vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

                    Врз основа на член  2-б од Уредбата   со законска сила за дополнување на Уредбата со законска силаза  примена на Законот за локалната самоуправа за време на вонредна состојба  („Сл. Весник на РСМ„ бр. 95/20), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е За свикување 48 (четириесет и осма) седница на Советот на општина Струга

           Ја свикувам 48 (четириесет и осма) седница на Советот на Општина Струга, за 29.12.2020 год. (Втрорник) со почеток во 10,оо часот, По пат на комуникациски врскиупотрeба на комуникациски средства (телефон со употрeба на интернет комуникација и софтверски алатки ) 

        Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

-Записник од 47 -мата седница на Советот на општина Струга,

 1. Предлог – Буџет на општина Струга за 2021 година,
 2. Предлог-Одлука за  извршување на Буџетот на општина Струга за  2021 година,
 3. Предлог-Благајнички максимум на Буџетот на општина Струга за 2021 година,
 4. Предлог -Програма за работа на Советот на општина Струга за 2021 година,
 5. Предлог-Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести  на општина Струга во 2021 година,
 6. Предлог-Програма за активностите во областа на социјалната заштита за потребите на граѓаните на општина Струга за 2021 година,
 7. Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови на општина Струга за 2021 година.
 8. Предлог – Програма за изградба, одржување и заштита на локални патишта на општина Струга за 2021 година.
 9. Предлог- Програма за уредување на градежно земјиште на општина Струга за 2021 година,
 10. Предлог- Програма за заштита на животната средина на општина Струга за 2021 година.
 11. Предлог-Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Струга за 2021 година,
 12. Предлог-Програма за локален економски развој на општина Струга за 2021 година.
 13. Предлог- Програма за сообраќајна сигнализација на општина Струга за 2021 година,
 14. Предлог-Програма за информатичка технологија на општина Струга за 2021 година.
 15. Предлог-Програма за туризам и туристичка пропаганда на општина Струга за 2021 година.
 16. Предлог-Програма за располагање со градежно земјиште на општина Струга за 2021 година,
 17. Предлог – Програма за модуларна градба наменета за вршење на здравствена дејност – Ковид центар на ПК нр. 120 КО Струга,
 18. Предлог- Програма за  одбележување значајни настани и личности од нашето  културно минато за 2021 година,
 19. Предлог-Програма за еднакви можности меѓу жените и мажите на општина Струга, за 2021 година.
 20. Предлог – Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Струга за 2021 година,
 21. Предлог – Одлука за поставување урбана опрема на општина Струга за 2021 година,
 22. Предлог – Правилник за определување локации за поставување на урбана опрема на општина Струга за 2021 година,
 23. Предлог – Одлука за утврдување и наплата на комунална такса,
 24. Квартален Извештај на ЈП „Еко- Струга„ – Струга  за I, II и III квартал /2020 година,
 25. Квартален Извештај на ЈП „ Водовод и Канализација „ – Струга, за трет квартал /2020 година,,
 26. Квартален Извештај на ЈП „ Комунално „ – Струга , за трет квартал /2020 година,
 27. Програма за дополнување на Програмата за работа на ЈП „Комунално„ – Струга за 2020 година,
 28. Програма за работа на ЈП ,,Комунално’’-Струга за 2021 година.
 29. Програма за работа на „ЈП Водовод и Канализација „ -Струга, за 2021 година,
 30. Програма за работа на „ЈП Октиси„-Октиси  за 2021 година,
 31. Програма за работа на „ЈП Водовод Делогожда  за 2021 година,
 32. Програма за работа на ЈКП „Хигиена„-Лабуништа  за 2021 година,
 33. Програма за работа на ЈП „Еко-Струга„ -Струга, за 2021 година,
 34. Предлог – Одлука за продажба на движни ствари, сопственост на Општина Струга,
 35. Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување во општинската администрација на Општина Струга за 2021 година.
 36. Предлог-Решение за разрешување и именување  член на Управен одбор на ЈОУДГ „8-ми  Март„ – Струга,
 37. Предлог – Решение  за именување преставник во Управен одбор на Здравствен дом Струга,
 38. Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ,,Водовод и Канализација,,-Струга.
 39. Одлука за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпатни води на ЈП,,Водовод и Канализација,,-Струга
 40. Предлог-Одлука за превземање на долг за ООУ ,,Св Климент Охридски,, – с.Драслајца.
 41. Барање за доделување финансиски средства поднесено од Назмие Рика.
 42. Предлог – Одлука за определување Приоритет на повикот на Бирото за развој на проектот за развој на Југозападниот плански регион.
 43. Измена и дополнување на Програмата за пречек на Новата 2021 Година.
 44. Барање за доделување финансиски средства поднесено од Едлир Винца.
 45. Барање од ЈП “ЕКО СТРУГА„ – Струга, за измена и дополнување на одлука бр. 08-2574/9 од 18.06.2018 дoнесена од Советот на Општина Струга.
 46. Прифатена Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3 –на кп. 1765/100, 1765/101, 1765/102 и дел од 1765/1, КО Мислешево  поднесено од лицето Артур Дани од с. Делегожда – Струга.
 47. Прифатена Иницијатива за изработка на Урбанистички план вон населено место со намена Г2 за кп. Бр. 850/6, 850/7, 851/6, 851/7, 851/15, 852, 853 дел од 854, дел од 855, дел од 856 и дел од 857 за КО Подгорци поднесено од лицето Илмија Рамизи с. Лабуништа – Струга
 48. Прифатена Иницијатива за изработка на Урбанистички проект (УП) вон опфат на урбанистички план за формирање градежни парцелина за кп. 1063/14, 1063/15, 1063/16, 1063/17, 1063/18, 1063/18, 1063/20, 1063/21, 1063/22, 1063/23, 1063/24, 1063/25, 1063/26, 1063/27, 1063/28 и  1063/29 КО Моришта со намена Г2 поднесено од лицето Арбен Ода од Струга.
 49. Прифатена Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон населено место со намена Г2 – 6 и Г4 на кп. 2356/1, 2353, 2350/1 и 2349/1 КО Мислешево вон град, поденесено од ПРО – Инжиниеринг – Тетово.
 50. Прифатена Иницијатива за изработка на Урбанистички план вон населено место на  кп. бр.  983, дел од 983/4 дел од 985 , дел од 434/1 и дел 2847   КО. Подгорци поднесена од Атанас Крстески од Скопје.
 51. Прифатена Иницијатива  за измена и дополнување на ГУП за  Струга, за УЕ- 5, УЕ- 7, УЕ- 8 блок 23 и УЕ – 11 – блок 4, поднесено од КН – Инжиниеринг – Струга.
 52. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената по барање на лицето по барање на лицето Нелкоска Лилјана од с.Драслајца-Струга.
 53. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената по барање на лицето по барање на лицето Муједин Коџаџику, од с.Велешта – Струга.
 54. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената по барање на лицето по брарање на лицето Зозе Шикулески од Струга.
 55. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената по барање на лицето по барање на лицето Ирена Кукоска од с. Драслајца  – Струга,
 56. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената по барање на лицето по барање на лицето Аријан Истрефи од с. Велешта ,
 57. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената по барање на лицето по барање на лицето Аријан Истрефи од с. Велешта,
 58. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената по барање на лицето по барање на лицето Зулфије Насуфи од Струга,
 59. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената по барање на лицето по барање на лицето Јоне Миладин од Стурга,
 60. Предлог-Одлука за превземање на долг за ООУ ,,Зини Хани,, – с.Велешта.
 61. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на општина Струга за 2020 година,

Материали од 48 седница

Буџет 2021

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son