 15:00
Telefoni për kontakt: 046 781-335

Ju informojmë se Leja do të jetë në dispozicion edhe në formë elektronike, në faqen zyrtare të Komunës së Strugës:

www.struga.gov.mk
Me respekt,
Komuna e Strugës

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).